ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?

ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?

โดย สมสนิท  จันทะบุตร
แผนกบริการหนังสือ

          การยืม-คืนหนังสือ  ของสมาชิกศูนย์สนเทศและหอสมุด สามารถยืมได้ตามสิทธิของสมาชิก และตามวันที่กำหนดส่ง เมื่อใกล้ถึงวันกำหนดส่งคืนหนังสือ ศูนย์สนเทศและหอสมุดจะทำการแจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ โดยผ่านช่องทาง  E-mail   ซึ่งจะทำการแจ้งเตือนทุกวันพุธของสัปดาห์  เมื่อสมาชิกท่านใด ได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วก็สามารถทำการต่อการยืมหนังสือได้ โดยเข้าเว็บไซต์   http://www.dpu.ac.th/laic  (ในกรณีหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งมีสมาชิกท่านอื่นจองไว้แล้ว หรือ หนังสือมีเกินกำหนดส่ง  สมาชิกจะไม่สามารถต่อการยืมได้)  

ตัวอย่าง E-mail แจ้งเตือนการยืมหนังสือของสมาชิก

         แจ้งรายการหนังสือที่ใกล้ถึงวันกำหนดส่ง 

           แจ้งรายการหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

          เมื่อสมาชิกท่านใดได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการต่อการยืม  ก็จะทำให้รายการยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง ทางศูนย์สนเทศและหอสมุดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         2.1  จะทำการปริ้นท์รายชื่อหนังสือค้างส่งของสมาชิกออกจากโปรแกรม  vtls
         2.2  จะนำรายชื่อหนังสือที่ค้างส่งไปตรวจสอบบนชั้นหนังสือ
         2.3  ออกจดหมายติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง ซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด ส่งไปตามที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้กับทางศูนย์สนเทศและหอสมุด
         เมื่อสมาชิกได้รับจดหมายทวงถามแล้วควรจะดำเนินการนำหนังสือไปคืนที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2  และจะต้องชำระค่าปรับตามวันที่เกินกำหนด  โดยทางศูนย์สนเทศและหอสมุดได้คิดอัตราค่าปรับไว้ดังนี้

          -  หนังสือทั่วไป, นวนิยาย, เรื่องสั้น / ปรับวันละ 5 บาท ต่อเล่ม/วัน
         
-  หนังสือวิทยานิพนธ์, หนังสือสำรอง / ปรับวันละ 10 บาท ต่อเล่ม/วัน
              
(–  จะยกเว้นค่าปรับ วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์  -) 

 

 ตัวอย่างจดหมายติดตามหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

 

 +    อย่าลืมส่ง  คืนหนังสือตามกำหนด   งดชำระค่าปรับนะจ๊ะ  —

บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

                                                                                                        โดย เจียรไน  จันทร์จวง
แผนกบริการหนังสือ

          บริการจองหนังสือ เป็นบริการที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดให้บริการสำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้หนังสือเล่มที่มีผู้อื่นยืมออกไปจากห้องสมุดแล้ว  สมาชิกสามารถจองไว้เพื่อยืมไปใช้เป็นรายต่อไปได้   
         ในการจองหนังสือของศูนย์สนเทศและหอสมุดนั้น แต่เดิมสมาชิกที่ต้องการจองหนังสือจะต้องสืบค้นหาเลขทะเบียนของหนังสือ (Item Number) จากฐานข้อมูลของห้องสมุดก่อน แล้วติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและกำหนดวันมารับหนังสือจอง พร้อมทั้งเขียน “แบบขอจองหนังสือ” ให้ครบถ้วน และรับสำเนาแบบขอจองหนังสือเพื่อมานำติดต่อขอยืมหนังสือที่ได้จองไว้ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เมื่อถึงกำหนดวันรับหนังสือจอง             
         ปัจจุบันนี้ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้พัฒนาบริการจองหนังสือให้สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก อันจะทำให้สมาชิกที่ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดยิ่งขึ้น เนื่องจากสมาชิกสามารถใช้บริการจองหนังสือได้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงจัดให้มีบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงมีบริการจองหนังสือ 2 ลักษณะ คือ
         1. บริการจองหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ
         2. บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์  (Book Request by Phone)

         ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเรื่องบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

 

           -  หนังสือที่ต้องการจอง ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้อื่นยืมไปก่อนแล้ว สถานะหนังสือ (Status) บน Web OPAC จะระบุวันกำหนดส่งคืน จึงจะทำการจองได้
         -  สมาชิกสามารถจองได้คนละ 3 รายการเท่านั้น
         -  การรับหนังสือที่จอง ให้ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โดยศูนย์สนเทศและหอสมุดจะเก็บหนังสือที่จองไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่แจ้งให้มารับนับตั้งแต่วันที่รับคืน หากเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นเพื่อให้บริการต่อไป
         -  ห้องสมุดจะมีระบบแจ้งเตือนหนังสือที่จองไว้ โดยตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด (http://www.dpu.ac.th/laic)
         -  บัตรสมาชิกห้องสมุดต้องไม่หมดอายุ
         -  หนังสือที่ถูกจองแล้วไม่สามารถจองซ้ำกันได้ขั้นขั้นตอนการใช้บริการ
         -  ผู้ใช้บริการโทรติตต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2954-7300 ต่อ 403
         -  จากนั้นแจ้งชื่อและรหัสสมาชิกของผู้ต้องการจอง พร้อมทั้งแจ้ง  Item Number (เลขทะเบียน) หรือ Call Number  (เลขเรียกหนังสือ) ของรายการหนังสือที่ต้องการจอง
         -  เจ้าหน้าที่ทำการจองในระบบ VTLS ให้สมาชิกทันที พร้อมทั้งแจ้งวันมารับหนังสือจอง
         -  หลังจากโทรศัพท์เพื่อการจองเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการจองบน Web OPAC  ของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ โดยตรวจสอบในรายการของสมาชิก และสามารถดูวันกำหนดส่งคืนของหนังสือได้    

 

Book and Audio Visual Drop

  ภารดี  ธนูญศักดิ์
 แผนกบริการหนังสือ

          Book & Audio Visual Drop คือ ตู้ไม้ที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ผู้ยืมต้องการนำมาส่งคืนนอกเวลาทำการของห้องสมุดหรือกรณีเร่งด่วน จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการส่งคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์โดยไม่ต้องแสดงบัตรหรือเขียนข้อมูลใด ๆ เพียงหย่อนหนังสือ, CD, DVD, VCD ใส่ในตู้ให้เรียบร้อย

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้เปิดให้บริการรับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์นอกเวลาทำการ (Book & Audio Visual Drop) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือและสื่อโสตทัศน์มาส่งคืนในเวลาเปิดทำการได้ทันเวลา โดยจัดให้มีตู้รับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าศูนย์สนเทศและหอสมุดเป็นการจัดบริการเสริมให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด อันจะสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้

          เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดจะเปิดตู้เพื่อนำหนังสือและสื่อโสตทัศน์มาทำการคืนในระบบห้องสมุดอัตโนมัติทุกวันทำการ กรณีผู้ยืมนำหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ที่เกินกำหนดส่งแล้วมาส่งคืนผ่านตู้รับคืนนอกเวลาทำการ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบเงินค่าปรับการใช้เกินเวลาตามอัตราที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดกำหนดไว้ โดยผู้ยืมสามารถมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนเพื่อชำระเงินค่าปรับได้ในภายหลัง

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
          1. รับคืนเฉพาะหนังสือและสื่อโสตทัศน์ที่ยืมมาจากศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และส่งคืน
ในช่วงเวลาที่ ศูนย์สนเทศและหอสมุดปิดบริการยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์แล้วเท่านั้น  
          2. หลังจากที่ผู้ยืมได้นำหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์มาส่งคืนในตู้บริการรับคืนนอกเวลาทำการแล้ว 1 วัน ผู้ยืมควรตรวจสอบรายละเอียดการคืนผ่าน Web OPAC โดยเข้าเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุดที่  http://www.dpu.ac.th/laic/ ดังภาพ ที่ Quicklink เลือก “บริการออนไลน์” แล้วเลือก “บริการตรวจสอบการยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์” จากนั้นให้พิมพ์รหัสสมาชิกห้องสมุด แล้วเลือก “ตรวจสอบประวัติการคืน”

 

 ดังภาพ ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในหน้า “ประวัติการคืนของสมาชิกรหัส…” ว่ามีรายการหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ที่ได้นำมาส่งคืนผ่านตู้บริการรับคืนนอกเวลาทำการหรือไม่

 ขอบคุณที่มาใช้บริการค่ะ

Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ

โดย กนกวรรณ  ก๋งฉิน
แผนกบริการหนังสือ

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จึงได้นำ “Real Time System” (ระบบเวลาจริง) มาประยุกต์ใช้กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นการจัดบริการเสริมโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เนื่องจากศูนย์สนเทศและหอสมุดให้บริการยืม-คืนหนังสือโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ขณะที่สมาชิกมาใช้บริการยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานการให้บริการยืมหรือคืนหนังสือผ่านหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการสแกน (Scan) รหัสสมาชิกและรหัสหนังสือเข้าไปในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สมาชิกบางคนต้องการทราบว่าตนเองได้ยืมหนังสืออะไรไปบ้างแล้ว มีรายการใดที่ใกล้ถึงกำหนดส่งเร็วที่สุด รายการที่กำลังทำการยืมมีกำหนดส่งคืนเมื่อไหร่ หรือเมื่อสมาชิกคืนหนังสือต้องการทราบว่ามีค่าปรับหรือไม่ เป็นต้น

          Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงสถานภาพของผู้ใช้บริการได้ดีทีเดียว ก่อนอื่นขอกล่าวถึงความหมายของคำว่า “Real Time” ซึ่งได้ศึกษาจากเว็ปไซต์ http://www.mindphp.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555) มีเอกสารเรื่อง “Real Time คืออะไร เรียลทาม คือการทำงานแบบทันที” ผู้เขียนได้ให้ความหมายคำว่า “Real Time” ไว้สั้นๆ  ดังนี้

               คำว่า “Real Time System” (ระบบเวลาจริง) หมายถึง การตอบสนองทันที

          ดังนั้น การนำ Real Time มาประยุกต์ใช้กับงานบริการยืม-คืนหนังสือนั้น ศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงเพิ่มหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จุดบริการยืม-คืนหนังสืออีกหนึ่งหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นข้อมูลการให้บริการยืม-คืนที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานแบบทันทีและตลอดเวลาที่สมาชิกติดต่อกับเจ้าหน้าที่

          จุดเด่นของ Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ คือ
          1. สามารถตอบสนองกับผู้ใช้บริการได้ทันที แบบชัดเจนและรวดเร็ว
          2. สามารถเรียกดูรายงานสถานภาพการยืม-คืนหนังสือได้ทันทีที่เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกรายการยืมหรือคืนหนังสือนั้น
          3. ลดความสิ้นเปลืองของกระดาษ และเวลา (กรณีผู้ใช้บริการต้องการให้ print ข้อมูลการยืมหนังสือของตนเอง)
          4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบได้ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ทันที
          5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่จากข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสสมาชิกของผู้ยืมหนังสือ ที่หน้าจอ Check Out ผู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบได้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขได้ทันที

 ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสหนังสือที่สมาชิกต้องการยืม ที่หน้าจอ Check Out ผู้ยืมสามารถตรวจสอบวันส่งคืน (Due Date)ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสหนังสือที่สมาชิกนำมาส่งคืน ที่หน้าจอ Check In ผู้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือ (New Status) ได้ทันทีว่า ระบบได้ทำการคืนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ มีค่าปรับ (Fine) การส่งคืนเกินกำหนดกี่บาท

 

ฐานข้อมูลรูปภาพ มธบ. DPU Photo BanK

โดย  จันทร์ฉาย วีระชาติ
หัวหน้าแผนกบริการสื่อโสตทัศน์

โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ ๑๓ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง

โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ ๑๓ 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง 
ตำบลหนองตะเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

         อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการ
บรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ ๑๓ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง ตำบล
นางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  นำบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
และนายอุทิตย์  พิมพา เจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับโรงเรียนวัดลาดเป้ง  ในระบบงานยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การดูแลระบบการออกรายงาน 
การพิมพ์สันและการพิมพ์บาร์โค้ด ให้เป็นระบบสากลโดยสามารถใช้งานในห้องสมุด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

 

โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒ เรื่อง ให้กับบุคลากรศูนย์สนเทศและหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์ภคิน  สิริรัตนกิจ  เลขานุการภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

         ๑.       เรื่อง “Microsoft Office PowerPoint 2007”  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง Lab ๗ ชั้น ๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร ๘ มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๔๓ คน  สรุปผลการประเมิน  ค่าเฉลี่ย .๗๐  อยู่ในระดับมากที่สุด
เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่ :  PowerPoint 2007

         ๒. เรื่อง “Microsoft Office Publisher 2007”  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง Lab ๗ ชั้น ๓ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร ๘ มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๔๗ คน  สรุปผลการประเมินค่าเฉลี่ย .๗๒  อยู่ในระดับมากที่สุด
เอกสารประกอบการบรรยาย คลิกที่นี่ : Publisher 2007

โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. ปีการศึกษา 2555

โดย นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม
หัวหน้าแผนกบริการหนังสือ

          โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. ปีการศึกษา 2555  จัดโดย แผนกบริการหนังสือ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”

โดย นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม  หัวหน้าแผนกบริการหนังสือ
นางรุ่งนภา  พื้นงาม  หัวหน้าแผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

           การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบริหารความเสี่ยง ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของศูนย์สนเทศและหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์ ศรันยา สารากรบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน  เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 สถานที่อบรม ณ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5  มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังนี้ แผนกบริการหนังสือ 9 คน แผนกบริการสื่อโสตทัศน์ 5 คน แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 7 คน แผนกบริการสารสนเทศ 4 คน แผนกบริหารงานทั่วไป 3 คน แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 1 คน หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ 3 คน

          การประเมินผลการอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”  ได้แจกแบบประเมินให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 37 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ในการแจกแจงมัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย โดยแปลความหมายดังนี้
         4.50-5.00 หมายถึงมากที่สุด
         3.50-4.49 หมายถึงมาก
         2.50-3.49 หมายถึงปานกลาง
         1.50-2.49 หมายถึงน้อย
         1.00-1.49 หมายถึงน้อยที่สุด

         สรุปผลการประเมิน : ความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29
(ดูเอกสารสรุปผลการประเมิน)

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : LAIC_Risk_2012

SciFinder

โดย นางสาวสุภี  วิหคไพบูลย์

What is SciFinder?

         SciFinder is the first choice for chemists and related scientists around the world for scientific research and discovory

Sources of SciFinder

         - 10000+journals monitored (+4000 medline journals)
         - Patents (63 patents organizations)
         - Technical disclosures
         - Conference proceedings
         - Technical reports
         - Books
         - Dissertations
         - Reviews
         - Meeting abstracts
         - Web preprints
         - IP.com Journal
         - Electronic only journals

Essential Scientific Databases

         - CAS Registry
         - CASREACT
         - CAplus
         - CHEMCATS

Summary

         • SF has built in intelligence to aid the researcher •An enormous amount of information can be retrieved for a  single search
         • Post processing tools enable end users to control their search process 
         • Substance information easily retrieved from a key word search 
         • Specific information easily obtained from a general search 
         • A number of structure search types are available at the touch of a button 
         •  Powerful analyse /refine tools allow scientists to easily narrow down their search process 
         • Seamless integration between structure and bibliographic databases

Scifinder

          เป็นฐานข้อมูลด้านเคมี ชีวเคมีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล 4 ฐานข้อมูล คือ
         - CAS Registry
         - CAS REACT
         - CA Plus
         - CHEMLIST

         ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมกับมี Link เชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม 

หมายเหตุ : จากการร่วมงาน CAS Seminar สัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อ SciFinder – An Essential Research Tool และ How to improve your research output in Asia  จัดโดย บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงานดังนี้ อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  และนางสาวสุภี  วิหคไพบูลย์ 

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ