Archive for the ‘การแบ่งปันความรู้’ Category

โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. ปีการศึกษา 2555

โดย นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม
หัวหน้าแผนกบริการหนังสือ

          โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. ปีการศึกษา 2555  จัดโดย แผนกบริการหนังสือ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ
ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
วันที่ 2 กรกฎาคม -29 สิงหาคม 2555

                                                                                                                                                                 นายรมย์ ธนูเทพ  
นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ

ฝึกอบรมด้านการบริหารเอกสาร (2-3 ก.ค.2555) 

การพิจารณาบัญชีเอกสารขอทำลาย 

          หน่วยงานราชการส่งบัญชีขอทำลายเอกสารมาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อน หอจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นว่าเรื่องใดมีคุณค่าก็จะขอสงวนเก็บเอกสารไว้ ส่วนเอกสารที่ไม่มีคุณค่าก็จะให้หน่วยงานทำลาย การส่งมอบเอกสารจะมีบัญชีในการส่งมอบเอกสาร สำหรับเซ็นรับและตอบกลับ และเมื่อได้รับเอกสารที่ขอสงวนแล้วจะมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ Read the rest of this entry »

โครงการห้องสมุดโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โครงการห้องสมุดโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

          ตามที่ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม มธบ. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้บรรณารักษ์ดำเนินการให้ความรู้ในการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดโรงเรียนบางโพธิ์เหนือ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 โดยมีบรรณารักษ์ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ จำนวน 5 คน คือ…
         1. นางไพจิตร เกิดอยู่
         2. นางรุ่งนภา พื้นงาม
         3. นางทิพยถนอม นนทนาคร
         4. นายระวิ มีเดช
         5. นางสาวขนิษฐา ภมรพิพิธ

กิจกรรมดำเนินงาน
         1. บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดจำนวน 33 ชื่อเรื่อง 91 เล่ม
         2. จัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด จำนวน 210 เล่ม
         3. แนะนำการลงทะเบียน การจัดหมวดหมู่ การกำหนดเลขผู้แต่ง การให้หัวเรื่อง แก่ครูผู้รับผิดชอบ

ขอขอบคุณ…นายปรัชญา แก้วมาก  จัดทำป้ายหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ และป้ายติดหมวดหมู่บนชั้นหนังสือ

โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2555

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน   ครั้งที่ 1/2555

          กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  อพส.  ดำเนินการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนบึงเทพยา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด เพื่อน้องในชนบทที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3    
         การดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละสถาบันรวมกลุ่ม 2 จุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
         เดินทางออกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในเวลา 9.00 น. โดยรถตู้ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
         มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เดินทางไปสมทบกับโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้องในชนบทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่โรงเรียนบึงเทพยา และตัวแทนกลุ่มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เดินทางไปสมทบด้วย ในเวลา 10.30 น. 
         ในเวลาต่อมาได้มอบหนังสือ จำนวน 1,043 เล่ม ของเล่น ตุ๊กตา ขนม และได้อยู่ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมอื่นๆ บางส่วนของโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้องในชนบทของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
         ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และเดินทางกลับในเวลา 13.00 น. โดยรถตู้ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

Microsoft Outlook 2007

โดย  พรเทพ  ยอแสงรัตน์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microsoft Outlook 2007 โดย นายพรเทพ  ยอแสงรัตน์  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด  เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2555 ณ ห้อง LAB 12 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ให้แก่บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

วันที่ 26 มีนาคม 2555
Outlook 2007-1   คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน
Outlook 2007-2   คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

วันที่ 27 มีนาคม 2555
Outlook 2007-1   คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน
Outlook 2007-2   คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ให้บริการ

โดย  สาวิตรี  แสงวิริยภาพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ให้บริการ โดย นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้อง LAB 13 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ให้แก่ผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานภาคค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในหัวข้อของงานบริการของห้องสมุด การสืบค้นหน้า Homepage LAIC  การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และแบบฝึกหัด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

การสัมมนาประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ศราวุฒิ  วัชระปันตี
รมย์  ธนูเทพ

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง ประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมีการสัมมนาในหัวข้อ เก็บให้ได้ใช้ หาแล้วให้โดน  หอจดหมายเหตุ : คลังข้อมูลสำคัญของชาติ และการจัดทำคู่มือกำหนดการเอกสารและสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องของ สวท. และ สทท.

ในการสัมมนาหัวข้อ  “เก็บให้ได้ใช้ หาแล้วให้โดน” คุณชูศักดิ์ วรพิทักษ์ ได้ให้แนวความคิดในการจัดเก็บสื่อโสตทัศน์ประเภทภาพไว้ว่า ควรเก็บและทำการสำรองไฟล์ ใส่แผ่น DVD  เพื่อป้องกันไวรัส 2 แผ่น แต่มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี และควรสำรองข้อมูลใน  Hard Disk นอกจากนี้แล้วในต่างประเทศ ห้องเก็บรักษาฟิล์มและภาพ มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 4  องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ 50% จึงสามารถเก็บรักษาภาพได้ระยะเวลายาวนานประมาณ 1,400 ปี ถ้าควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บรักษาภาพถ่ายได้เพียง  7 ปี

คุณขจรศักดิ์ สงมูลนาค และคุณประชา พิศุทธิ์ฤทธิ์  จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้สรุปขั้นตอนจัดการเก็บแถบบันทึกภาพ (VDO) ว่าควรบันทึกรายละเอียดของแถบบันทึกภาพตามที่ปรากฏ และจำแนกออกตามวันเดือนปี และใส่ในกล่องเอาไว้ แยกแต่ละเรื่อง หลังจากนั้นทำการแปลงไฟล์ลงเซิฟเวอร์  และจัดเก็บแถบบันทึกภาพต้นฉบับ หากเซิฟเวอร์เกิดขัดข้องผู้ให้บริการสามารถนำแถบบันทึกภาพต้นฉบับออกให้บริการได้

การสัมมนาเรื่อง หอจดหมายเหตุ : คลังข้อมูลสำคัญของชาติ โดย น.ส. กรพินธุ์ ทวีตา สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้กล่าวถึงคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ และขั้นตอนการดำเนินงานจดหมายเหตุไว้ดังนี้
1. คุณค่าของเอกสาร จดหมายเหตุ
-  เป็นหลักฐานการบริหารงาน
-  เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
-  เป็นหลักฐานด้านการเงิน
-  เป็นหลักฐานทางด้านวิชาการ ประวัติศาสตร์
2. คุณค่าต่อข้าราชการ
-  เป็นหลักฐานแสดงผลงานสิทธิประโยชน์
3. คุณค่าต่อประชาชน
-  เป็นหลักฐานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ
1. ลายลักษณ์ เช่น ใบบอก สารตรา
2. โสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ฟิลม์ บัตรอวยพร แถบบันทึกภาพ
3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน
4. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีซีดี ดีวีดี

ในการจัดทำคู่มือกำหนดการเอกสารและสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องของ สวท. และ สทท. นั้นทางพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ ได้แบ่งหัวเรื่องของการจัดเก็บเอกสารออกเป็น 8 ประเภทดังนี้
1. ผังรายการ
2. รายการ
3. ถ่ายทอดสด
4. ข่าว
5. สปอต
6. stock shot
7. บันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ประจำวัน
8. รายงานการออกอากาศ
9. ประเมินผลรายการ / การรายงานผล

นอกจากนี้แล้วยังได้มีการร่างแนวทางการส่งมอบเอกสารจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ มายังพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติในการทำลายสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป

หมายเหตุ : จากการสัมมนาประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องอเนกประสงค์ 3  อาคารหอประชุม กปส.  มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  นายศราวุฒิ  วัชระปันตี  และนายรมย์  ธนูเทพ

การทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

การทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

                                                                                                                 ประกอบ  ดาราตระกูล
                                                                                                                 ธีระพล     เงินนาค

          ศูนย์ฝึกอบรมอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ได้จัด บรรยายความรู้ การทำเล่มหนังสือปกอ่อน ปกแข็ง การเย็บกี่ด้วยมือ การเลื่อย
สันฝังด้าย และการซ่อมหนังสือปกแข็ง ปกอ่อนที่หลุดจากสันเล่ม
          หลักการสำคัญในการทำเล่มและซ่อมหนังสือ ต้องคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้ให้มากที่สุด มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสาร วัสดุที่ใช้ซ่อม จะไม่ทำลายเนื้อเยื่อกระดาษ

         ขั้นตอนในการทำเล่มและซ่อมหนังสือ 
         ขั้นตอนที่ 1   สำรวจอาการชำรุดของหนังสือแต่ละเล่ม 
         ขั้นตอนที่ 2   คัดแยกตามอาการ เช่น ชำรุดจากการฉีกขาด หรือปกหลุด
         ขั้นตอนที่ 3   เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

          วิธีการซ่อมหนังสือ
          1. การซ่อมโดยทากาว สำหรับหนังสือที่ปกขาด สันหลุด รอยฉีกขาด หน้าแหว่งทะลุเป็นรู หน้าหลุด (บางแผ่น) เข้าเล่มเข้าปกใหม่
          2. การซ่อมโดยการเย็บกี่ ใช้เฉพาะกับเล่มที่เย็บกี่เก่ามาเท่านั้น
          3.    การซ่อมโดยเย็บพันลำ  ใช้ซ่อมเล่มที่สันเปื่อย หรือ สันขาดไม่เท่ากัน
          4. การซ่อมแบบเย็บจุลสาร  ใช้เย็บเล่มเอกสารเล็ก ๆ บาง ๆ
          5. การซ่อมแบบเลี่อยสันฝังด้าย ใช้สำหรับหนังสือ อกแคบ (มีข้อความ/ภาพอยู่ชิดสัน เล่ม) โดยเฉพาะหนังสื่อที่ได้รับการซ่อมบ่อย ๆ
          6. การซ่อมเย็บแบบเจาะ ใช้ซ่อมเล่มเดิมที่ไสกาว หรือเข้าเล่มใหม่

ภาพประกอบการฝึกปฎิบัติการทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

หมายเหตุ : จากการฝึกอบรม “โครงการทำเล่มหนังสือและซ่อมหนังสือ”  วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เข้าร่วมประชุม นายประกอบ  ดาราตระกูล และ นายธีระพล เงินนาค

เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด

          วันที่ 7 มกราคม 2553  ดิฉันโชคดีได้มีโอกาสไปฟังการบรรยายเรื่อง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา Dr. Lynn Scott Cochrane  ผู้อำนวยการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเดนิสัน (Denison  University) Granville, Ohio ([email protected]) บรรยายเรื่อง “Library Collaboration : Why and How ?”  และ  “Library Collaboration : OHIOLINK Experience”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  เอื้อพันธุ์วิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารการพัฒนา ของนิด้า บรรยายเรื่อง “Thai Library Collaboration : What should we do next ?”  และ นางสาวสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บรรยายเรื่อง  “Thai Library Collaboration : Open Source and Library Collaboration”

          Dr. Lynn Scott Cochrane  ได้เน้นถึงเหตุผลที่ห้องสมุดในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยเฉพาะในแถบรัฐที่ Dr. Cochrane  ทำงานอยู่ คือ North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, Virginia และ Ohio ร่วมมือกันเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุด ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและง่ายที่สุด  และดีที่สุด ไปยังแหล่งข้อมูลให้มากแหล่งที่สุด และมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
          รูปแบบของความร่วมมือมีหลากหลายรูปแบบ คือ
          1. ความร่วมมือที่มีโครงสร้าง  และเป็นทางการน้อยที่สุด (cooperation)
          2. เป็นทางการบ้าง  เวียนกันเป็นประธาน  และมีการควบคุมโครงการ (Coordination)
          3. เป็นทางการ มีการวางแผนระยะยาว และมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Collaboration)
          4. ในรูปแบบของข้อตกลง และร่วมมือกันของห้องสมุดหลายประเภท หรือเป็นกลุ่ม ตั้งเป็นองค์กรขึ้นเพื่อรับผิดชอบ (Consortium)
          5. ความร่วมมือที่เป็นการขยายขอบเขตความร่วมมือมากกว่าประเภทที่ 1, 2 หรือ 3  (Consortia)

          ความร่วมมือของห้องสมุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1876 มีการจัดตั้งสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association)  มีการจัดพิมพ์ American Library Journal พิมพ์หนังสือ Dewey Decimal Classification สภาการศึกษาของอเมริกา พิมพ์หนังสือ “Public Libraries in the US”  ค.ศ. 1880 มีบทความที่พิมพ์ใน Library Journal กระตุ้นให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน มีการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือ (ALA Cooperation Committee) ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน
          ความร่วมมือห้องสมุดด้านต่างๆ เริ่มในศตวรรษที่ 20 คือ ความร่วมมือด้านการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำบัตรรายการ (Cooperation Cataloging)  หอสมุดรัฐสภาอเมริกันเริ่มผลิตบัตรรายการออกเผยแพร่ ต่อมาจัดพิมพ์คู่มือการกำหนดหัวเรื่อง (Library of Congress Subject Headings) ค.ศ. 1933  กลุ่ม North Carolina Triangle Research Libraries Network (UNC – CH, DUKE, later NCSU, NCCU)  ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือ
          ความร่วมมือกันในด้านจัดทำบัตรรายการร่วมกัน ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ส่งสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ให้กัน ด้านพัฒนาบุคลากร และจัดให้มีแหล่งรวมเก็บทรัพยากรที่ใช้น้อย
 
          ประโยชน์ของเครือข่ายความร่วมมือ
          1. ผู้ใช้ได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
          2. งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
          3. งานที่ทำมีสมรรถภาพ สิ่งที่ทำถูกต้อง
          4. ปรับปรุงและขยายความรู้  และความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ
          5. เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
          6. ลดการทำงานซ้ำซ้อน
          7. รวบรวมแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น
          8. แต่ละห้องสมุดสร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นจุดแข็งของตน
          9. ดีกว่าการติดต่อกับร้านค้า

          ข้อจำกัด
          1. ความเป็นตัวตนของแต่ละแห่งลดลง
          2. ลดการแข่งขันการคัดเลือกคน
          3. ลดผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของแต่ละแห่ง
          4. ความรับผิดชอบในการแบ่งกันใช้  หรือการควบคุมการใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นเรื่องยากที่จะประสบผลสำเร็จ

          ความร่วมมือของห้องสมุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
         1. เป็นความร่วมมือระดับรัฐ  (State)
         2. เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาค  (Region)
         3. เป็นความร่วมมือตามประเภทของห้องสมุด (ประชาชน อุดมศึกษา  โรงเรียน  และเฉพาะ)
         4. แหล่งงบประมาณ  (รัฐ  หรือ  เอกชน)
         5. ขนาดของห้องสมุดที่เข้าร่วมเครือข่ายไม่เท่ากัน

          ตัวอย่างความร่วมมือของห้องสมุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
          1. Boston Library Consortium
          2. California Digital Library
          3. 2 CUL
          4. Georgia Pines
          5. OhioLINK
          6. VIVA
          7. OCLC

          Boston Library Consortium  เริ่ม ค.ศ. 1970 มีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  และห้องสมุดวิจัย  ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 19 แห่ง  สิ่งที่ดำเนินการ คือ การรวบรวมสิ่งพิมพ์ของสถาบันการให้ความช่วยเหลือ  ของบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญ
          California Digital Library  เริ่ม ค.ศ. 1997  มีห้องสมุดวิทยาเขต 10 แห่ง  ห้องสมุดเป็นสถาบันวิจัยขนาดใหญ่ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่เก็บเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิทัล  การให้บริการ  มีบริการบรรณานุกรม การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  การบริการการพิมพ์  และการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
          2 CUL  ก่อตั้ง ค.ศ. 2009  เป็นความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและคอร์เนลล์  ในนิวยอร์คซิตี้และอิทาคา  ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่  โครงการความร่วมมือที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้งสองดำเนินการ  คือการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
          Georgia Pines  เริ่ม ค.ศ. 1998   ห้องสมุดประชาชน จำนวน 285 แห่ง ร่วมในโครงการความร่วมมือ
“Georgia Pines” ทั่วทั้งรัฐ Georgia  “borderless library”  ให้สิทธิ์ผู้ใช้บริการทุกเชื้อชาติ  เข้าไปใช้ห้องสมุดที่ร่วมโครงการทั้ง 285 แห่งได้  ความร่วมมือของห้องสมุดคือการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  และการพัฒนาบุคลากร   Georgia Pines มีศูนย์กลางการดำเนินการทรัพยากรสารสนเทศ (Centralized Processing) โดยใช้ระบบ Equinox
          Virtual Library of Virginia  ก่อตั้ง ค.ศ. 1994  มีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 72 แห่ง ในรัฐ Virginia เข้าร่วมโครงการ  เป็นห้องสมุดของรัฐและเอกชน  มีทั้งห้องสมุดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  ร่วมกันใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ  เข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกันและกันได้  โดยใช้ข้อตกลง “Memorandum of Understanding (MOU)”
          OCLC  (Ohio College Library Consortium)  เริ่ม ค.ศ. 1971  เป็นโครงการความร่วมมือของวิทยาลัยต่างๆ ในรัฐ Ohio  ในระยะแรกๆ โครงการความร่วมมือ  คือ  การใช้ข้อมูลบัตรรายการร่วมกัน ต่อมาขยายไปยังโครงการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)  ปัจจุบันมีสมาชิก 71,000 ห้องสมุด และหลายประเภท ทั่วโลก  รูปแบบการดำเนินงานเป็นรูปบริษัท  สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ http://www.oclc.org/us/en/default.htm
          OhioLINK  เป็นส่วนหนึ่งแตกจาก OCLC  เพื่อสร้างเครือข่ายของ Ohio  เมื่อ OCLC ก้าวไปสู่เครือข่ายระดับโลก  อาจกล่าวได้ว่า OhioLINK เป็นเครือข่ายห้องสมุดที่ดีที่สุดเครือข่ายหนึ่ง  (ผู้เขียนจะเขียนละเอียดเฉพาะ OhioLINK ในบทความหน้า)
           ICOLC (International Coalition of Library Consortium)  เริ่ม ค.ศ. 1997  เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติ มีห้องสมุดเป็นสมาชิก 150 แห่ง  รูปแบบของความร่วมมือไม่เป็นทางการ ต้องบริหารจัดการกันเอง  อาจเรียกความร่วมมือนี้ว่า MetaConsortium
          OLE  (Open Library Environment) เริ่ม ค.ศ. 2008 – 2009  มีเป้าหมายเพื่อกำหนด Platform ของเทคโนโลยีห้องสมุดรุ่นต่อไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความสามารถของห้องสมุดที่จะส่งข้อมูล (เนื้อหา) และการบริการอื่นๆ
          มหาวิทยาลัย Duke  เป็นผู้นำกลุ่มห้องสมุดวิจัย 11 แห่ง และ 2 โครงการความร่วมมือ (Consortium)  กับหอสมุดแห่งชาติ ของประเทศคานาดา และประเทศออสเตรเลีย ร่วมในโครงการความร่วมมือนี้
          โครงการ OLE ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Andrew W. Mellon เป็นเงิน 475,000 เหรียญสหรัฐ ให้ดำเนินการ  ระหว่างกันยายน ค.ศ. 2008 – มิถุนายน 2009  โดยพัฒนาโปรแกรม Open Source  OhioLINK เป็นหนึ่งใน 15 สมาชิก  รายละเอียดดูเพิ่มเติมที่ http://oleproject.org

         Dr. Cochrane ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไว้ดังนี้:
          1. Infrastructure  ด้านเทคโนโลยีห้องสมุด ควรเป็น high–speed, broadband computer network   nationwide
          2. ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
          3. ทำ Union Catalog ให้ลุล่วง
          4. ใช้ one software platform
          5. E-resource ภาษาไทย

          การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
          1. อาจเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ สองหรือสามห้องสมุด
          2. สร้างความร่วมมือเป็นทางการ (formal consortium)
          3. เชื่อมโยงหรือใช้ระบบ catalog ร่วมกัน
          4. ร่วมกันใช้สิ่งพิมพ์ (โดยใช้บริการส่ง)
          5. ซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกัน
          6. ร่วมกันจัดทำดรรชนีวารสารภาษาไทย
          7. ร่วมกันพัฒนาบุคลากร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  เอื้อพันธุ์วิริยะกุล  ได้ให้ความเห็นว่าห้องสมุดควรร่วมมือกันในด้านการจัดทำเนื้อหาให้อยู่ในรูปของดิจิทัล เช่น หนังสือหายาก วารสารเก่ามีคุณค่า และไมโครฟิล์ม  พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรอ้างอิง  ร่วมกันจัดทำ Union Catalog  การร่วมมือด้านการยืมระหว่างห้องสมุด  ร่วมกันจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านการพัฒนาบุคลากร  การสร้างคลังเก็บหนังสือที่ใช้น้อย  รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านห้องสมุด

          นางสาวสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการนำซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software)  มาพัฒนาใช้กับงานด้านใดโดยเฉพาะ  และได้อธิบายถึงการนำโอเพนซอร์สมาใช้ในประเทศไทย  ตัวอย่างโอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์และฟรีแวร์เพื่อใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธิ์  โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์สำหรับห้องสมุด  การใช้และแนวทางส่งเสริมการใช้  (ศึกษารายละเอียดที่ : http://www.stks.or.th/index.php?option=com_…  หัวข้อ “ความร่วมมือการใช้กลุ่มโอเพนซอร์ส)

************************************

THAMMASAT  UNIVERSITY  LIBRARIES  NETWORKING  FORUM : MEET DR.COCHRANE 
7  JANUARY, 2010
BOONCHU MEETING ROOM, 3RD  FLOOR
THAMMASAT UNIVERSITY, TAPRACHAN CAMPUS

Jan. 7th, 2010
9.00-9.30      Register
9.30-10.15    Library Collaboration: Why and How?
                    Dr. LYNN SCOTT COCHRANE
                    Director of Libraries, Denison University, OH
10.15-10.30  Discussion
10.30-10.45  Coffee Break
10.45-11.45  Library Collaboration: OHIOLINK experience
                    Dr. LYNN SCOTT COCHRANE
11.45-12.00  Discussion
12.00-13.30  LUNCH
13.30-14.15  Thai Library Collaboration: What should we do 
                    next?
                    Assoc. Prof. Raweewan  Auepanwiriyakul
                    Director of Library and Information Center, National
                    Institute of Development Administration  (NIDA)
14.15-14.30  Discussion
14.30-14.45  Coffee Break
14.45-15.45  Thai Library Collaboration: Open Source and
                    Library Collaboration 
                    Supaporn  Chaithammapakorn
                    Director, Science and Technology Knowledge Service
                    (STKS), National Science and Technology Development 
                    Agency (NSTDA)
15.45-16.00  Discussion

***********************

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ