Archive for the ‘จดหมายเหตุ’ Category

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ
ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
วันที่ 2 กรกฎาคม -29 สิงหาคม 2555

                                                                                                                                                                 นายรมย์ ธนูเทพ  
นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ

ฝึกอบรมด้านการบริหารเอกสาร (2-3 ก.ค.2555) 

การพิจารณาบัญชีเอกสารขอทำลาย 

          หน่วยงานราชการส่งบัญชีขอทำลายเอกสารมาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อน หอจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นว่าเรื่องใดมีคุณค่าก็จะขอสงวนเก็บเอกสารไว้ ส่วนเอกสารที่ไม่มีคุณค่าก็จะให้หน่วยงานทำลาย การส่งมอบเอกสารจะมีบัญชีในการส่งมอบเอกสาร สำหรับเซ็นรับและตอบกลับ และเมื่อได้รับเอกสารที่ขอสงวนแล้วจะมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ Read the rest of this entry »

SARBICA (Southeast Asian Regional Branch International Council on Archives)

SARBICA
(Southeast Asian Regional Branch International Council on Archives) 

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

SARBICA : เป็นสาขาภูมิภาคแรก ของสภาจดหมายเหตุ ระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 (9 July 1968) ในที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2551 (2008) เป็นปีที่ 40 ของ SARBICA

จุดประสงค์ของ SARBICA :
          1.  เพื่อก่อตั้ง และรักษาความเข้มแข็งของความสัมพันธ์อันดี ของนักจดหมายเหตุ ของทุกประเทศในภูมิภาคนี้ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบัน หน่วยงาน และองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การบริหารจัดการเอกสาร/ทรัพยากรจดหมายเหตุ
          2.  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สงวนรักษาและป้องกันอุปัทวภัยทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินจดหมายเหตุ ที่มีค่าของภูมิภาคนี้ และพัฒนาการสงวนรักษาทุกวิธีการ
          3.  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จดหมายเหตุ ของภูมิภาคนี้ โดยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและพัฒนาวิธีการเข้าถึงที่สะดวกรวดเร็ว
          4.  เพื่อส่งเสริมการจัดการและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของจดหมายเหตุในภูมิภาค
          5.  เพื่อสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านจดหมายเหตุให้กับนักจดหมายเหตุในภูมิภาคนี้
          6.  เพื่อร่วมมือกับสถาบัน หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเอกสาร เพื่อการใช้ประโยชน์ของเอกสารในสถาบันเหล่านั้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชาติ
          7.  เพื่อบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ของธรรมนูญ ของสภาจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (International Council on Archives – ICA)

(คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาฉบับเต็ม) 

สมาชิก ของ SARBICA  10 ประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  จากการประชุมสัมมนานานาชาติทางทางวิชการจดหมายเหตุ เรื่อง “Electronic Records: Prepare for Change and Prevent Loss” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ กทม. มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์

แนะนำหนังสือ จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน

แนะนำหนังสือ “จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน

ASEAN RECORDS OF HISTORIC EVENTS :

Thai Royal Visitors and Asean”

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ในโอกาสที่สำนักหอจดหมายเหตุ ได้ฉลองครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้ง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศไทย และเพื่อเผยแพร่งานจดหมายเหตุของประเทศ และในโอกาสที่ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายแห่งชาติของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ และจัดงานประชุมผู้บริหาร The 18th SARBICA General Conference ที่ประเทศไทย (25 – 26 มิถุนายน 2555)

            สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดพิมพ์หนังสือ “จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน ASEAN RECORDS OF HISTORIC EVENTS : Thai Royal Visitors and Asean” เผยแพร่ พ.ศ. 2555 โดยได้คัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุทั้งเอกสารลายลักษณ์ และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน ซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและได้นำมาจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่มีต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านจดหมายเหตุของกลุ่มประเทศภูมิภาคนี้ต่อไป

            หลักฐานจากเอกสารจดหมายเหตุ สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับกลุ่มประเทศอาเซียน พระมหากษัตริย์ไทย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน และทรงรับพระราชอาคันตุกะจากทุกประเทศในภูมิภาคนี้

            ในเล่มจะมีคำอธิบายความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศในอาเซียนแต่ละประเทศ เริ่มจาก

           1.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

            

           2.  ความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย

 

            3.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

 

           4.  ความสัมพันธ์ไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา

  

           5.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

 

           6.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

           7.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

           8.  ความสัมพันธ์ไทย – บรูไนดารุสซาลาม

 

           9.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

 

          แต่ละประเทศจะมีคำอธิบายและภาพประกอบที่แสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทย กับประเทศต่างๆ คำอธิบาย มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :  จากการเสาวนางานจดหมายเหตุ เรื่อง 60 ปี หอจดหมายเหตุ อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต”  วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ