Archive for the ‘หนังสือเก่า’ Category

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ
ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
วันที่ 2 กรกฎาคม -29 สิงหาคม 2555

                                                                                                                                                                 นายรมย์ ธนูเทพ  
นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ

ฝึกอบรมด้านการบริหารเอกสาร (2-3 ก.ค.2555) 

การพิจารณาบัญชีเอกสารขอทำลาย 

          หน่วยงานราชการส่งบัญชีขอทำลายเอกสารมาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อน หอจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นว่าเรื่องใดมีคุณค่าก็จะขอสงวนเก็บเอกสารไว้ ส่วนเอกสารที่ไม่มีคุณค่าก็จะให้หน่วยงานทำลาย การส่งมอบเอกสารจะมีบัญชีในการส่งมอบเอกสาร สำหรับเซ็นรับและตอบกลับ และเมื่อได้รับเอกสารที่ขอสงวนแล้วจะมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ Read the rest of this entry »

เสวนาเรื่อง หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาไทย

โดย  ไพจิตร  เกิดอยู่
รมย์ ธนูเทพ
ชัยวุฒิ  บุตตัสสะ

การเสวนา เรื่อง หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย 5 หัวข้อ

1.  มรดกภูมิปัญญาในกรมพระจันทบุรีนฤนาถ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ อัมพร  ทีขะระ ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดหนังสือหายาก และ  รองศาสตราจารย์ ฉลอง  สุนทราวาณิชย์ ผู้อำนวยการหอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ทรงเป็นราชโอรสองค์ที่ 12 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2417 ทรงเป็นต้น “ราชสกุลกิติยากร”  ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการเสวนาเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ทางมรดกภูมิปัญญา เผยแพร่เรื่องราวของหนังสือหายากให้สาธารณชนได้ตระหนักในคุณค่า ความรู้ความสำคัญของหนังสือเก่าที่มีต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ  รองศาสตราจารย์อัมพร ทีขะระ ผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสือหายาก ได้เล่าอดีตให้ฟัง ในปี พ.ศ. 2490 พระโอรสและพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถได้ประทานหนังสือ จำนวน 5,000 เล่ม ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในระบบการจัดหมวดหมู่ส่วนใหญ่เป็นหนังสือทางด้านศาสนามากที่สุด รองลงมา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาศาสตร์ หนังสือส่วนใหญ่ปรากฏบรรณสิทธิ์แสดงประวัติการครอบครองเป็นลักษณะพิเศษเป็นรูปแมลงป่องหรือตะขาบแต่จริง ๆ แล้ว เป็นลายเซ็นของท่าน ในปัจจุบันเป็นหนังสือหายากในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ชั้น 6 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ผู้อำนวยการหอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความสำคัญหนังสือหายากห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในมุมมองนักประวัติศาสตร์ หนังสือหายากจะบ่งบอกถึง บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งขณะนั้นกรมพระจันทบุรีนฤนาถ เป็นปัญญาชนในช่วงระยะการเปลี่ยนผ่าน ดังนั้นสังคมในขณะนั้นจะเป็นอย่างไร เผชิญอะไร มีกระแส อย่างไร จะค้นหาข้อมูลได้ และกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สะสมหนังสือทางด้านศาสนา ภาษาบาลี ซึ่งเป็นเรื่องแปลก ที่ท่านได้เรียนทางด้านการค้า การคลัง และอุตสาหกรรม สำหรับ หนังสือที่เป็น Collection ของโลกตะวันตก ที่มีในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ น่าจะบอกถึงการเผชิญกับความเคลื่อนไหวของปัญญาชนในช่วงนั้นได้  นอกจากนั้นใน 3 ปี ข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การตระหนักและการสำนึกการอยู่ร่วมกันของเพื่อนบ้าน จะมีหนังสือหายากที่เกี่ยวข้องเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้าน อัตลักษณ์ตัวตนเกี่ยวโยงการเรียนรู้มาใช้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งการหยิบจับถ้าไม่ต้องผ่านบัตรรายการมีความเป็นไปได้หรือไม่ นั่นคือความหวังของผู้ใช้บริการ

2. เล่าเรื่อง ลีลา “ฉันท์” สาธิตการร้องโดย รองศาสตราจารย์คึกเดช กันตามระ มรดกภูมิปัญญาที่ปัญญาชนต้องอนุรักษ์  “การร้องฉันท์”  วิธีการร้องฉันท์  ผู้ร้องต้องทราบว่าเป็นฉันท์ประเภทใด แต่ละวรรคมีกี่พยางค์ เพื่ออ่านเสียงหนักเบาถูกต้อง การแบ่งจังหวะการใส่ทำนองในการร้อง และการใส่อารมณ์ในการอ่านฉันท์ ซึ่งท่วงทำนอง ลีลาของฉันท์จะผิดแผกต่างกันออกไป และวิทยากรได้สาธิตการร้องฉันท์แต่ละประเภท

3. เสน่ห์หนังสือเก่า นายอเนก นาวิกมูล ให้แนวคิดจากประสบการณ์เสน่ห์หนังสือเก่าอยู่ที่ เนื้อหาดี ภาพปกสวยงาม และคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ เช่น หนังสือภาพในงานพิธี ต่างๆ เช่น พระเมรุ ของรัชกาลที่ 5 หรือหนังสือบางเล่มปกราบเรียบแต่เนื้อหาเป็นธรรมะ หนังสือเพลงขอทานซึ่งเป็นพฤติกรรมการขอในสมัยนั้น ๆ เป็นอย่างไร  ผีอีนาค มีจริงไม่และเกิดขึ้นที่ใด ทำให้ผู้สนใจศึกษาเรื่องราวได้ รวมทั้งเนื้อหา การโฆษณา การแต่งกาย ซึ่งสามารถจะหาได้จากหนังสือเก่า ๆ ทั้งสิ้น

4. หนังสือเก่า ความรัก ความผูกพัน กับคนสำคัญ
ในการเสวนา มีนักเขียน ได้ให้แนวคิดในการใช้หนังสือเก่าในการเป็นนักเขียน ได้อย่างไรบ้าง นางสุกัญญา ชลศึกษ์ ได้กล่าวว่าถึง การเขียน การผูกเรื่องต้องค้นหาความเป็นมาของเรื่องนั้น ๆ จากหนังสือเก่า ๆ ตามยุคสมัยที่ต้องการผูกเรื่องโดยเฉพาะหนังสืองานศพ  เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด   สำหรับ นวนิยาย รสรักปักอุรา เป็นนวนิยายที่ลงรายละเอียดในเรื่องของการรักหนังสือ ซึ่งมีลายเซ็นในหนังสือดึงตัวละครไปรักในสิ่งเดียวกัน นักเขียนอีกท่าน นางชมัยภร แสงกระจ่าง ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ…..ที่รัก เล่มนี้เป็นหนังสือที่รณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่างดี ตัวพระเอกจะเป็นหมอ และนางเอกจะเป็น บรรณารักษ์ หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนสามารถทำให้ผู้อ่านได้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 40-80 เล่ม และให้แนวคิด เกี่ยวกับหนังสือของผู้อื่นที่มีลายเซ็นและอยู่ในมือเรา จะให้ความรู้สึก เราได้ของรักของหวงของผู้อื่นมาครอบครอง นอกจากนั้นการอ่านหนังสือเก่า ทำให้สะท้อนเห็นภาพในอดีต ฉากของเรื่องจะปรากฏในเล่มที่อ่าน ทำให้ดำเนินเรื่องในยุคนั้นได้ สำหรับนายแพทย์พงศกร จินดาวัฒน์ นักเขียน อีกท่านได้ให้ข้อคิดในการสะสมหนังสือเก่า เป็นหนังสือที่หายาก มีมูลค่าสูง และการดูแลรักษาค่อนข้างยาก แมลงมักจะทำลายหนังสือจากข้างในและขยายไปเล่มอื่น ๆ เรื่อย ๆ ในปัจจุบันร้านหนังสือเก่า จะรับ order จากต่างประเทศให้จัดหาหนังสือเก่า ๆที่หายาก ซึ่งหนังสือเก่าเหล่านั้นยังไม่มีใครเห็นคุณค่า บางเล่มในประเทศไม่มี จะหาได้จากต่างประเทศ จึงฝากช่วยกันดูแลหนังสือเก่า และควรมีการจัดเก็บที่ใดที่หนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาของนักอ่าน คือการหวงหนังสือ

การเสวนาครั้งนี้ มุ่งหวังให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ความรู้ที่ได้รับจากหนังสือเก่า หนังสือหายาก ที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

หมายเหตุ : งานเสวนาเรื่อง หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาไทย วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ