Archive for the ‘จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย’ Category

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ
ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
วันที่ 2 กรกฎาคม -29 สิงหาคม 2555

                                                                                                                                                                 นายรมย์ ธนูเทพ  
นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ

ฝึกอบรมด้านการบริหารเอกสาร (2-3 ก.ค.2555) 

การพิจารณาบัญชีเอกสารขอทำลาย 

          หน่วยงานราชการส่งบัญชีขอทำลายเอกสารมาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อน หอจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นว่าเรื่องใดมีคุณค่าก็จะขอสงวนเก็บเอกสารไว้ ส่วนเอกสารที่ไม่มีคุณค่าก็จะให้หน่วยงานทำลาย การส่งมอบเอกสารจะมีบัญชีในการส่งมอบเอกสาร สำหรับเซ็นรับและตอบกลับ และเมื่อได้รับเอกสารที่ขอสงวนแล้วจะมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ Read the rest of this entry »

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่

สรุปสำระสำคัญจากการเข้าร่วมฟัง

การเสวนาเรื่อง “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่”

นายรมย์  ธนูเทพ

นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งหน่วยงาน “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดสร้างหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล รวมถึงห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท ณ อาคารศาลายา  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานข้อมูลระหว่างทุกส่วนงานที่ดำเนินการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ฟังการเสวนาเรื่อง หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงประวัติการก่อสร้างมหาวิทยาลัย จากการศึกษาแนวคิดและประวัติพระราชบิดาโดยละเอียด จึงนำจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รวมกันเนื่องจากเป็นการทำงานแบบผสมผสาน และการทำงานต้องไม่ซ้ำซ้อน เชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงของมหิดล ตอบโจทย์นักศึกษาในศตวรรษหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ จึงจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ทั้งกลางวัน กลางคืน  และได้ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้มหิดล” ขึ้นในปัจจุบัน

อาจารย์เอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ พูดในฐานะชาวบ้านธรรมดาที่อยากเห็นอะไรในจดหมายเหตุ จากประสบการณ์พบว่า หนังสืออนุสรณ์งานศพและสมุดภาพ เป็นแหล่งข้อมูลแหล่งค้นคว้าที่สำคัญ เพราะสามารถทราบถึงประวัติเรื่องที่เกี่ยวโยงของคนในยุคนั้นได้ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลควรศึกษาพื้นที่โดยรอบ อ.บางเลน และแถบริมแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งมีประวัติศาสตร์มากมาย  จากภาพเก่า ภาพที่หายากจากเอกสารเก่าๆ ดังนั้นสมุดภาพ เป็นสิ่งที่ควรจัดทำขึ้นและรวบรวมไว้ เพราะบอกอดีตย้อนหลังได้ เช่นกัน

คุณจุฬาลักษณ์ ภู่เกิด ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มติชน กล่าวถึงการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองก่อน 14 ตุลาคม และหลัง 14 ตุลาคม  เพื่อเป็นอนุสติ การเรียนรู้ในสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่ง การ“มองประวัติศาสตร์ต้องไม่ตัดต่อ มองเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก” เคารพในสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ เอาความจริงเข้าไปต่อเติมเพื่อให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น  เอกสารตั้งต้นที่รวบรวมไว้จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม นำมาจากกระทรวงสาธารณสุข และพิพิธภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งข้อมูลจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บ

คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ  นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงการจัดการหอจดหมายเหตุในประเทศฝรั่งเศส บทบาทของหอจอหมายเหตุ มีการสื่อสารสู่สาธารณะโดยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
มีขั้นตอนในการดำเนินงาน
- จัดหา ทำบันทึกจัดเก็บข้อมูลภาพย้อนหลัง เช่น รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพถ่าย เป็นต้น
- กู้แปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพิ่มคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุต้องสอดคล้องและผสมผสานไปด้วยกัน
- อนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ การสื่อสารโดยใช้ภาพ หรือเกมส์

จดหมายเหตุจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ต้องก้าวทันเทคโนโลยีเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ เช่น คุณเกิดในวันที่ 11  กรกฎาคม  เมื่อย้อนหลังไปในอดีต อะไรเกิดขึ้นบ้างใน 11 กรกฎาคม คนรุ่นใหม่สามารถติดตามจากเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นได้

หมายเหตุ : การเข้าร่วมงานแถลงข่าว “หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและหอจดหมายเหตุแผนที่และแผนผังแม่บท : และการเสวนา “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่”  ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม  2554 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรมสัมมนา
เรื่อง การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ

นายรมย์  ธนูเทพ

การบรรยายเรื่องบทบาทของเครือข่ายงานด้านการจัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ” โดย ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม) โดย ผอ.หอจดหมายเหตุได้กล่าวถึง การสร้างเครือข่ายความรู้ด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุร่วมกันซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานของสำนักหอจดเหตุเพราะว่าในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดส่งเอกสารมาหอจดหมายเหตุยังไม่มีการจัดหมวดหมู่เอกสารจึงเป็นภาระหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ ในการคัดแยกเอกสารซึ่งทำให้เสียเวลาในการดำเนินการมาก ซึ่งหอจดหมายเหตุมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรและงบประมาณ จึงอยากให้หน่วยงานในเครือข่ายมีการจัดกลุ่มเอกสารและการดูแลรักษาเอกสารให้ถูกต้องตามระบบ

การบรรยายเรื่องการเก็บรักษาเอกสารในภูมิภาคเขตร้อนชื้น” โดย ดร.ศิริชัย หวังเจริญตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

การเก็บรักษาเอกสารในภูมิภาคเขตร้อนชื้นท่านวิทยากรได้กล่าวถึง วัสดุที่ใช้ในการทำเอกสารทางจดหมายเหตุและอธิบายถึงส่วนประกอบของวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผ้า หมึก ฟิล์ม ภาพถ่าย และอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ศิลปะโบราณวัตถุเสื่อมสภาพ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้น จุลินทรีย์ แมลง สัตว์ และมลภาวะ

วิธีควบคุมแสงในการเก็บเอกสารทางจดหมายเหตุ
- ติดตั้งระบบควบคุมแสง
- ใช้แผ่นกรองแสงเพื่อลดรังสี UV

การบรรยายเรื่อง “วัสดุการจัดเก็บภาพและเนกาทีฟ” โดยนางกุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยท่านวิทยากรได้กล่าวถึงเรื่องของวัสดุการจัดเก็บภาพและเนกาทีฟ โดยเน้นถึงการอนุรักษ์ คือ การป้องกัน และการปฏิบัติการอนุรักษ์ ซึ่งถ้าหากเอกสารมีการเสียหายเกิดขึ้นแล้วย่อมยากต่อการรักษาให้มีสภาพดีดังเดิมได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันรักษาก่อนที่เอกสารจะชำรุดเสียหายโดยต้องเลือกใช้วัสดุในการจัดเก็บที่ปราศจาก กรด และด่าง ซองเก็บภาพไร้กรด ไมลาร์ เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับภาพและฟิล์มเนกาทีฟ

การบรรยายเรื่อง “การจัดเก็บภาพจดหมายเหตุและเนกาทีฟของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางสาวนัยนา แย้มสาขา หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ท่านวิทยากรได้กล่าวถึงความหมายของเอกสารจดหมายเหตุ ว่า หมายถึง ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงานผลิตขึ้นใช้ในการปฏิบัติงาน แต่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว และได้รับการประเมินว่ามีคุณค่าฯลฯ

ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ และสาเหตุที่ทำให้เอกสารชำรุดเสื่อมสภาพ
-  สาเหตุภายใน
-  สาเหตุภายนอก เช่น มนุษย์ อุณหภูมิ น้ำและความชื้น แสงสว่าง แมลง จุลินทรีย์ เป็นต้น

การจัดเก็บและดูแลเอกสารจดหมายเหตุต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและความเหมาะสมหลายๆด้าน เช่น ลักษณะภูมิอากาศ สถานที่ตั้ง ห้องเก็บเอกสารจดหมายเหตุ คลังเก็บเอกสารจดหมายตุ กระบวนการการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ  สถานที่เก็บ  ครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้จัดเก็บเอกสารการควบคุมสิ่งแวดล้อม การซ่อมแซมเอกสาร การรักษาเอกสารด้วยการทำสำเนา ฯลฯ

การบรรยายเรื่อง “ การจัดเก็บภาพและเนกาทีฟของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ” โดยนายบุญศักดิ์ ปัญจสุนทร วิทยากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ  วิทยากรได้พูดถึงงานของหอสมุดแห่งชาติซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแต่การบริการหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่นอกจากงานบริการหนังสือแล้วยังมีบริการอื่นๆของงานหอสมุดแห่งชาติอีกหลายอย่าง เช่น งานสื่อโสตทัศน์ เทปคาสเสท เทปวีดิทัศน์ ฟิล์มถ่ายภาพต่างๆ แผนที่เก่า ปฏิทินเก่า แผ่นเสียง โน้ตเพลง ฯลฯ

ในส่วนของงานภาพและฟิล์มเนกาทีฟที่ให้บริการ
-
ภาพเก่าหายาก
- ภาพจากสำนักพระราชวัง
- ภาพบันทึกกิจกรรมของหอสมุดแห่งชาติ
- แผนที่
- ฟิล์มเนกาทีฟ
- ฯลฯ

วัตถุประสงค์หลักของการจัดภาพและฟิล์มเนกาทีฟ คือ เพื่อการอนุรักษ์และการบริการ

การให้บริการ

  • บริการจากตัวต้นฉบับ
  • ภาพถ่ายจากต้นฉบับ

สาเหตุของการเสื่อมสภาพ

  • การเสื่อมสภาพจากตัววัสดุเอง
  • การจัดเก็บ

การอนุรักษ์ต้นฉบับ

  • จัดเก็บให้ถูกต้อง
  • เลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องและเหมาะสม
  • การสร้างสถานที่จัดเก็บให้ถูกต้อง

หมายเหตุ:- จากการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ” จัดโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องเทพประทาน ชั้น 7 โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา นายรมย์  ธนูเทพ  และนายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ

การสัมมนาประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ศราวุฒิ  วัชระปันตี
รมย์  ธนูเทพ

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง ประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมีการสัมมนาในหัวข้อ เก็บให้ได้ใช้ หาแล้วให้โดน  หอจดหมายเหตุ : คลังข้อมูลสำคัญของชาติ และการจัดทำคู่มือกำหนดการเอกสารและสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องของ สวท. และ สทท.

ในการสัมมนาหัวข้อ  “เก็บให้ได้ใช้ หาแล้วให้โดน” คุณชูศักดิ์ วรพิทักษ์ ได้ให้แนวความคิดในการจัดเก็บสื่อโสตทัศน์ประเภทภาพไว้ว่า ควรเก็บและทำการสำรองไฟล์ ใส่แผ่น DVD  เพื่อป้องกันไวรัส 2 แผ่น แต่มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี และควรสำรองข้อมูลใน  Hard Disk นอกจากนี้แล้วในต่างประเทศ ห้องเก็บรักษาฟิล์มและภาพ มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 4  องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ 50% จึงสามารถเก็บรักษาภาพได้ระยะเวลายาวนานประมาณ 1,400 ปี ถ้าควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บรักษาภาพถ่ายได้เพียง  7 ปี

คุณขจรศักดิ์ สงมูลนาค และคุณประชา พิศุทธิ์ฤทธิ์  จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้สรุปขั้นตอนจัดการเก็บแถบบันทึกภาพ (VDO) ว่าควรบันทึกรายละเอียดของแถบบันทึกภาพตามที่ปรากฏ และจำแนกออกตามวันเดือนปี และใส่ในกล่องเอาไว้ แยกแต่ละเรื่อง หลังจากนั้นทำการแปลงไฟล์ลงเซิฟเวอร์  และจัดเก็บแถบบันทึกภาพต้นฉบับ หากเซิฟเวอร์เกิดขัดข้องผู้ให้บริการสามารถนำแถบบันทึกภาพต้นฉบับออกให้บริการได้

การสัมมนาเรื่อง หอจดหมายเหตุ : คลังข้อมูลสำคัญของชาติ โดย น.ส. กรพินธุ์ ทวีตา สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้กล่าวถึงคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ และขั้นตอนการดำเนินงานจดหมายเหตุไว้ดังนี้
1. คุณค่าของเอกสาร จดหมายเหตุ
-  เป็นหลักฐานการบริหารงาน
-  เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
-  เป็นหลักฐานด้านการเงิน
-  เป็นหลักฐานทางด้านวิชาการ ประวัติศาสตร์
2. คุณค่าต่อข้าราชการ
-  เป็นหลักฐานแสดงผลงานสิทธิประโยชน์
3. คุณค่าต่อประชาชน
-  เป็นหลักฐานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ
1. ลายลักษณ์ เช่น ใบบอก สารตรา
2. โสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ฟิลม์ บัตรอวยพร แถบบันทึกภาพ
3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน
4. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีซีดี ดีวีดี

ในการจัดทำคู่มือกำหนดการเอกสารและสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องของ สวท. และ สทท. นั้นทางพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ ได้แบ่งหัวเรื่องของการจัดเก็บเอกสารออกเป็น 8 ประเภทดังนี้
1. ผังรายการ
2. รายการ
3. ถ่ายทอดสด
4. ข่าว
5. สปอต
6. stock shot
7. บันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ประจำวัน
8. รายงานการออกอากาศ
9. ประเมินผลรายการ / การรายงานผล

นอกจากนี้แล้วยังได้มีการร่างแนวทางการส่งมอบเอกสารจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ มายังพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติในการทำลายสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป

หมายเหตุ : จากการสัมมนาประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องอเนกประสงค์ 3  อาคารหอประชุม กปส.  มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  นายศราวุฒิ  วัชระปันตี  และนายรมย์  ธนูเทพ

แนวคิดของการพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

           การบรรยาย เรื่อง “แนวคิดของการพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย”  วิทยากรท่านแรก คือ อาจารย์วนิดา  จันทนทัศน์ กรรมการโครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กล่าวถึงหอสมุด อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์  ตัวอย่างเอกสาร การจัดทำตารางอายุเอกสาร โดยเชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสาร ของหน่วยงานมาจัดหมวดหมู่  จัดทำตาราง จัดประชุมคณะกรรมการหอจดหมายเหตุและหน่วยงานต่างๆร่วมกัน พิจารณาวงจรชีวิตของเอกสารนำเสนอเอกสารจดหมายเหตุบุคคล อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์  อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ การอนุรักษ์กระดาษสา โดยการอบให้ความร้อนฆ่าเชื้อราและการบริการและการเผยแพร่ให้อยู่ในรูปแบบ นิทรรศการถาวร การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น การดำเนินงานลักษณะ 4 ส ได้แก่ แสวงหา สงวนรักษา สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมความรู้สู่สังคม

          สำหรับวิทยากรท่านที่สอง คือ อาจารย์พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้เน้นถึง  การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับงานหอจดหมายเหตุ มีโครงสร้างองค์กรบุคลากรชัดเจน มีความแตกต่างความเหมือนหอจดหมายเหตุ  หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ มีการกำหนดตารางเอกสาร การเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์   บันทึกเรื่องราวบุคคลบอกเล่าเรื่องราวในอดีต มีฐานข้อมูลที่สำคัญ ส่งเสริมศึกษาดูงาน  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จากรายงานประจำปี แผ่นพับ ข่าวสารและนิทรรศการ

          ส่วนวิทยากรท่านสุดท้าย คือ  อาจารย์เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ บรรณารักษ์ สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลง- กรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง ห้องหนังสือหายาก การเก็บฟิล์มรูปถ่ายใช้โค้ดร่วมกันกับรูปที่อัดไว้เรียงแฟ้มให้รหัสหมายเลข การแสดงวัสดุจดหมายเหตุ สิ่งของ จัดนิทรรศการเอกสารเก่า เรื่องราวประวัติ

หมายเหตุ :  สรุปจากการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัย มหิดล และศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (หัวข้อ : แนวคิดของการพัฒนางานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย)  วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา จังหวัดนครปฐม  ผู้ร่วมสัมมนา นายณัฐสิทธิ์ พุฒิวิสารทภาคย์  นางจันทร์ฉาย วีระชาติ และนางสาวชูชีพ มามาก

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ