Archive for the ‘การพัฒนาบุคลากร’ Category

การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”

โดย นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม  หัวหน้าแผนกบริการหนังสือ
นางรุ่งนภา  พื้นงาม  หัวหน้าแผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

           การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบริหารความเสี่ยง ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของศูนย์สนเทศและหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์ ศรันยา สารากรบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน  เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 สถานที่อบรม ณ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5  มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังนี้ แผนกบริการหนังสือ 9 คน แผนกบริการสื่อโสตทัศน์ 5 คน แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 7 คน แผนกบริการสารสนเทศ 4 คน แผนกบริหารงานทั่วไป 3 คน แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 1 คน หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ 3 คน

          การประเมินผลการอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”  ได้แจกแบบประเมินให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 37 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ในการแจกแจงมัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย โดยแปลความหมายดังนี้
         4.50-5.00 หมายถึงมากที่สุด
         3.50-4.49 หมายถึงมาก
         2.50-3.49 หมายถึงปานกลาง
         1.50-2.49 หมายถึงน้อย
         1.00-1.49 หมายถึงน้อยที่สุด

         สรุปผลการประเมิน : ความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29
(ดูเอกสารสรุปผลการประเมิน)

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : LAIC_Risk_2012

การเยี่ยมชมภายในศูนย์วิจัยในส่วนจัดแสดง รับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ 3 เอ็ม

การเยี่ยมชมภายในศูนย์วิจัย
ในส่วนจัดแสดง
รับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีของ 3 เอ็ม

                                             นางสาวชูชีพ  มามาก
12   กรกฎาคม   2555

 

แนะนำความเป็นมาของศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดย ดร. ประกอบ กิติพิชัย

          บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ภายในศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบไปด้วย ส่วนจัดแสดงสินค้า ห้องปฏิบัติการใช้งานจริง ห้องประชุมสัมมนา ในพื้นที่กว่า 3,580 ตารางเมตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะนำพาความสุขต่อเนื่องไม่รู้จบ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน และการใช้ชีวิตจากสังคมไทย โยงใยไปทั่วโลก

         บริษัท 3  เอ็มมีชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และเวชภัณฑ์ อาหาร ตลอดจนธุรกิจค้าปลีก 3 เอ็ม ประเทศไทย มีศักยภาพในด้านการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากหลายหลายเทคโนโลยี อาทิผลิตภัณฑ์วัสดุงานขัด  ผลิตภัณฑ์ฟิลเทรชั่น  ผลิตภัณฑ์โพสต์-อิท ® ผลิตภัณฑ์เทปกาวตราสก๊อตช์ ® ผลิตภัณฑ์กราฟิกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เทปปิดแผลผ่าตัด อุปกรณ์และวัสดุตกแต่งแผล พลาสเตอร์ยาทั่วไป รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการในทุก ๆ ด้านของผู้บริโภคชาวไทย            

                                                                                                    

         Built to exceed exceed   โดย  บรรณารักษ์ ชาวสิงค์โปร์  แนะนำนวัตกรรมใหม่ ๆ  เช่น   3 M  Intelligent return and sorter system – FX  คืนหนังสือ ซึ่งสามารถแยกหนังสือได้เป็นหมวด ๆ  , สามารถให้ผู้ใช้ออกแบบบัตรห้องสมุดได้เอง , 3 M book sanitizer  เครื่องใช้สำหรับทำความสะอาดหนังสือ เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ   เช่น เชื้อรา   และดีต่อสุขภาพผู้อ่าน ปลอดภัย

         Generation Y ร้ายจริงหรือ ?  บรรยายโดย เภสัชกร ดร. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช                                               

         Generation B (Baby Boomer Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507  อายุ  44 – 62 ปี จะเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา  อดทน ให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ   อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว  มีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจาก   มีความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก ปัจจุบันนักการตลาดในหลายๆ ประเทศเน้นทำการตลาดกับกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ มีกำลังซื้อ มีศักยภาพในการบริโภคสินค้า  มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อตัวเองและบุคคลใกล้ชิด                             

         Generation X (Extraordinary Generation)  คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2522  อายุ 29 – 43 ปี มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work – life balance)  มีแนวคิดและการทำงานในลักษณะรู้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียงลำพังไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  ในด้านพฤติกรรมการบริโภคจะเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่กล้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทำงานในลักษณะใช้ความคิด สมาชิกหลักในครอบครัวทำงานทั้งสองคนใช้ชีวิตแบบทันสมัย                                                                                                                                 

         Generation Y (Why Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 –2533 อายุ 38 – 28 ปี เป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการทำงานว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร  อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน  Gen-Y เป็นผู้บริโภคที่ใจร้อน ต้องการเห็นผลสำเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง กลุ่มคน Gen-Y เชื่อว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องทำงานหนัก ทำให้มีการแต่งงานช้าลง ไม่ถึง 30 ไม่แต่ง ถ้ามีแฟนแล้วแฟนมีอุปสรรคกับงาน ก็จะเลิกกับแฟนเลือกงาน คนกลุ่มนี้มักเปลี่ยนงานบ่อย มีเครดิตการ์ดมากกว่า 1ใบ ใช้บริการประเภทและมักใช้บริการ Personal Credit มากขึ้น

         สรุป

         Generation B-เป็นคนที่วางรากฐาน สร้างกรอบแนวคิด ขององค์กร                                                               

         Generation X-เบื่อกรอบที่รุ่นพี่สร้างไว้ อยากเปลี่ยนแปลง                                                                                      

         Generation Y-อยากออกนอกกรอบ แต่มัวแต่ยุ่งกับสังคมออนไลน์ จนหมดแรงออกจากกรอบ

(คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาฉบับเต็ม)

หมายเหตุ : การเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายทางวิชาการเพิ่มเติม เรื่องของเทคโนโลยีระบบการจัดการสื่อในห้องสมุด วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด  มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  นางไพจิตร  เกิดอยู่  นางทิพยถนอม  นนทนาคร  นางสาวชูชีพ  มามาก  นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  นางสาวทรงพร  พิรุณ  นายวรวิช  พุฒิวิสารทภาคย์  นางสาวพงษ์เนต  สถิตพงษ์  นางสาวจุฑามาศ   เชาวลิต  นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม  นางสาวสมสนิท  จันทะบุตร  นายสัญญา  ประกอบผล   นางจันทร์ฉาย  วีระชาติ  นางสาวโศภิดา  เดชเส้ง  นายภาณุมาตร์  สุทธิสังข์  นายศักดิ์สิทธิ์  คณะชาติ  นางสุภาพร วิมุกตานนท์  และนายอภิพล เมืองเกษม

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

โดย
ประนมกรต์  บุญพอ
สุภาพ  ซ่อนกลิ่น

 

          สรุปการเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
         1. เรื่อง การเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุด
         2. เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารกับงานห้องสมุด
         3. เรื่อง บุคลิกภาพกับการให้บริการห้องสมุด
 

         วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – และคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิตระกูล  ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย คือ นายประนมกรต์  บุญพอ บรรณารักษ์แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  และนางสาวสุภาพ  ซ่อนกลิ่น บรรณารักษ์แผนกสื่อโสตทัศน์  

ดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่  Personal Development2may2012
 

Microsoft Outlook 2007

โดย  พรเทพ  ยอแสงรัตน์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Microsoft Outlook 2007 โดย นายพรเทพ  ยอแสงรัตน์  หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด  เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2555 ณ ห้อง LAB 12 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 3 ให้แก่บุคลากรของศูนย์สนเทศและหอสมุด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

วันที่ 26 มีนาคม 2555
Outlook 2007-1   คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน
Outlook 2007-2   คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

วันที่ 27 มีนาคม 2555
Outlook 2007-1   คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน
Outlook 2007-2   คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ให้บริการ

โดย  สาวิตรี  แสงวิริยภาพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ให้บริการ โดย นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้อง LAB 13 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ให้แก่ผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานภาคค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในหัวข้อของงานบริการของห้องสมุด การสืบค้นหน้า Homepage LAIC  การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และแบบฝึกหัด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

การสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย

การสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(1)
อาจารย์ อร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ม. ราชภัฏสวนดุสิต กล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เปิดการสัมมนา
ดร. เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ ตัวแทนจากบริษัทบุ๊กโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กล่าวต้อนรับการสัมมนา

(2)
หัวข้อในการบรรยาย VTLS New Product
1. New Social OPAC with Drupal Support : Chamo (chamo.pdf)
2. Institutional Repository Solution : VITAL (vital.pdf)
วิทยากรจาก บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด โดย Mr. Tin Tun และ คุณวราภรณ์ จุฑากร

(3)
ประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ใข้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในส่วนของการใช้งานและการ Upgrade VTLS Version

(4)
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช และศึกษาดูงาน ณ หอสมุดศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

(5)
ร่วมงานเลี้ยงรับรอง จัดโดย บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

การพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

          บุคลากรงานบริการห้องสมุด จะต้องทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ  เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ  ผู้ให้บริการจึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการ

          แนวคิดและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรโดย รศ.ดร. มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย  จะเน้นในเรื่องของ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคนเข้าทำงาน ให้คนทำงานตรงกับความรู้ความสามารถ การพัฒนาคนเก่าที่ทำงานอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพ  และคนทุกคนที่ทำงานต้องมีความสามารถในการทำงาน รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน  อยากให้ผลงานดี ก็ต้องมีค่าตอบแทนที่ดี และสวัสดิการดีด้วย

          การสื่อสารกับงานห้องสมุด  วิทยากรดร.กำพล แสวงบุญ  จะพูดถึงการสื่อสารกับงานห้องสมุด  โดยเน้นที่ตัวบรรณารักษ์  บรรณารักษ์จะต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของคุณลักษณะที่มีอยู่เพื่อการสร้างสรรค์   เราจะต้องสร้างอัตตาลักษณ์ให้คนอื่นรู้จักตัวเรา ว่าเราอยู่ที่ไหน เราทำอไรและเราสำคัญอย่างไร

          สร้างทีมสร้างสุข วิทยากรโดย รศ.ดร.วิชัย อุตสาหกิจ  การสร้างทีมงานต้องเน้นที่โครงสร้างการทำงาน  พยายามทำโครงสร้างการทำงานให้เป็นทีมให้มากที่สุด  การสื่อสารที่ดีต้องเริ่มที่คนฟัง  ไม่ควรฟังแล้วใจร้อนด่วนตัดสินใจ  ควรพูดให้น้อยและลงมือทำให้มาก อย่ารีบด่วนสรุป   ลักษณะของทีมที่ดี จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่เข้าใจร่วมกัน สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมา ตัดสินใจโดยใช้กลุ่ม  ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และมีทิศทางที่ชัดเจน 

          สูตรลับความสำเร็จ จะต้องทำงานแบบ 3ส ประกอบด้วย ใช้สติ  มุ่งสำเร็จ และสร้างสุข และสุดท้ายจะต้องพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน


หมายเหตุ :
 จากโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย  มี นางสาวิตรี แสงวิริยภาพและนางสาวสุภี  วิหคไพบูลย์

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ