Archive for the ‘งานบริการห้องสมุด’ Category

ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?

ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?

โดย สมสนิท  จันทะบุตร
แผนกบริการหนังสือ

          การยืม-คืนหนังสือ  ของสมาชิกศูนย์สนเทศและหอสมุด สามารถยืมได้ตามสิทธิของสมาชิก และตามวันที่กำหนดส่ง เมื่อใกล้ถึงวันกำหนดส่งคืนหนังสือ ศูนย์สนเทศและหอสมุดจะทำการแจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ โดยผ่านช่องทาง  E-mail   ซึ่งจะทำการแจ้งเตือนทุกวันพุธของสัปดาห์  เมื่อสมาชิกท่านใด ได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วก็สามารถทำการต่อการยืมหนังสือได้ โดยเข้าเว็บไซต์   http://www.dpu.ac.th/laic  (ในกรณีหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งมีสมาชิกท่านอื่นจองไว้แล้ว หรือ หนังสือมีเกินกำหนดส่ง  สมาชิกจะไม่สามารถต่อการยืมได้)  

ตัวอย่าง E-mail แจ้งเตือนการยืมหนังสือของสมาชิก

         แจ้งรายการหนังสือที่ใกล้ถึงวันกำหนดส่ง 

           แจ้งรายการหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

          เมื่อสมาชิกท่านใดได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการต่อการยืม  ก็จะทำให้รายการยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง ทางศูนย์สนเทศและหอสมุดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         2.1  จะทำการปริ้นท์รายชื่อหนังสือค้างส่งของสมาชิกออกจากโปรแกรม  vtls
         2.2  จะนำรายชื่อหนังสือที่ค้างส่งไปตรวจสอบบนชั้นหนังสือ
         2.3  ออกจดหมายติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง ซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด ส่งไปตามที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้กับทางศูนย์สนเทศและหอสมุด
         เมื่อสมาชิกได้รับจดหมายทวงถามแล้วควรจะดำเนินการนำหนังสือไปคืนที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2  และจะต้องชำระค่าปรับตามวันที่เกินกำหนด  โดยทางศูนย์สนเทศและหอสมุดได้คิดอัตราค่าปรับไว้ดังนี้

          -  หนังสือทั่วไป, นวนิยาย, เรื่องสั้น / ปรับวันละ 5 บาท ต่อเล่ม/วัน
         
-  หนังสือวิทยานิพนธ์, หนังสือสำรอง / ปรับวันละ 10 บาท ต่อเล่ม/วัน
              
(–  จะยกเว้นค่าปรับ วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์  -) 

 

 ตัวอย่างจดหมายติดตามหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

 

 +    อย่าลืมส่ง  คืนหนังสือตามกำหนด   งดชำระค่าปรับนะจ๊ะ  —

บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

                                                                                                        โดย เจียรไน  จันทร์จวง
แผนกบริการหนังสือ

          บริการจองหนังสือ เป็นบริการที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดให้บริการสำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้หนังสือเล่มที่มีผู้อื่นยืมออกไปจากห้องสมุดแล้ว  สมาชิกสามารถจองไว้เพื่อยืมไปใช้เป็นรายต่อไปได้   
         ในการจองหนังสือของศูนย์สนเทศและหอสมุดนั้น แต่เดิมสมาชิกที่ต้องการจองหนังสือจะต้องสืบค้นหาเลขทะเบียนของหนังสือ (Item Number) จากฐานข้อมูลของห้องสมุดก่อน แล้วติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและกำหนดวันมารับหนังสือจอง พร้อมทั้งเขียน “แบบขอจองหนังสือ” ให้ครบถ้วน และรับสำเนาแบบขอจองหนังสือเพื่อมานำติดต่อขอยืมหนังสือที่ได้จองไว้ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เมื่อถึงกำหนดวันรับหนังสือจอง             
         ปัจจุบันนี้ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้พัฒนาบริการจองหนังสือให้สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก อันจะทำให้สมาชิกที่ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดยิ่งขึ้น เนื่องจากสมาชิกสามารถใช้บริการจองหนังสือได้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงจัดให้มีบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงมีบริการจองหนังสือ 2 ลักษณะ คือ
         1. บริการจองหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ
         2. บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์  (Book Request by Phone)

         ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเรื่องบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

 

           -  หนังสือที่ต้องการจอง ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้อื่นยืมไปก่อนแล้ว สถานะหนังสือ (Status) บน Web OPAC จะระบุวันกำหนดส่งคืน จึงจะทำการจองได้
         -  สมาชิกสามารถจองได้คนละ 3 รายการเท่านั้น
         -  การรับหนังสือที่จอง ให้ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โดยศูนย์สนเทศและหอสมุดจะเก็บหนังสือที่จองไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่แจ้งให้มารับนับตั้งแต่วันที่รับคืน หากเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นเพื่อให้บริการต่อไป
         -  ห้องสมุดจะมีระบบแจ้งเตือนหนังสือที่จองไว้ โดยตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด (http://www.dpu.ac.th/laic)
         -  บัตรสมาชิกห้องสมุดต้องไม่หมดอายุ
         -  หนังสือที่ถูกจองแล้วไม่สามารถจองซ้ำกันได้ขั้นขั้นตอนการใช้บริการ
         -  ผู้ใช้บริการโทรติตต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2954-7300 ต่อ 403
         -  จากนั้นแจ้งชื่อและรหัสสมาชิกของผู้ต้องการจอง พร้อมทั้งแจ้ง  Item Number (เลขทะเบียน) หรือ Call Number  (เลขเรียกหนังสือ) ของรายการหนังสือที่ต้องการจอง
         -  เจ้าหน้าที่ทำการจองในระบบ VTLS ให้สมาชิกทันที พร้อมทั้งแจ้งวันมารับหนังสือจอง
         -  หลังจากโทรศัพท์เพื่อการจองเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการจองบน Web OPAC  ของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ โดยตรวจสอบในรายการของสมาชิก และสามารถดูวันกำหนดส่งคืนของหนังสือได้    

 

Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ

โดย กนกวรรณ  ก๋งฉิน
แผนกบริการหนังสือ

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จึงได้นำ “Real Time System” (ระบบเวลาจริง) มาประยุกต์ใช้กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นการจัดบริการเสริมโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เนื่องจากศูนย์สนเทศและหอสมุดให้บริการยืม-คืนหนังสือโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ขณะที่สมาชิกมาใช้บริการยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานการให้บริการยืมหรือคืนหนังสือผ่านหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการสแกน (Scan) รหัสสมาชิกและรหัสหนังสือเข้าไปในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สมาชิกบางคนต้องการทราบว่าตนเองได้ยืมหนังสืออะไรไปบ้างแล้ว มีรายการใดที่ใกล้ถึงกำหนดส่งเร็วที่สุด รายการที่กำลังทำการยืมมีกำหนดส่งคืนเมื่อไหร่ หรือเมื่อสมาชิกคืนหนังสือต้องการทราบว่ามีค่าปรับหรือไม่ เป็นต้น

          Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงสถานภาพของผู้ใช้บริการได้ดีทีเดียว ก่อนอื่นขอกล่าวถึงความหมายของคำว่า “Real Time” ซึ่งได้ศึกษาจากเว็ปไซต์ http://www.mindphp.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555) มีเอกสารเรื่อง “Real Time คืออะไร เรียลทาม คือการทำงานแบบทันที” ผู้เขียนได้ให้ความหมายคำว่า “Real Time” ไว้สั้นๆ  ดังนี้

               คำว่า “Real Time System” (ระบบเวลาจริง) หมายถึง การตอบสนองทันที

          ดังนั้น การนำ Real Time มาประยุกต์ใช้กับงานบริการยืม-คืนหนังสือนั้น ศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงเพิ่มหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จุดบริการยืม-คืนหนังสืออีกหนึ่งหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นข้อมูลการให้บริการยืม-คืนที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานแบบทันทีและตลอดเวลาที่สมาชิกติดต่อกับเจ้าหน้าที่

          จุดเด่นของ Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ คือ
          1. สามารถตอบสนองกับผู้ใช้บริการได้ทันที แบบชัดเจนและรวดเร็ว
          2. สามารถเรียกดูรายงานสถานภาพการยืม-คืนหนังสือได้ทันทีที่เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกรายการยืมหรือคืนหนังสือนั้น
          3. ลดความสิ้นเปลืองของกระดาษ และเวลา (กรณีผู้ใช้บริการต้องการให้ print ข้อมูลการยืมหนังสือของตนเอง)
          4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบได้ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ทันที
          5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่จากข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสสมาชิกของผู้ยืมหนังสือ ที่หน้าจอ Check Out ผู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบได้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขได้ทันที

 ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสหนังสือที่สมาชิกต้องการยืม ที่หน้าจอ Check Out ผู้ยืมสามารถตรวจสอบวันส่งคืน (Due Date)ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสหนังสือที่สมาชิกนำมาส่งคืน ที่หน้าจอ Check In ผู้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือ (New Status) ได้ทันทีว่า ระบบได้ทำการคืนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ มีค่าปรับ (Fine) การส่งคืนเกินกำหนดกี่บาท

 

โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. ปีการศึกษา 2555

โดย นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม
หัวหน้าแผนกบริการหนังสือ

          โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ. ปีการศึกษา 2555  จัดโดย แผนกบริการหนังสือ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”

โดย นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม  หัวหน้าแผนกบริการหนังสือ
นางรุ่งนภา  พื้นงาม  หัวหน้าแผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

           การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบริหารความเสี่ยง ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของศูนย์สนเทศและหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์ ศรันยา สารากรบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน  เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 สถานที่อบรม ณ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5  มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังนี้ แผนกบริการหนังสือ 9 คน แผนกบริการสื่อโสตทัศน์ 5 คน แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 7 คน แผนกบริการสารสนเทศ 4 คน แผนกบริหารงานทั่วไป 3 คน แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 1 คน หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ 3 คน

          การประเมินผลการอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”  ได้แจกแบบประเมินให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 37 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ในการแจกแจงมัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย โดยแปลความหมายดังนี้
         4.50-5.00 หมายถึงมากที่สุด
         3.50-4.49 หมายถึงมาก
         2.50-3.49 หมายถึงปานกลาง
         1.50-2.49 หมายถึงน้อย
         1.00-1.49 หมายถึงน้อยที่สุด

         สรุปผลการประเมิน : ความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29
(ดูเอกสารสรุปผลการประเมิน)

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : LAIC_Risk_2012

การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

สรุปการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการของ
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด

 

 

          วันที่ 26 กันยายน 2555 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการปี 2555 ของห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง “การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
         การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558 ในหัวข้อนี้ ดร.รัฐ รนาดิเรก อาจารย์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายในภาคเช้า และ workshop ในภาคบ่าย

         สรุปเนื้อหาที่ได้จากการบรรยาย

1.  การปรับกลไกความคิดเชิงกลยุทธ์

         ปรับวิธีคิดใหม่ ให้สามารถคิดแบบเชิงกลยุทธ์
         1.1    กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ
         1.2    วิเคราะห์
                   1.2.1  Stakeholder analysis ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม
                               1)  Stakeholder  ในองค์กร
                               2)  Stakeholder  ที่เป็นผู้อนุมัติงบประมาณ
                               3)  Stakeholder  ที่เป็นหน่วยงานพันธมิตร หรือเครือข่าย
                               4)  Stakeholder  ที่เป็นผู้ใช้บริการ
                               5)  Stakeholder  ที่เป็นผู้เสียผลประโยชน์
                  1.2.2  Problem analysis
                  1.2.3  Situation analysis

2.  Paradigm

         2.1    mode แห่งความสำเร็จ เป็นวิถีที่เชื่อว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จ
         2.2    เป็นการกำหนดขอบเขตในการคิด เป็นตัว Block ที่ทำให้เราประเมินคุณภาพของบุคคลต่างกัน
         2.3    ทุกคนเกี่ยวข้องกับ paradigm

ตัวอย่าง ของ Paradigm :

         ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มีการผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และครองตลาดโลกมาในศตวรรษที่ 20 ต่อมามีการเสนอ (โดยช่างชาวสวิส) ให้ผลิตนาฬิกาแบบใหม่ เป็น นาฬิกาควอทซ์ (Quartz) ไม่มีเข็มนาฬิกา ไม่ต้องหมุนเข็ม เป็นดิจิทัล แต่ถูกบริษัทปฏิเสธ เนื่องจากบริษัทมี paradigm ของบริษัทว่า นาฬิกาจะต้องมีตัวเลข มีเข็มบนหน้าปัด และมีปุ่มหมุนเข็ม  ต่อมาในงานการแสดงนาฬิกาโลก  อเมริกาและญี่ปุ่นได้เห็นแนวใหม่หรือรูปลักษณ์ใหม่ของนาฬิกา นำไปผลิตออกจำหน่าย ทำให้นาฬิการุ่นใหม่ของญี่ปุ่นครองตลาด สัดส่วนของนาฬิกาสวิสที่เคยอยู่ในตำแหน่งที่ 1 (ประมาณ 60 กว่า %) ตกลงมาแค่ 10 % paradigm จึงมีความสำคัญต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง

         ทำไมคนไม่ยอมเปลี่ยน Paradigm
         1. สัญชาตญาณ  (Instinct)
         2. นิสัย  (Habit)  ทำมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้น
         3. วัฒนธรรม  (Culture)
         4. ชอบให้คนอื่นทำตามที่ตัวต้องการ  (Dominate)
         5. ยโส  (Ego)
         6. มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมาก  (Over Ego)
         ทั้ง 6 ข้อข้างต้นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไม่ยอมเปลี่ยน paradigm

3.  Situation analysis

         Workforce จำแนกออกได้ตาม Generation ซึ่งคนแต่ละกลุ่มก็คิดคนละแบบ คือ
         3.1  กลุ่ม Baby Boomer  (พ.ศ. 2489 – 2508) อายุระหว่าง 66 – 47  สังคมในยุค Baby Boomer ทางเลือกมีไม่มาก อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นไม่ชอบเปลี่ยนงานเป็นกลุ่ม Live to Work
         3.2  Generation X  (พ.ศ. 2509 – 2523) อายุระหว่าง 46 – 32  การทำงานเป็นระบบมากขึ้น แต่ความคิดยังคงเก่าอยู่ เป็นกลุ่ม Work to Live
         3.3  Generation Y  (พ.ศ. 2524 – 2542) อายุระหว่าง 31 – 12  เป็นกลุ่มที่ทันสมัย ใช้สื่อทันสมัย เพราะมีสื่อทันสมัยอยู่รอบตัว และมีทางเลือกเยอะเป็นกลุ่ม Live then Work
         3.4  Generation Z  (พ.ศ. 2543 –     ) อายุระหว่าง 11 –      มีความกล้ามากขึ้น แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ซึ่งเราจะพบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด

4.  Managing Workforce ในอนาคต

         4.1  มิติของงาน
                  4.1.1  งานต้องยืดหยุ่น กระบวนการทำงานก็ต้องยืดหยุ่น (Flexible)
                  4.1.2  เป้าหมายต้องชัดเจน (Goal oriented)
                  4.1.3  ดึงให้บุคลากรมีส่วนร่วม (Engaging)
                  4.1.4  สร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นทุกวัน (ถ้าทำได้)  (Variety)
                  4.1.5  ทำให้ผู้ปฏิบัติรุ้สึกถึงความสำคัญของงาน (Meaningful)
                  4.1.6  งานต้องมีความเป็นระบบ การบริหารจัดการงานก็เป็นระบบ (Systematic)
                  4.1.7  งานมีความท้าทายในการปฏิบัติ (Challenging)
         4.2 มิติของผู้บริหาร
                  4.2.1 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา (Resourceful)
                  4.2.2 รับฟังและเข้าใจความรู้สึก (Empathy)
                  4.2.3 ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ (Adaptive)
                  4.2.4 เป็นเหตุเป็นผล อธิบายได้ (Logical)
                  4.2.5 ทำใจ

5.  AEC 2015

         จะทำอย่างไรให้พื้นที่ไทยในอาเซียนโดดเด่น
         
5.1  ศึกษาการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
                  5.1.1  ความมั่นคง (มีศักยภาพของการแข่งขัน)  รู้คู่แข่งขัน – รู้เขารู้เรา
                  5.1.2  ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม – ผู้บริโภคมีความรู้และศักยภาพ (Demand condition)
                  5.1.3  เป็นฐานการผลิตที่ดี (Supply condition) ด้านวัตถุดิบ แรงงาน และข้อกำหนดอื่นๆ
         5.2  การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมที่รองรับจะต้องมีภาคการบริการที่ดี มีสาธารณูปโภคที่ครบครัย และมีการจัดการ Logistics ที่ดี
         5.3  แนวทางในการพัฒนาห้องสมุดเพื่อรองรับ AEC 2015 คือ ห้องสมุดจะต้องจัดเตรียม resources ที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการในบริบทของสังคมกลุ่มเป้าหมายที่ห้องสมุดรับผิดชอบในการรองรับ AEC 2015

หมายเหตุ : จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558  วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมสัมมนาดังนี้ อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

โดย
ประนมกรต์  บุญพอ
สุภาพ  ซ่อนกลิ่น

 

          สรุปการเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
         1. เรื่อง การเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุด
         2. เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารกับงานห้องสมุด
         3. เรื่อง บุคลิกภาพกับการให้บริการห้องสมุด
 

         วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – และคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิตระกูล  ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย คือ นายประนมกรต์  บุญพอ บรรณารักษ์แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  และนางสาวสุภาพ  ซ่อนกลิ่น บรรณารักษ์แผนกสื่อโสตทัศน์  

ดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่  Personal Development2may2012
 

การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ให้บริการ

โดย  สาวิตรี  แสงวิริยภาพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ให้บริการ โดย นางสาวิตรี แสงวิริยภาพ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้อง LAB 13 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 2 ให้แก่ผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานภาคค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในหัวข้อของงานบริการของห้องสมุด การสืบค้นหน้า Homepage LAIC  การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และแบบฝึกหัด มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน

เอกสารประกอบการฝึกอบรม คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

งานบริการสารสนเทศของศูนย์สนเทศและหอสมุด

งานบริการสารสนเทศ

ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

โดย สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด

1.  บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด
1.1   ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เช่น หนังสือ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ ทั้งในรูปตัวพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับการสืบค้นและการยืมออกไปใช้
1.2  บริการช่วยค้นคว้าและตอบคำถาม
1.3  บริการตรวจสอบการยืมและการยืมต่อ (Renew) หนังสือและสื่อโสตทัศน์ทางออนไลน์
1.4  บริการแจ้งเตือนการยืมสารสนเทศทางออนไลน์ (ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
1.5  บริการการสำรองหนังสือของอาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์
1.6  บริการ CD & VDO on Demand
1.7  บริการการเสนอแนะรายการหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล สื่อโสตทัศน์ และอื่นๆ เพื่อการจัดหาเข้าห้องสมุด ทางออนไลน์
1.8  บริการจองหนังสือและสื่อโสตทัศน์
1.9  บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูล ข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมการพิมพ์ (print) งานของนักศึกษา
1.10  บริการซ่อมหนังสือ เข้าเล่มงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของอาจารย์และนักศึกษา
1.11  บริการฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ทั้งบอกรับเป็นสมาชิกและพัฒนาเอง
1.12  บริการ มุมหนังสือดี 100 เล่ม  หนังสือให้กำลังใจ  ตลาดนัดแลกเปลี่ยนหนังสือ  มุมตำราพี่ฝากน้อง  มุมหนังสือภาษาจีน  และหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์
1.13  บริการจัดรายการภาพยนตร์ สารคดี/บันเทิง ประจำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
1.14  บริการห้องประชุม เพื่อการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษา

2.  ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับเป็นสมาชิก

ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้จาก website ของศูนย์สนเทศและหอสมุดที่ http://www.dpu.ac.th/laic

2.1  ABI/INFORM Complete (Jun. 2011 – May 2012)

ฐานข้อมูล ABI/INFORM™  ประกอบด้วย ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry, ABI/INFORM Dateline and ABI/INFORM Archive ซึ่งมีวารสารที่มีเอกสารฉบับเต็มกว่า 3,000 ฉบับ ปริญญานิพนธ์ 25,000 เล่ม เอกสารรายงาน 14,000 ฉบับ หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียง เช่น The Wall Street Journal และ The Financial Times และรายงาน  และข้อมูลที่เน้นเฉพาะประเทศและเฉพาะอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลจากต่างประเทศที่ครอบคลุมช่วยให้นักค้นคว้ามองเห็นภาพรวมองค์กรและ แนวโน้มธุรกิจทั่วโลกที่ครบถ้วนสมบูรณ์

2.2  ACM Digital Library (Nov. 2011 – Oct. 2012)

ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป Article Reviews และบทความฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน 2.3  Business Source Premier (BSP) (Oct. 2011 – Sep. 2012)

ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัยทางธุรกิจ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ปีที่ให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1965-ปัจจุบัน โดยมีวารสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) จำนวน 2,120 รายชื่อ

2.4  Emerald (Jan. 2012 – Dec. 2012)

มีเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ได้ 3 ฐานข้อมูล ดังนี้
2.4.1 Emerald Management eJournals Plus ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอเนื้อหาจากวารสาร 273 ชื่อ ใน 24 สาขาวิชา ได้แก่ ทางด้านธุรกิจและการจัดการ ครอบคลุมสาขาต่างๆ อาทิ การตลาด บัญชี ภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจ การศึกษา จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ อีกทั้งยังมีบทความใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกปี
2.4.2 Emerald eBook Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอเนื้อหาเป็นรูปแบบ PDF File สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด พร้อมกับรูปแบบใหม่ E-PUB (เฉพาะเล่มที่ออกใหม่) ให้ผู้ใช้สามารถนำตัว eBook ไปอ่านบนเครื่องมือสื่อสารได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการปรับตัวอักษรให้เข้ากับเครื่องอ่านนั้นๆ — Emerald eBook Collection แบ่งเป็น 2 Collection ได้แก่
Emerald Business, Management and Economics eBook Series Collection
-
Emerald Social Sciences eBook Series Collection
2.4.3 Emerging Markets Case Studies Collection ฐานข้อมูลที่เป็น Case Study เหมาะสำหรับอาจารย์เพื่อทำการเตรียมการสอนหรือให้งานนักศึกษา เนื้อหาครอบคลุมสาขาต่างๆประมาณ 90 เคส (กรณีศึกษา) นอกจากนี้ยังมี Teaching Note สำหรับอาจารย์โดยเฉพาะ โดยต้องใช้พาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าเพื่อนำเอาข้อมูลคำถามและคำตอบของ Case Study นั้นๆ

2.5  Hospitality & Tourism Complete (Oct. 2011 – Sep. 2012)

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมวารสารต่างประเทศทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและโรงแรม มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1965-ปัจจุบัน มีเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) มากกว่า 540 รายชื่อ ประกอบด้วยวารสาร รายงานบริษัทและประกาศ และหนังสือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research etc.

2.6 iQNewsClip (Jul. 2011 – Jun. 2012)

บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในรูปแบบที่คมชัดสะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัดทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้คุณสามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจ พร้อมฟังก์ชั่นในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) เพื่อให้คุณค้นหาเฉพาะ ชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อัพเดทข้อมูลทุกเช้า ตั้งแต่ 6.00 น.

2.7  Passport GMID (Jan. 2012 – Dec. 2012)

Passport GMID : Global Market Information Database เป็นฐานข้อมูลออนไลน์หลักของ Euromonitor International มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลธุรกิจและการตลาดสำคัญๆ จากทั่วโลก จัดเรียงและจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่อุตสาหกรรม ประเทศ ภูมิภาค กลุ่มผู้บริโภค และชื่อบริษัทหรือแบรนด์สินค้า มีข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบกว่า 4 ล้านรายการ รายงานการตลาดมากกว่าหนึ่งหมื่นรายการ บทวิเคราะห์ทิศทางการตลาดในอนาคต ข้อคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ Passport GMID ได้รับรางวัล “Best Business Information Product” จาก The International Information Industry ด้วย

2.8  ProQuest Dissertations & Theses Full-Text (Nov. 2011 – Oct. 2012)

เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของสถาบันการ ศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมทั้งสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านรายการ ให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรกของวิทยานิพนธ์ในชื่อเรื่องที่มีให้บริการ ทุกปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 รายชื่อ

2.9 ScienceDirect (Jan. – Dec. 2012)

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีบทความวารสารและบทจากหนังสือ จากวารสารที่เป็น peer-reviewed journals มากกว่า 2,500 รายชื่อ และหนังสือมากกว่า 11,000 รายชื่อ ปัจจุบันมีบทความวารสารและบทในหนังสือมากกว่า 9.5 ล้านบทความ/บทในหนังสือ อัตราการเติบโตของบทความ/บทในหนังสือ  0.5 ล้านต่อปี Collections ที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดบอกรับ คือ (1) Engineering (2) Computer Sciences (3) Energy (4) Social Sciences (5) Business, Management and Accounting (6) Health Sciences

2.10  Thai University eBook Net

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอ่านหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยศูนย์สนเทศและหอสมุดได้บอกรับ ebook ผ่านทางภาคีห้องสมุดจึงสามารถอ่านหนังสือ จากการรวมกลุ่มภาคีห้องสมุดได้ประมาณ 3,707 ebooks และสามารถเข้าอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้จาก OCLC ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรของห้องสมุดสถาบันการศึกษา ในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ 3,461 เล่ม เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการทุกสาขาวิชา วรรณคดี และนวนิยาย

2.11  Thai eBooks

ฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทย เป็นการอ่านหนังสือภาษาไทยผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าใช้งานผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด มี 7 หมวดหนังสือ ได้แก่ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ นวนิยาย อ่านเล่นและนิทาน ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ เทคโนโลยี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดมี 24 รายชื่อ

2.12  WARC.com (World Advertising Research Center) (Mar. 2011 – Feb. 2012)

เป็นแหล่งข้อมูลด้านการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การตลาด การโฆษณา การวางแผนการใช้สื่อ วิธีการวิจัยตลาด รวมทั้งเอกสารการวิจัย สัมมนา ข่าวประจำวัน ข้อมูลด้านการสถิติ การคำนวณงบประมาณการใช้สื่อ และกรณีศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีแหล่งข้อมูลสนับสนุนมากกว่า 50 แหล่ง มีข้อมูลมากกว่า 22,000 ข้อมูล สืบค้นข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และมีความทันสมัย ทั้งนี้มีข้อมูล ตั้งแต่ปี 1926 ถึงปัจจุบัน

2.13  Westlaw International “Academic package”  (Jul. 2011 – Jun. 2012)

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านกฎหมายนานาชาติ โดยมีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ด้านกฎหมายประมาณ 1,500 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง ครบถ้วน อีกทั้งครอบคลุมกลุ่มประเทศในเครือจักรภพบางประเทศ กลุ่มประเทศยุโรป และประเทศอื่นๆ ปีที่ให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1970-ปัจจุบัน ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) ในรูปของ HTML

2.14 Matichon e-Library Package S (ห้องสมุดข่าวออนไลน์) (Jun. 2011 – May 2012)

ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ โดยเป็นระบบบริการสืบค้นข่าว บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ บทความ รายงานต่างๆ หรือข้อเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทุกประเภท ปีที่ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) ในรูปของภาพข่าว (Image)

2.15  มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ (Jun. 2011 – May 2012)

เป็นวารสารออนไลน์ของมติชนสุดสัปดาห์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ (Full Text) ในรูปของ HTML และ PDF File

3.  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับเป็นสมาชิก

3.1  Annual Review of Applied Linguistics

Annual Review of Applied Linguistics reviews research in key areas in the broad field of applied linguistics. Each issue is thematic, covering the topic by means of critical summaries, overviews and bibliographic citations. Every fourth or fifth issue surveys applied linguistics broadly, offering timely essays on language learning and pedagogy, discourse analysis, teaching innovations, second language acquisition, computer-assisted instruction, language use in professional contexts, sociolinguistics, language policy, and language assessment, to name just a few of the areas reviewed. It provides over 500 new citations each year. The theme for Volume 26 (2006) is ‘Lingua franca languages’.

3.2  Applied Linguistics

Applied Linguistics publishes research into language with relevance to real-world problems. The journal is keen to help make connections between fields, theories, research methods, and scholarly discourses, and welcomes contributions which critically reflect on current practices in applied linguistic research. It promotes scholarly and scientific discussion of issues that unite or divide scholars in applied linguistics. It is less interested in the ad hoc solution of particular problems and more interested in the handling of problems in a principled way by reference to theoretical studies.

3.3  ELT Journal

ELT Journal is a quarterly publication for all those involved in the field of teaching English as a second or foreign language. The Journal links the everyday concerns of practitioners with insights gained from related academic disciplines such as applied linguistics, education, psychology, and sociology.

3.4  Journal of Food Process and Preservation

The Journal of Food Processing and Preservation presents readers with the latest research, knowledge, emerging technologies, and advances in food processing and preservation. Encompassing chemical, physical, quality, and engineering properties of food materials, JFPP provides a balance between fundamental chemistry and engineering principles and applicable food processing and preservation technologies.

3.5  Modern Language Journal

A refereed publication, The Modern Language Journal is dedicated to promoting scholarly exchange among teachers and researchers of all modern foreign languages and English as a second language. MLJ publishes documented essays, quantitative and qualitative research studies, response articles, and editorials that challenge paradigms of language learning and teaching.

3.6  Studies in Second Language Acquisition

Studies in Second Language Acquisition is a refereed journal of international scope devoted to the scientific discussion of issues in second and foreign language acquisition of any language. Each volume contains four issues, one of which is generally devoted to a current topic in the field. The other three issues contain articles dealing with theoretical topics, some of which have broad pedagogical implications, and reports of quantitative and qualitative empirical research. Other rubrics include replication studies, State-of-the-Art articles, Notes and Discussion, review articles, book reviews, and book notices.

3.7  TESOL quarterly

3 publications for Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)
3.7.1  TESOL Journal ISSN 1949-3533
TESOL Journal (TJ) is a refereed, practitioner-oriented electronic journal based on current theory and research in the field of TESOL. TJ is a forum for second and foreign language educators at all levels to engage in the ways that research and theorizing can inform, shape, and ground teaching practices and perspectives. Articles enable an active and vibrant professional dialogue about research- and theory-based practices as well as practice-oriented theorizing and research.
3.7.2  TESOL Journal ISSN 1056-7941
TESOL Journal published from 1999 to 2003 in print format. These practical articles have a sound theoretical basis oriented primarily to language teachers and administrators in varied ESL and EFL workplaces, including pre-K-12, two- and four-year institutions of higher education, and adult education.
3.7.3  TESOL Quarterly ISSN 0039-8322 , Online ISSN 1545-7249
TESOL Quarterly (TQ), a refereed professional journal, fosters inquiry into English language teaching and learning by providing a forum for TESOL professionals to share their research findings and explore ideas and relationships in the field. TQ’s readership includes ESOL teacher educators, teacher learners, researchers, applied linguists, and ESOL teachers. First published in 1967, TQ encourages submission of previously unpublished articles on topics of significance to individuals concerned with English language teaching and learning and standard English as a second dialect.

4.  โครงการ / กิจกรรมสำคัญของปีการศึกษา 2554

4.1  โครงการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ

4.2  โครงการรวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ระหว่าง พ.ศ. 2521-2554)

4.3  โครงการบริการห้องสมุดผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย QR Code

4.4  โครงการปรับปรุงหน้า Homepage ของ LAIC

4.5  โครงการการแจ้งเตือนการยืมทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

4.6  การนำบทความวิชาการของอาจารย์ที่พิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ เผยแพร่บนเครือข่าย ThaiLIS Digital Collection ของ สกอ. (นอกเหนือไปจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์)

4.7  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Information Bank)

4.8  โครงการพัฒนาระบบการสืบค้น 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน)

4.9  โครงการพัฒนาฐานข้อมูลคำถาม-คำตอบ (Q & A)

4.10  การรวบรวมและเผยแพร่บทความวิชาการของท่านอธิการบดี และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ Full Text

4.11  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด เช่น กิจกรรม “ส้มหล่น”  “เล่มโปรดของฉัน”  “คำคม SET”  “OX Set version 2” ฯลฯ  อบรมการใช้ห้องสมุด การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
4.12  โครงการวันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และวันสถาปนาและรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยจัดนิทรรศการ เรื่อง “เงินตราของประเทศไทย”  “สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อดีต ปัจจุบัน อนาคต” และ “ภาพเก่าเล่าเรื่อง” ตามลำดับ

4.13  โครงการบริการสังคม : โครงการมุมสื่อความรู้ มธบ.

โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน

และโครงการอบรมการซ่อมและอนุรักษ์หนังสือในงานสัปดาห์ห้องสมุด4.14  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มี การอบรมการเดินทองหนังสือและสิ่งพิมพ์
การอบรมความรู้เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีห้องสมุด การศึกษาดูงานห้องสมุดภายนอก และหอจดหมายเหตุ/พิพิธภัณฑ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ5.  สมาชิกศูนย์สนเทศและหอสมุด

สมาชิกผู้ใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมุด มี 2 ประเภท คือ
5.1  สมาชิกภายใน
5.2  สมาชิกภายนอก

สมาชิกภายใน ได้แก่  อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ พนักงาน บัณฑิตช่วยงาน และนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

สมาชิกภายนอก ได้แก่  บุคคลทั่วไปที่สนใจที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก และมาใช้บริการ  มีสิทธิการยืมหนังสือและสื่อโสตทัศน์เทียบเท่านักศึกษาปริญญาตรีและใช้อินเทอร์เน็ตได้

ปัจจุบันศูนย์สนเทศและหอสมุดมีสมาชิกบุคคลภายนอก 59 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร (เขตหลักสี่ ดอนเมือง บางซื่อ ดุสิต จตุจักร สายไหม)

สมาชิกมาจากกลุ่มอาชีพหลากหลาย เป็นข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงานบริษัท ธนาคาร บริษัทประกันภัย อาชีพอิสระ ดังนี้ : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (มากอันดับ 1) การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย บริษัท การบินไทย จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด  บริษัท เบทาโกร จำกัด บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด  กระทรวงสาธารณสุข  เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ สำนักงาน ป.ป.ช.  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ฯลฯ

สำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สามารถเข้าใช้ห้องสมุดได้ แต่ยืมหนังสือและสื่อโสตทัศน์ และใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้  ซึ่งบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมุด มีทั้งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าราชการ พนักงาน ของรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

จากสถิติผู้เข้าใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) มีจำนวน 21,223 คน

6.  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์สนเทศและหอสมุด

เดือน/ปี จำนวนผู้เข้าใช้บริการ (คน)
สมาชิก บุคคลภายนอก รวม
มิถุนายน  2553 50,959 2,188 53,147
กรกฎาคม  2553 61,219 2,166 63,385
สิงหาคม  2553 56,530 2,206 58,736
กันยายน  2553 75,891 2,600 78,491
ตุลาคม  2553 14,369 743 15,112
พฤศจิกายน  2553 38,115 1,702 39,817
ธันวาคม  2553 37,161 1,538 38,699
มกราคม  2554 32,229 1,709 33,938
กุมภาพันธ์  2554 48,586 2,270 50,856
มีนาคม  2554 8,456 939 9,395
เมษายน  2554 9,442 1,340 10,782
พฤษภาคม  2554 25,774 1,822 27,596
มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 458,731 21,223 479,954
เฉลี่ยต่อเดือน 38,227 1,768 39,996

7.  สถิติการยืม – คืน หนังสือ

เดือน/ปี จำนวนผู้ใช้บริการยืม-คืนหนังสือ (คน)
ป.ตรี ป.โท ป.เอก บุคลากร สมาชิกภายนอก รวม
มิถุนายน  2553 5,561 5,024 208 3,283 394 14,470
กรกฎาคม  2553 10,325 5,866 263 3,073 535 20,062
สิงหาคม  2553 9,476 5,377 383 2,681 568 18,485
กันยายน  2553 11,924 5,131 403 2,862 578 20,898
ตุลาคม  2553 1,032 3,069 193 2,716 364 7,374
พฤศจิกายน  2553 7,309 5,104 291 2,501 464 15,669
ธันวาคม  2553 8,829 4,833 315 3,208 424 17,609
มกราคม  2554 12,943 4,926 282 2,537 544 21,232
กุมภาพันธ์  2554 7,760 4,201 168 2,665 383 15,177
มีนาคม  2554 628 2,238 141 2,526 0 5,533
เมษายน  2554 1,674 3,407 215 1,905 471 7,672
พฤษภาคม  2554 2,322 3,624 230 2,590 458 9,224
มิ.ย. 53 – พ.ค. 54 79,783 52,800 3,092 32,547 5,183 146,250
เฉลี่ยต่อเดือน 6,648 4.400 257 2,712 431 12,187

QR Code กับบริการห้องสมุด

QR Code คือ อะไร

QR Code คือ รหัสสองมิติ (two-dimensional code) ที่สามารถบันทึกข้อมูล เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพต่างๆ ได้  โดยรหัสถูกจัดไว้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

QR Code สามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่าและใช้งานง่ายกว่ารหัสแท่ง (Bar Code) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  การเก็บข้อมูลก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า bar code ในขณะที่ bar code (one-dimensional bar code)  สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 20 อักขระ  QR Code สามารถเก็บข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร (ในรูป ASCII) 2,953 binary bytes, เก็บอักขระ Kanji ได้สูงสุด 1,817 อักขระ

รหัสแท่ง (bar code)  โดยมากใช้ในวงจำกัดของงาน logistics สำหรับการคำนวณ การสำรวจสินค้า เป็นต้น แต่ QR Code นำมาใช้ในวงกว้าง นำมาใช้ในการสื่อสารข้อมูล การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการทำธุรกิจ นามบัตร (card making)

บริษัท Denso Wave ของญี่ปุ่น ได้ประดิษฐ์ QR Code ขึ้นมาใช้ใน ปี ค.ศ. 1994  และได้ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR Code และเป็นรหัสมาตรฐานสากลของ ISO ในปี ค.ศ. 2000  เปิดให้ใช้ทั้งประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก และมีการนำมาใช้ในวงการต่างๆ เช่น วารสารธุรกิจ ขายสินค้า หรือขนส่ง  เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารในระบบออนไลน์

ศูนย์สนเทศและหอสมุดเห็นความสำคัญของรหัส 2 มิติ หรือ QR Code นี้ จึงนำมาบันทึก URL ของบริการต่างๆ ของศูนย์สนเทศและหอสมุดทั้ง 11 บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ คือ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และสมาชิกภายนอก สามารถเข้าใช้บริการได้ถึงแม้ไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ แต่เข้าใช้บริการโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ สแกน QR Code ซึ่งเก็บข้อมูล URL ทั้ง 11 บริการ เก็บไว้บนโทรศัพท์มือถือและเลือกใช้บริการโดยคลิก QR Code ที่ต้องการก็จะเชื่อมไปยังหน้าโฮมเพจของบริการนั้นๆ

โทรศัพท์มือถือที่จะนำมาใช้นี้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.
มีกล้องถ่ายรูปได้
2.
มีโปรแกรมอ่าน QR Code (โปรแกรมอ่านรหัส QR สามารถโหลดมาติดตั้งได้ฟรี เช่น The Kaywa Reader, QuickMark)
3.
ใช้อินเทอร์เน็ต
4.
โทรศัพท์จะต้องมีระบบปฏิบัติการ Window mobile หรือ symbian version 6 ขึ้นไป หรือระบบ Java  แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ เช่น IPhone  สามารถใช้ได้เลย

QR Code ทั้ง 11 บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุด มีดังนี้


http://laic.dpu.ac.th/

http://www.dpu.ac.th/laic/page.

php?id=7085

http://www.dpu.ac.th/laic/page.

php?id=6509

http://www.dpu.ac.th/laic/page.

php?id=5750

http://www.dpu.ac.th/laic/page.

php?id=5752

http://www.dpu.ac.th/laic/page.

php?id=5753

http://www.dpu.ac.th/laic/page.

php?id=6487

http://www.dpu.ac.th/laic/page.

php?id=6488

http://192.168.61.6/reserve/tb_

reserve_dataadd.php

http://library.dpu.ac.th/request


http://www.dpu.ac.th/laic/gallery.
php

เว็บไซต์ที่ใช้ทำ QR Code  คือ  http://qrcode.kaywa.com/

ซึ่งนอกจากทำ QR Code ได้แล้ว ใน Web นี้ ยังสามารถดาวโหลดโปรแกรมอ่าน QR Code ได้ด้วย

บรรณานุกรม

Kaywa qr-code.  (2011).  Retrieved August 18, 2011, from

http://qrcode.kaywa.com/

Qrforest never seen before design QRCode Service.  (2011).  Retrieved
August 10,
2011, from http://qrforest.com/guide

QR Code – เพียงถ่ายภาพด้วยมือถือก็เข้าเน็ตได้แล้ว.  (2554).  สืบค้นเมื่อ 17
สิงหาคม
2554, จาก  http://beta.i3.in.th/content/view/313

University of Bath, Library Web Team.  (2011).  The Library.  Retrieved
June 22,
2011, from  http://www.bath.ac.uk/library/services/
qrcode.html

สุภาพร  วิมุกตานนท์ และอุทิตย์  พิมพา.  (2554).  QR Code. (เอกสารถ่ายสำเนา).

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ