Archive for January, 2013

ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?

ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?

โดย สมสนิท  จันทะบุตร
แผนกบริการหนังสือ

          การยืม-คืนหนังสือ  ของสมาชิกศูนย์สนเทศและหอสมุด สามารถยืมได้ตามสิทธิของสมาชิก และตามวันที่กำหนดส่ง เมื่อใกล้ถึงวันกำหนดส่งคืนหนังสือ ศูนย์สนเทศและหอสมุดจะทำการแจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ โดยผ่านช่องทาง  E-mail   ซึ่งจะทำการแจ้งเตือนทุกวันพุธของสัปดาห์  เมื่อสมาชิกท่านใด ได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วก็สามารถทำการต่อการยืมหนังสือได้ โดยเข้าเว็บไซต์   http://www.dpu.ac.th/laic  (ในกรณีหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งมีสมาชิกท่านอื่นจองไว้แล้ว หรือ หนังสือมีเกินกำหนดส่ง  สมาชิกจะไม่สามารถต่อการยืมได้)  

ตัวอย่าง E-mail แจ้งเตือนการยืมหนังสือของสมาชิก

         แจ้งรายการหนังสือที่ใกล้ถึงวันกำหนดส่ง 

           แจ้งรายการหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

          เมื่อสมาชิกท่านใดได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการต่อการยืม  ก็จะทำให้รายการยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง ทางศูนย์สนเทศและหอสมุดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         2.1  จะทำการปริ้นท์รายชื่อหนังสือค้างส่งของสมาชิกออกจากโปรแกรม  vtls
         2.2  จะนำรายชื่อหนังสือที่ค้างส่งไปตรวจสอบบนชั้นหนังสือ
         2.3  ออกจดหมายติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง ซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด ส่งไปตามที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้กับทางศูนย์สนเทศและหอสมุด
         เมื่อสมาชิกได้รับจดหมายทวงถามแล้วควรจะดำเนินการนำหนังสือไปคืนที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2  และจะต้องชำระค่าปรับตามวันที่เกินกำหนด  โดยทางศูนย์สนเทศและหอสมุดได้คิดอัตราค่าปรับไว้ดังนี้

          -  หนังสือทั่วไป, นวนิยาย, เรื่องสั้น / ปรับวันละ 5 บาท ต่อเล่ม/วัน
         
-  หนังสือวิทยานิพนธ์, หนังสือสำรอง / ปรับวันละ 10 บาท ต่อเล่ม/วัน
              
(–  จะยกเว้นค่าปรับ วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์  -) 

 

 ตัวอย่างจดหมายติดตามหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

 

 +    อย่าลืมส่ง  คืนหนังสือตามกำหนด   งดชำระค่าปรับนะจ๊ะ  —

บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

                                                                                                        โดย เจียรไน  จันทร์จวง
แผนกบริการหนังสือ

          บริการจองหนังสือ เป็นบริการที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดให้บริการสำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้หนังสือเล่มที่มีผู้อื่นยืมออกไปจากห้องสมุดแล้ว  สมาชิกสามารถจองไว้เพื่อยืมไปใช้เป็นรายต่อไปได้   
         ในการจองหนังสือของศูนย์สนเทศและหอสมุดนั้น แต่เดิมสมาชิกที่ต้องการจองหนังสือจะต้องสืบค้นหาเลขทะเบียนของหนังสือ (Item Number) จากฐานข้อมูลของห้องสมุดก่อน แล้วติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและกำหนดวันมารับหนังสือจอง พร้อมทั้งเขียน “แบบขอจองหนังสือ” ให้ครบถ้วน และรับสำเนาแบบขอจองหนังสือเพื่อมานำติดต่อขอยืมหนังสือที่ได้จองไว้ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เมื่อถึงกำหนดวันรับหนังสือจอง             
         ปัจจุบันนี้ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้พัฒนาบริการจองหนังสือให้สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก อันจะทำให้สมาชิกที่ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดยิ่งขึ้น เนื่องจากสมาชิกสามารถใช้บริการจองหนังสือได้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงจัดให้มีบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงมีบริการจองหนังสือ 2 ลักษณะ คือ
         1. บริการจองหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ
         2. บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์  (Book Request by Phone)

         ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเรื่องบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

 

           -  หนังสือที่ต้องการจอง ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้อื่นยืมไปก่อนแล้ว สถานะหนังสือ (Status) บน Web OPAC จะระบุวันกำหนดส่งคืน จึงจะทำการจองได้
         -  สมาชิกสามารถจองได้คนละ 3 รายการเท่านั้น
         -  การรับหนังสือที่จอง ให้ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โดยศูนย์สนเทศและหอสมุดจะเก็บหนังสือที่จองไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่แจ้งให้มารับนับตั้งแต่วันที่รับคืน หากเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นเพื่อให้บริการต่อไป
         -  ห้องสมุดจะมีระบบแจ้งเตือนหนังสือที่จองไว้ โดยตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด (http://www.dpu.ac.th/laic)
         -  บัตรสมาชิกห้องสมุดต้องไม่หมดอายุ
         -  หนังสือที่ถูกจองแล้วไม่สามารถจองซ้ำกันได้ขั้นขั้นตอนการใช้บริการ
         -  ผู้ใช้บริการโทรติตต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2954-7300 ต่อ 403
         -  จากนั้นแจ้งชื่อและรหัสสมาชิกของผู้ต้องการจอง พร้อมทั้งแจ้ง  Item Number (เลขทะเบียน) หรือ Call Number  (เลขเรียกหนังสือ) ของรายการหนังสือที่ต้องการจอง
         -  เจ้าหน้าที่ทำการจองในระบบ VTLS ให้สมาชิกทันที พร้อมทั้งแจ้งวันมารับหนังสือจอง
         -  หลังจากโทรศัพท์เพื่อการจองเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการจองบน Web OPAC  ของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ โดยตรวจสอบในรายการของสมาชิก และสามารถดูวันกำหนดส่งคืนของหนังสือได้    

 

Book and Audio Visual Drop

  ภารดี  ธนูญศักดิ์
 แผนกบริการหนังสือ

          Book & Audio Visual Drop คือ ตู้ไม้ที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ผู้ยืมต้องการนำมาส่งคืนนอกเวลาทำการของห้องสมุดหรือกรณีเร่งด่วน จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการส่งคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์โดยไม่ต้องแสดงบัตรหรือเขียนข้อมูลใด ๆ เพียงหย่อนหนังสือ, CD, DVD, VCD ใส่ในตู้ให้เรียบร้อย

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้เปิดให้บริการรับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์นอกเวลาทำการ (Book & Audio Visual Drop) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือและสื่อโสตทัศน์มาส่งคืนในเวลาเปิดทำการได้ทันเวลา โดยจัดให้มีตู้รับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าศูนย์สนเทศและหอสมุดเป็นการจัดบริการเสริมให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด อันจะสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้

          เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดจะเปิดตู้เพื่อนำหนังสือและสื่อโสตทัศน์มาทำการคืนในระบบห้องสมุดอัตโนมัติทุกวันทำการ กรณีผู้ยืมนำหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ที่เกินกำหนดส่งแล้วมาส่งคืนผ่านตู้รับคืนนอกเวลาทำการ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบเงินค่าปรับการใช้เกินเวลาตามอัตราที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดกำหนดไว้ โดยผู้ยืมสามารถมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนเพื่อชำระเงินค่าปรับได้ในภายหลัง

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
          1. รับคืนเฉพาะหนังสือและสื่อโสตทัศน์ที่ยืมมาจากศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และส่งคืน
ในช่วงเวลาที่ ศูนย์สนเทศและหอสมุดปิดบริการยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์แล้วเท่านั้น  
          2. หลังจากที่ผู้ยืมได้นำหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์มาส่งคืนในตู้บริการรับคืนนอกเวลาทำการแล้ว 1 วัน ผู้ยืมควรตรวจสอบรายละเอียดการคืนผ่าน Web OPAC โดยเข้าเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุดที่  http://www.dpu.ac.th/laic/ ดังภาพ ที่ Quicklink เลือก “บริการออนไลน์” แล้วเลือก “บริการตรวจสอบการยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์” จากนั้นให้พิมพ์รหัสสมาชิกห้องสมุด แล้วเลือก “ตรวจสอบประวัติการคืน”

 

 ดังภาพ ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในหน้า “ประวัติการคืนของสมาชิกรหัส…” ว่ามีรายการหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ที่ได้นำมาส่งคืนผ่านตู้บริการรับคืนนอกเวลาทำการหรือไม่

 ขอบคุณที่มาใช้บริการค่ะ

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ