การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15

การประชุมสภาบรรณารักษ์
แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15 
(15th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XV)
28 – 31 พฤษภาคม 2555
เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 

 

ความเป็นมาของ CONSAL 

การก่อตั้ง :  พ.ศ.2513 (1970) โดยความคิดริเริ่มของสมาคมห้องสมุดของประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยเฉพาะเพื่อรองรับการก่อตั้งสมาคมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน  (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ในขณะนั้น 

การบริหาร :  โดยประเทศสมาชิกเดิมมี 7 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ต่อมาเพิ่มประเทศ เมียนมาร์ ลาว และบรูไนดารุสซาลาม เป็น 10 ประเทศ  ผู้แทนจาก 10 ประเทศๆ ละ 3 คน (คือ นายกสมาคมห้องสมุด  ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ และกรรมการบริหารของสมาคมห้องสมุดอีก 1 คน) รวม 30 คน เป็น Executive Board บริหาร  CONSAL 

เลขาธิการ :  Executive Board มีมติให้มีเลขาธิการในปี พ.ศ.2543 (2000) ของ CONSAL     ประเทศสิงคโปร์ โดย Mr. R. Ramma Chanran  ผู้อำนวยการ (Secretariat)    หอสมุดแห่งชาติประเทศสิงค์โปร์ เป็นเลขาธิการของ CONSAL คนแรก และมีวาระครั้งละ 3 ปี 

การประชุม :  มีการประชุมทุก 3 ปี และแต่ละประเทศผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ดังนี้
               
ครั้งที่ 1  สิงคโปร์  2513 (1970)  14 – 16  สิงหาคม
               ครั้งที่ 2  ฟิลิปปินส์  2516 (1973)  10 – 14  ธันวาคม
               ครั้งที่ 3  อินโดนีเซีย  2518 (1975)    1 – 5  ธันวาคม
               ครั้งที่ 4  ไทย  2521 (1978)    5 – 9  มิถุนายน
               ครั้งที่ 5  มาเลเซีย  2524 (1981)  25 – 29  พฤษภาคม
               ครั้งที่ 6  สิงคโปร์  2526 (1983)   31 พฤษภาคม – 3  มิถุนายน
               ครั้งที่ 7  ฟิลิปปินส์  2530 (1987)   12 – 21  กุมภาพันธ์
              
ครั้งที่ 8  อินโดนีเซีย  2533 (1990)  11 – 14  มิถุนายน
               ครั้งที่ 9  ไทย  2536 (1993)    2 – 7  พฤษภาคม
               ครั้งที่ 10  มาเลเซีย  2539 (1996)  21 – 25  พฤษภาคม
               ครั้งที่ 11  สิงค์โปร์  2543 (2000)  26 – 28  เมษายน
               ครั้งที่ 12  บรูไนดารุสซารัม  2546 (2003)  20 – 23  ตุลาคม
               ครั้งที่ 13  ฟิลิปปินส์  2549 (2006)  25 – 30  มีนาคม
               ครั้งที่ 14  เวียดนาม  2552 (2009)  21 – 22  เมษายน
               ครั้งที่ 15  อินโดนีเซีย  2555 (2012)  28 – 31  พฤษภาคม
               ครั้งที่ 16  ไทย  2558 (2015)  26 – 29  พฤษภาคม 

การเงิน  :  CONSAL ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานจากองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในภูมิภาคนี้และภายนอกภูมิภาค เช่น UNESCO, IFLA, The Commonwealth Foundation หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นต้น 

การประชุม CONSAL ครั้งที่ 15  “National Heritage : Preservation and Dissemination” 

วัตถุประสงค์  : 
         1. เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบรรณารักษ์ใน
ประเทศภูมิภาคนี้
         2. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
         3. พัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
         4. ปรับปรุงการให้บริการ
         5. แนะนำความก้าวหน้าใหม่ๆ
         6
. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บรรณารักษ์ ผู้บริหารห้องสมุด นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยพัฒนางานห้องสมุด     

ผู้เข้าร่วมประชุม :  ประมาณ 700 คน ลงทะเบียนล่วงหน้า 500 คน ลงทะเบียนหน้างาน 200 คน บรรณารักษ์จากประเทศไทย จำนวน 37 คน (ลงทะเบียน) และอีก 24 คน (ไม่ลงทะเบียน) 

หัวข้อการประชุม :

         1. หอสมุดแห่งชาติในฐานะศูนย์กลางมรดกทางสติปัญญาของชาติ
         2.  การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
         3.  กฎหมาย/พระราชบัญญัติการพิมพ์ (Legal Deposit Act)
         4.  การเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
         5.  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสร้างเครือข่าย 
         6.  การบริหารห้องสมุดดิจิทัล 
         7.  บทบาทสมาคมห้องสมุดในการบริหารประเทศ 
         8.  ห้องสมุดชุมชนกับการรู้สารสนเทศของชุมชน 
         9.  บทบาทของห้องสมุดต่อการส่งเสริมการอ่าน 
        10. บทบาทของ Corporate Social Responsibility (CSR) ในการพัฒนาห้องสมุด 

พิธีการรับมอบธง  :  ในการประชุมสภาบรรณารักษ์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทุกครั้ง ประเทศเจ้าภาพจะมีพิธีส่งต่อธงให้กับประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพวาระต่อไป ในครั้งนี้ก็เช่นกันมีพิธีส่งต่อธงและรับมอบธงระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย พร้อมกับมอบเงินขวัญถุงจำนวน 1,000 USD ให้เป็นต้นทุนในการจัดการประชุมครั้งที่ 16 ต่อไป

 

หัวข้อการประชุม ครั้งที่ 16 :  ASEAN Knowledge : Library for Sustainable Advancement     

(คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาฉบับเต็ม)

หมายเหตุ :  จากการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15 (15th Congress of Southeast Asian Libraries – CONSAL XV) ที่เกาะบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2555  มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์

Comments are closed.

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ