โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ ๑๓ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง

โครงการบรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ ๑๓ 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง 
ตำบลหนองตะเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

         อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด จัดโครงการ
บรรณารักษ์สัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ ๑๓ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดเป้ง ตำบล
นางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  นำบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
และนายอุทิตย์  พิมพา เจ้าหน้าที่จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติให้กับโรงเรียนวัดลาดเป้ง  ในระบบงานยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การดูแลระบบการออกรายงาน 
การพิมพ์สันและการพิมพ์บาร์โค้ด ให้เป็นระบบสากลโดยสามารถใช้งานในห้องสมุด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

 

Comments are closed.

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ