Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ

โดย กนกวรรณ  ก๋งฉิน
แผนกบริการหนังสือ

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จึงได้นำ “Real Time System” (ระบบเวลาจริง) มาประยุกต์ใช้กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการที่จะนำไปสู่ความพึงพอใจและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ เป็นการจัดบริการเสริมโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เนื่องจากศูนย์สนเทศและหอสมุดให้บริการยืม-คืนหนังสือโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ขณะที่สมาชิกมาใช้บริการยืม-คืนหนังสือ เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานการให้บริการยืมหรือคืนหนังสือผ่านหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการสแกน (Scan) รหัสสมาชิกและรหัสหนังสือเข้าไปในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สมาชิกบางคนต้องการทราบว่าตนเองได้ยืมหนังสืออะไรไปบ้างแล้ว มีรายการใดที่ใกล้ถึงกำหนดส่งเร็วที่สุด รายการที่กำลังทำการยืมมีกำหนดส่งคืนเมื่อไหร่ หรือเมื่อสมาชิกคืนหนังสือต้องการทราบว่ามีค่าปรับหรือไม่ เป็นต้น

          Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงสถานภาพของผู้ใช้บริการได้ดีทีเดียว ก่อนอื่นขอกล่าวถึงความหมายของคำว่า “Real Time” ซึ่งได้ศึกษาจากเว็ปไซต์ http://www.mindphp.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555) มีเอกสารเรื่อง “Real Time คืออะไร เรียลทาม คือการทำงานแบบทันที” ผู้เขียนได้ให้ความหมายคำว่า “Real Time” ไว้สั้นๆ  ดังนี้

               คำว่า “Real Time System” (ระบบเวลาจริง) หมายถึง การตอบสนองทันที

          ดังนั้น การนำ Real Time มาประยุกต์ใช้กับงานบริการยืม-คืนหนังสือนั้น ศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงเพิ่มหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จุดบริการยืม-คืนหนังสืออีกหนึ่งหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นข้อมูลการให้บริการยืม-คืนที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานแบบทันทีและตลอดเวลาที่สมาชิกติดต่อกับเจ้าหน้าที่

          จุดเด่นของ Real Time กับงานบริการยืม-คืนหนังสือ คือ
          1. สามารถตอบสนองกับผู้ใช้บริการได้ทันที แบบชัดเจนและรวดเร็ว
          2. สามารถเรียกดูรายงานสถานภาพการยืม-คืนหนังสือได้ทันทีที่เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกรายการยืมหรือคืนหนังสือนั้น
          3. ลดความสิ้นเปลืองของกระดาษ และเวลา (กรณีผู้ใช้บริการต้องการให้ print ข้อมูลการยืมหนังสือของตนเอง)
          4. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบได้ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ทันที
          5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่จากข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสสมาชิกของผู้ยืมหนังสือ ที่หน้าจอ Check Out ผู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบได้ หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขได้ทันที

 ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสหนังสือที่สมาชิกต้องการยืม ที่หน้าจอ Check Out ผู้ยืมสามารถตรวจสอบวันส่งคืน (Due Date)ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าจอ เมื่อเจ้าหน้าที่ Scan รหัสหนังสือที่สมาชิกนำมาส่งคืน ที่หน้าจอ Check In ผู้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือ (New Status) ได้ทันทีว่า ระบบได้ทำการคืนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ มีค่าปรับ (Fine) การส่งคืนเกินกำหนดกี่บาท

 

Comments are closed.

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ