ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?

ทำอย่างไร จึงจะไม่เสียค่าปรับหนังสือ ?

โดย สมสนิท  จันทะบุตร
แผนกบริการหนังสือ

          การยืม-คืนหนังสือ  ของสมาชิกศูนย์สนเทศและหอสมุด สามารถยืมได้ตามสิทธิของสมาชิก และตามวันที่กำหนดส่ง เมื่อใกล้ถึงวันกำหนดส่งคืนหนังสือ ศูนย์สนเทศและหอสมุดจะทำการแจ้งเตือนให้สมาชิกทราบ โดยผ่านช่องทาง  E-mail   ซึ่งจะทำการแจ้งเตือนทุกวันพุธของสัปดาห์  เมื่อสมาชิกท่านใด ได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วก็สามารถทำการต่อการยืมหนังสือได้ โดยเข้าเว็บไซต์   http://www.dpu.ac.th/laic  (ในกรณีหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งมีสมาชิกท่านอื่นจองไว้แล้ว หรือ หนังสือมีเกินกำหนดส่ง  สมาชิกจะไม่สามารถต่อการยืมได้)  

ตัวอย่าง E-mail แจ้งเตือนการยืมหนังสือของสมาชิก

         แจ้งรายการหนังสือที่ใกล้ถึงวันกำหนดส่ง 

           แจ้งรายการหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

          เมื่อสมาชิกท่านใดได้รับ E-mail แจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการต่อการยืม  ก็จะทำให้รายการยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง ทางศูนย์สนเทศและหอสมุดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
         2.1  จะทำการปริ้นท์รายชื่อหนังสือค้างส่งของสมาชิกออกจากโปรแกรม  vtls
         2.2  จะนำรายชื่อหนังสือที่ค้างส่งไปตรวจสอบบนชั้นหนังสือ
         2.3  ออกจดหมายติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง ซึ่งลงนามโดยผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด ส่งไปตามที่อยู่ที่สมาชิกให้ไว้กับทางศูนย์สนเทศและหอสมุด
         เมื่อสมาชิกได้รับจดหมายทวงถามแล้วควรจะดำเนินการนำหนังสือไปคืนที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2  และจะต้องชำระค่าปรับตามวันที่เกินกำหนด  โดยทางศูนย์สนเทศและหอสมุดได้คิดอัตราค่าปรับไว้ดังนี้

          -  หนังสือทั่วไป, นวนิยาย, เรื่องสั้น / ปรับวันละ 5 บาท ต่อเล่ม/วัน
         
-  หนังสือวิทยานิพนธ์, หนังสือสำรอง / ปรับวันละ 10 บาท ต่อเล่ม/วัน
              
(–  จะยกเว้นค่าปรับ วันเสาร์ – อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์  -) 

 

 ตัวอย่างจดหมายติดตามหนังสือที่เกินกำหนดส่ง

 

 +    อย่าลืมส่ง  คืนหนังสือตามกำหนด   งดชำระค่าปรับนะจ๊ะ  —

Comments are closed.

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ