การทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

การทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

                                                                                                                 ประกอบ  ดาราตระกูล
                                                                                                                 ธีระพล     เงินนาค

          ศูนย์ฝึกอบรมอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ได้จัด บรรยายความรู้ การทำเล่มหนังสือปกอ่อน ปกแข็ง การเย็บกี่ด้วยมือ การเลื่อย
สันฝังด้าย และการซ่อมหนังสือปกแข็ง ปกอ่อนที่หลุดจากสันเล่ม
          หลักการสำคัญในการทำเล่มและซ่อมหนังสือ ต้องคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้ให้มากที่สุด มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสาร วัสดุที่ใช้ซ่อม จะไม่ทำลายเนื้อเยื่อกระดาษ

         ขั้นตอนในการทำเล่มและซ่อมหนังสือ 
         ขั้นตอนที่ 1   สำรวจอาการชำรุดของหนังสือแต่ละเล่ม 
         ขั้นตอนที่ 2   คัดแยกตามอาการ เช่น ชำรุดจากการฉีกขาด หรือปกหลุด
         ขั้นตอนที่ 3   เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ

          วิธีการซ่อมหนังสือ
          1. การซ่อมโดยทากาว สำหรับหนังสือที่ปกขาด สันหลุด รอยฉีกขาด หน้าแหว่งทะลุเป็นรู หน้าหลุด (บางแผ่น) เข้าเล่มเข้าปกใหม่
          2. การซ่อมโดยการเย็บกี่ ใช้เฉพาะกับเล่มที่เย็บกี่เก่ามาเท่านั้น
          3.    การซ่อมโดยเย็บพันลำ  ใช้ซ่อมเล่มที่สันเปื่อย หรือ สันขาดไม่เท่ากัน
          4. การซ่อมแบบเย็บจุลสาร  ใช้เย็บเล่มเอกสารเล็ก ๆ บาง ๆ
          5. การซ่อมแบบเลี่อยสันฝังด้าย ใช้สำหรับหนังสือ อกแคบ (มีข้อความ/ภาพอยู่ชิดสัน เล่ม) โดยเฉพาะหนังสื่อที่ได้รับการซ่อมบ่อย ๆ
          6. การซ่อมเย็บแบบเจาะ ใช้ซ่อมเล่มเดิมที่ไสกาว หรือเข้าเล่มใหม่

ภาพประกอบการฝึกปฎิบัติการทำเล่มหนังสือและการซ่อมหนังสือ

หมายเหตุ : จากการฝึกอบรม “โครงการทำเล่มหนังสือและซ่อมหนังสือ”  วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เข้าร่วมประชุม นายประกอบ  ดาราตระกูล และ นายธีระพล เงินนาค

Comments are closed.

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ