การสัมมนาประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ศราวุฒิ  วัชระปันตี
รมย์  ธนูเทพ

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง ประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมีการสัมมนาในหัวข้อ เก็บให้ได้ใช้ หาแล้วให้โดน  หอจดหมายเหตุ : คลังข้อมูลสำคัญของชาติ และการจัดทำคู่มือกำหนดการเอกสารและสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องของ สวท. และ สทท.

ในการสัมมนาหัวข้อ  “เก็บให้ได้ใช้ หาแล้วให้โดน” คุณชูศักดิ์ วรพิทักษ์ ได้ให้แนวความคิดในการจัดเก็บสื่อโสตทัศน์ประเภทภาพไว้ว่า ควรเก็บและทำการสำรองไฟล์ ใส่แผ่น DVD  เพื่อป้องกันไวรัส 2 แผ่น แต่มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี และควรสำรองข้อมูลใน  Hard Disk นอกจากนี้แล้วในต่างประเทศ ห้องเก็บรักษาฟิล์มและภาพ มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 4  องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ 50% จึงสามารถเก็บรักษาภาพได้ระยะเวลายาวนานประมาณ 1,400 ปี ถ้าควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บรักษาภาพถ่ายได้เพียง  7 ปี

คุณขจรศักดิ์ สงมูลนาค และคุณประชา พิศุทธิ์ฤทธิ์  จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้สรุปขั้นตอนจัดการเก็บแถบบันทึกภาพ (VDO) ว่าควรบันทึกรายละเอียดของแถบบันทึกภาพตามที่ปรากฏ และจำแนกออกตามวันเดือนปี และใส่ในกล่องเอาไว้ แยกแต่ละเรื่อง หลังจากนั้นทำการแปลงไฟล์ลงเซิฟเวอร์  และจัดเก็บแถบบันทึกภาพต้นฉบับ หากเซิฟเวอร์เกิดขัดข้องผู้ให้บริการสามารถนำแถบบันทึกภาพต้นฉบับออกให้บริการได้

การสัมมนาเรื่อง หอจดหมายเหตุ : คลังข้อมูลสำคัญของชาติ โดย น.ส. กรพินธุ์ ทวีตา สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้กล่าวถึงคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ และขั้นตอนการดำเนินงานจดหมายเหตุไว้ดังนี้
1. คุณค่าของเอกสาร จดหมายเหตุ
-  เป็นหลักฐานการบริหารงาน
-  เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
-  เป็นหลักฐานด้านการเงิน
-  เป็นหลักฐานทางด้านวิชาการ ประวัติศาสตร์
2. คุณค่าต่อข้าราชการ
-  เป็นหลักฐานแสดงผลงานสิทธิประโยชน์
3. คุณค่าต่อประชาชน
-  เป็นหลักฐานคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ
1. ลายลักษณ์ เช่น ใบบอก สารตรา
2. โสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ฟิลม์ บัตรอวยพร แถบบันทึกภาพ
3. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน
4. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีซีดี ดีวีดี

ในการจัดทำคู่มือกำหนดการเอกสารและสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องของ สวท. และ สทท. นั้นทางพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ ได้แบ่งหัวเรื่องของการจัดเก็บเอกสารออกเป็น 8 ประเภทดังนี้
1. ผังรายการ
2. รายการ
3. ถ่ายทอดสด
4. ข่าว
5. สปอต
6. stock shot
7. บันทึกรายการวิทยุและโทรทัศน์ประจำวัน
8. รายงานการออกอากาศ
9. ประเมินผลรายการ / การรายงานผล

นอกจากนี้แล้วยังได้มีการร่างแนวทางการส่งมอบเอกสารจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ มายังพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติในการทำลายสื่อโสตทัศน์และเอกสารเกี่ยวเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป

หมายเหตุ : จากการสัมมนาประชาพิจารณ์คู่มือกำหนดอายุการเก็บเอกสารและสื่อโสตทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องอเนกประสงค์ 3  อาคารหอประชุม กปส.  มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  นายศราวุฒิ  วัชระปันตี  และนายรมย์  ธนูเทพ

Comments are closed.

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ