เก็บตกจากการเข้าสัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน

1.  อ่านบทความ “ประเทศที่ประชาชนไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่มีทางจะไปสู้ใครเข้าได้” ของ วิทยากร เชียงกูล แล้วถูกใจคิดว่าให้ข้อคิดน่าสนใจ และมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ถ้าคนไทยรักการอ่าน จะส่งผลให้รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ รวมทำการวิจัยให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น ครูต้องรักการอ่านก่อนสอนเด็กให้รักการอ่าน และต้องตื่นตัวเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อการให้ความรู้แก่เด็ก และเป็นความรู้ที่ทันสมัย เลี่ยงการท่องจำมาเป็นการปฏิบัติ เปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อหนังสือของผู้ปกครอง และงบประมาณจัดซื้อหนังสือสำหรับแหล่งเรียนรู้ หรือห้องสมุด ต้องมีพอเพียง

2.  มูลนิธิซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group SEG) จัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในช่วงวัยแรกเกิด ถึง 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายมีศักยภาพ ในการพัฒนาสูงสุดในทุกด้าน สมองของเด็กในวัยนี้เช่นกัน สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วหากได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้ถูกทาง จะเกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และอย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิซิเมนต์ไทย ทำโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ เพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการนำกระบวนการเล่านิทาน อ่านหนังสือ ไปใช้กับลูกน้อย จนกลายเป็นกิจวัตร รวมทั้งสามารถเลือกหนังสือ และใช้ประโยชน์จากหนังสือภาพชั้นดีอย่างสูงสุด

โครงการที่สำคัญของมูลนิธิฯ เช่น
-  โครงการเทศกาลนิทานในสวน
-  โครงการวิจัย “กระบวนการนำหนังสือเล่มแรกมาใช้ในบริบทของสังคมไทย”
-  โครงการหนังสือแฝด
- โครงการต้นแบบเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ (พื้นที่ ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย)
-  โครงการสารคดี “อุ้มลูกนั่งตัก…สื่อรักด้วยหนังสือ”
-  โครงการ Health Me (ออกอากาศช่อง 5)
-  โครงการสารคดีรณรงค์ รายการ “พลังนักอ่าน” (ออกอากาศช่อง 7)

3.  หนังสือคัดสรรในโครงการ 108 หนังสือดี “หน้าต่างแห่งโอกาส” ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งดำเนินการโดย คณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรณาธิการโดย สุดใจ พรหมเกิด กองบรรณาธิการโดย นนทรัฐ ไผ่เจริญ และผดุงบุญศิริ พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2553

4. Rakluke Award (รักลูกอวอร์ด)
กลุ่ม “รักลูกกรุ๊ป” เป็นองค์ธุรกิจด้านสื่อที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เพื่อ “การพัฒนาเด็ก ครอบครัว และสังคมไทย” มากว่า 20 กว่าปี และเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กด้วยหนังสือ จึงได้จัด “โครงการประกวดหนังสือเด็ก รางวัลรักลูกอวอร์ด” ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนักเขียน การเสนอทางเลือกในการคัดสรรหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน สร้างและพัฒนามาตรฐานหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และสนับสนุน การเลี้ยงดูด้วยหนังสือ และพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย

หมายเหตุ : จากการเข้าร่วมเป็นภาคีส่งเสริมการอ่านและเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เป็น “มหานครแห่งการอ่าน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553  ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ และนางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ

Comments are closed.

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ