การสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย

การสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(1)
อาจารย์ อร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ม. ราชภัฏสวนดุสิต กล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เปิดการสัมมนา
ดร. เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ ตัวแทนจากบริษัทบุ๊กโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กล่าวต้อนรับการสัมมนา

(2)
หัวข้อในการบรรยาย VTLS New Product
1. New Social OPAC with Drupal Support : Chamo (chamo.pdf)
2. Institutional Repository Solution : VITAL (vital.pdf)
วิทยากรจาก บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด โดย Mr. Tin Tun และ คุณวราภรณ์ จุฑากร

(3)
ประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประเทศไทย ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ใข้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในส่วนของการใช้งานและการ Upgrade VTLS Version

(4)
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช และศึกษาดูงาน ณ หอสมุดศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

(5)
ร่วมงานเลี้ยงรับรอง จัดโดย บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Comments are closed.

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ