การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรมสัมมนา
เรื่อง การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ

นายรมย์  ธนูเทพ

การบรรยายเรื่องบทบาทของเครือข่ายงานด้านการจัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ” โดย ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม) โดย ผอ.หอจดหมายเหตุได้กล่าวถึง การสร้างเครือข่ายความรู้ด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุร่วมกันซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานของสำนักหอจดเหตุเพราะว่าในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดส่งเอกสารมาหอจดหมายเหตุยังไม่มีการจัดหมวดหมู่เอกสารจึงเป็นภาระหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ ในการคัดแยกเอกสารซึ่งทำให้เสียเวลาในการดำเนินการมาก ซึ่งหอจดหมายเหตุมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรและงบประมาณ จึงอยากให้หน่วยงานในเครือข่ายมีการจัดกลุ่มเอกสารและการดูแลรักษาเอกสารให้ถูกต้องตามระบบ

การบรรยายเรื่องการเก็บรักษาเอกสารในภูมิภาคเขตร้อนชื้น” โดย ดร.ศิริชัย หวังเจริญตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

การเก็บรักษาเอกสารในภูมิภาคเขตร้อนชื้นท่านวิทยากรได้กล่าวถึง วัสดุที่ใช้ในการทำเอกสารทางจดหมายเหตุและอธิบายถึงส่วนประกอบของวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผ้า หมึก ฟิล์ม ภาพถ่าย และอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ศิลปะโบราณวัตถุเสื่อมสภาพ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้น จุลินทรีย์ แมลง สัตว์ และมลภาวะ

วิธีควบคุมแสงในการเก็บเอกสารทางจดหมายเหตุ
- ติดตั้งระบบควบคุมแสง
- ใช้แผ่นกรองแสงเพื่อลดรังสี UV

การบรรยายเรื่อง “วัสดุการจัดเก็บภาพและเนกาทีฟ” โดยนางกุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยท่านวิทยากรได้กล่าวถึงเรื่องของวัสดุการจัดเก็บภาพและเนกาทีฟ โดยเน้นถึงการอนุรักษ์ คือ การป้องกัน และการปฏิบัติการอนุรักษ์ ซึ่งถ้าหากเอกสารมีการเสียหายเกิดขึ้นแล้วย่อมยากต่อการรักษาให้มีสภาพดีดังเดิมได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันรักษาก่อนที่เอกสารจะชำรุดเสียหายโดยต้องเลือกใช้วัสดุในการจัดเก็บที่ปราศจาก กรด และด่าง ซองเก็บภาพไร้กรด ไมลาร์ เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับภาพและฟิล์มเนกาทีฟ

การบรรยายเรื่อง “การจัดเก็บภาพจดหมายเหตุและเนกาทีฟของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางสาวนัยนา แย้มสาขา หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ท่านวิทยากรได้กล่าวถึงความหมายของเอกสารจดหมายเหตุ ว่า หมายถึง ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงานผลิตขึ้นใช้ในการปฏิบัติงาน แต่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว และได้รับการประเมินว่ามีคุณค่าฯลฯ

ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ และสาเหตุที่ทำให้เอกสารชำรุดเสื่อมสภาพ
-  สาเหตุภายใน
-  สาเหตุภายนอก เช่น มนุษย์ อุณหภูมิ น้ำและความชื้น แสงสว่าง แมลง จุลินทรีย์ เป็นต้น

การจัดเก็บและดูแลเอกสารจดหมายเหตุต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและความเหมาะสมหลายๆด้าน เช่น ลักษณะภูมิอากาศ สถานที่ตั้ง ห้องเก็บเอกสารจดหมายเหตุ คลังเก็บเอกสารจดหมายตุ กระบวนการการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ  สถานที่เก็บ  ครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้จัดเก็บเอกสารการควบคุมสิ่งแวดล้อม การซ่อมแซมเอกสาร การรักษาเอกสารด้วยการทำสำเนา ฯลฯ

การบรรยายเรื่อง “ การจัดเก็บภาพและเนกาทีฟของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ” โดยนายบุญศักดิ์ ปัญจสุนทร วิทยากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ  วิทยากรได้พูดถึงงานของหอสมุดแห่งชาติซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแต่การบริการหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่นอกจากงานบริการหนังสือแล้วยังมีบริการอื่นๆของงานหอสมุดแห่งชาติอีกหลายอย่าง เช่น งานสื่อโสตทัศน์ เทปคาสเสท เทปวีดิทัศน์ ฟิล์มถ่ายภาพต่างๆ แผนที่เก่า ปฏิทินเก่า แผ่นเสียง โน้ตเพลง ฯลฯ

ในส่วนของงานภาพและฟิล์มเนกาทีฟที่ให้บริการ
-
ภาพเก่าหายาก
- ภาพจากสำนักพระราชวัง
- ภาพบันทึกกิจกรรมของหอสมุดแห่งชาติ
- แผนที่
- ฟิล์มเนกาทีฟ
- ฯลฯ

วัตถุประสงค์หลักของการจัดภาพและฟิล์มเนกาทีฟ คือ เพื่อการอนุรักษ์และการบริการ

การให้บริการ

  • บริการจากตัวต้นฉบับ
  • ภาพถ่ายจากต้นฉบับ

สาเหตุของการเสื่อมสภาพ

  • การเสื่อมสภาพจากตัววัสดุเอง
  • การจัดเก็บ

การอนุรักษ์ต้นฉบับ

  • จัดเก็บให้ถูกต้อง
  • เลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องและเหมาะสม
  • การสร้างสถานที่จัดเก็บให้ถูกต้อง

หมายเหตุ:- จากการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ” จัดโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องเทพประทาน ชั้น 7 โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา นายรมย์  ธนูเทพ  และนายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ

Comments are closed.

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ