Posts Tagged ‘การจัดลำดับการศึกษา’

รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “Online Information and Education Conference 2010”

รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรื่อง
“Online Information and Education Conference 2010”
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553
ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

********************************

โดย นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ

รายงานสรุปโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  เรื่อง Online Information & Education Conference 2010 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  สรุปได้ว่า การปรับปรุง ขบวนการทางวิชาการหรือการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและได้มาตรฐานนั้น จะต้องประกอบไปด้วย การสอนที่เป็นเลิศมีความสามารถในการวิจัย, มีการดำเนินการที่ดีและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ  ความสามารถในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการมีส่วนร่วมในสังคมและห้องสมุดจะเข้ามามีบทบาทในด้านการสนับสนุนการทำวิจัย  อำนวยความสะดวกในการทำวิจัย เพราะจะต้องทำให้ผลงานวิจัยที่ออกมานั้นเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาโดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็น ประธานในพิธีเปิด และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Improving the academic process : Impact of research and the role of libraries” สรุปได้ว่า การปรับปรุง ขบวนการทางวิชาการหรือการทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีและได้มาตรฐานนั้น จะต้องประกอบไปด้วย การสอนที่เป็นเลิศ, มีความสามรถในการวิจัย, มีการดำเนินการที่ดีและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ  ความสามารถในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการมีส่วนร่วมในสังคมและห้องสมุดจะเข้ามามีบทบาทในด้านการสนับสนุนการทำวิจัย  อำนวยความสะดวกในการทำวิจัย เพราะจะต้องทำให้ผลงานวิจัยที่ออกมานั้นเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้บรรยายเกี่ยวกับ   “Library Pool” โดยพูดถึงโพล กับห้องสมุดสมัยใหม่ว่า โพลมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ ในด้านการวางแผนหรือการกำหนดนโยบาย  ด้านการตัดสินใจ และด้านการดำเนินงาน เพราะโพลเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ห้องสมุดจำเป็นต้องใช้ในยุคข่าวสาร เพราะผู้ใช้บริการห้องสมุดมีพฤติกรรมการใช้ที่เปลี่ยนไปจากเดิม  ข่าวสารที่ได้ต้องนำไปตอบโจทย์หรือปัญหาของห้องสมุดได้ทันที การทำโพลที่ดีต้องทำให้ห้องสมุดเป็นมากกว่าห้องสมุดที่เป็นที่เก็บหนังสือ เพราะโพลที่ได้จะต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ถึงเวลาแล้วที่ห้องสมุดยุคใหม่จะต้องทำโพล เพื่อพัฒนางานห้องสมุด ให้โดนใจผู้ใช้บริการ  ห้องสมุดในฐานะที่เป็นองค์กรระบบเปิดที่มีชีวิต จึงต้องขานรับการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของตนเองใหม่เพราะห้องสมุดเป็นหนึ่งในบรรดาองค์กรหลาย ๆ แห่งที่ได้รับผลกระทบสูงสุดทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

Turnitin and iThenticate : How Undergraduate Education Saved Research วิทยากรโดย John Barrie  สรุปความได้ว่า ในสมัยก่อนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีวิธีการสอน การทำรายงานและการวิจัย   มีการเขียนรายงานหรือค้นคว้ามาได้แล้วนำมารวบรวมเขียนโดยการคัดลอกมาจากต้นฉบับมาเป็นย่อหน้าทั้งย่อหน้าและไม่บอกแหล่งที่มานำเป็นชิ้นงานของตนจึงทำให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์  จึงได้คิด โปรแกรมมาตรวจสอบการดักจับข้อความ หรือป้องกันไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของการส่งบทความ  รายงาน หรือวิจัย แม้กระทั่งบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารหลายๆฉบับ โดยการนำมาดัดแปลงนิดหน่อย แต่ยังมาเนื้อหาหรือการเขียนประโยคของเดิมอยู่ก็จะตรวจสอบได้

Re-evaluating the libraries’ role in the academy วิทยากรโดย Peter  E  Sidorko   สรุปได้ว่า การประเมินห้องสมุด ทางด้านวิชาการ ห้องสมุดจะต้อง ปรับสภาพแวดล้อม  บรรยากาศห้องสมุดให้เป็นที่สะดุดตา  มีบรรยากาศ น่าใช้  จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย โดยจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้บริการ ทั้ง 3 กลุ่ม  มี 1. กลุ่มนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กยุคดิจิตัล  การสอนเด็กยุคติจิตัลของครูห้องสมุดจะต้องจัดเตรียมอย่างไร ทั้งบรรยากาศทั้งพื้นที่ของห้องสมุดต้องปรับให้ใช้สอยได้สะดวกสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่เด็กรุ่นใหม่   2. กลุ่มคณาจารย์ ทางมหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย ซึ่งในการทำวิจัยก็ต้องสอบถามข้อมูลจากทางห้องสมุด ห้องสมุดจะต้องเตรียมอะไรไว้ให้นักวิจัยบ้าง เช่นจัดเตรียมทุกอย่างให้ใช้ได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก หรือมีวารสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกในการสืบค้น  จัดเตรียม ฐานข้อมูลต่างๆ ไว้เพียงพอหรือหาเครือข่ายมาช่วย  และ 3. กลุ่มผู้บริหาร ส่วนกลุ่มผู้บริหารนั้นต้องการมากกว่าสารสนเทศที่มีอยู่ เขาต้องการให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเราเป็นห้องสมุดเราจะทำอย่างไร มองอนาคตว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าห้องสมุดจะเป็นอย่างไร

The Storytelling วิทยากรโดย Lee Chu Keong  ได้เล่าเรื่อง 5 เรื่อง เรื่องที่ 1 องค์กรเหลือเชื่อ (Organizational myths) เล่าถึงผู้บริหารบริษัท IBM ว่าพนักงานทำงานไม่สำเร็จ ไปหาหัวหน้าเพื่อว่าหัวหน้าจะให้ออก ปรากฏกว่าหัวหน้าให้แก้ตัวใหม่ให้ตั้งใจทำงานเพราะผู้บริหารคำนึงถึงประสิทธิภาพ ชื่อเสียงและเอกลักษณ์ ของบริษัท    เรื่องที่ 2. เรื่องฮีโร่ (Hero stories) เล่าถึงนิทานเรื่อง shahrazad’s Story ที่ William Wilberforce จะต้องต่อสู้ด้วยความอดทน เสียสละ ถึงจะชนะ  เรื่องที่ 3. เรื่องของความล้มเหลว (Failure stories)     เรื่องที่ 4. เรื่องของสงคราม(War stories) ยกตัวอย่างสงครามอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ญี่ปุ่นทำสงครามชนะเพราะได้รับข่าวสารจากพ่อครัว    และเรื่องที่ 5 พูดถึงเรื่องของอนาคต(Stories of the future) พูดถึงการได้เป็นวิทยากรพูดเรื่องซ้ำๆกันบ่อย ๆ ก็รู้สึกเบื่อ จนในที่สุดถูกรับเชิญให้ไปพูดเรื่องเดิมอีกจึงออกอุบายให้คนขับรถประจำตัวที่รู้ใจของตนขึ้นไปพูดแทน ปรากกว่าพูดได้เหมือนตนเองทุกอย่าง และพอมีคำถามก็บอกว่า เรื่องนี้ง่ายมากผมไม่อยากตอบเองเดี่ยวให้คนขับรถผมตอบดีกว่า…

Information Lust  วิทยากรโดย  Paul Gendel  สรุปได้ว่า  ความต้องการข้อมูลของผู้ใช้ในอนาคตซึ่งมีข้อมูลที่หลากหลาย บรรณารักษ์บริการจะต้องพิจารณากรองข้อมูลให้ผู้ใช้โดยพิจารณาว่าจะบริการอย่างไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจและปลอดภัยในการให้ข้อมูล  นอกจากต้องเตรียมข้อมูลให้ผู้ใช้รับทราบข่าวสารที่รวดเร็วแล้วบรรณารักษ์ยังต้องวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีด้วย

The  Use of Web 2.0 in Education วิทยากรโดย Dr. Lee Chu Keong  สรุปได้ว่าโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ๆ อนาคตจะหรือเครื่องเล็กนิดเดียว  เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตประจำวันของเราตามโลกทัน

Online Portals in Higher Education : The Pakistan’s Experience โดย Mr. Anwar Amjad กล่าวว่า การจัดการศึกษาในยุคออนไลน์ งานวิจัยจะต้องเป็นเลิศ  เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ มีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว และมีการพัฒนาหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา จะต้องพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริการแบบ e-service , Online Admissionและ Online Information Portals.

The Academic Ranking วิทยากรโดย John M. Barrie  การจัดลำดับการศึกษาในอนาคต จะมีการตรวจสอบบทความผลงานทางวิชาการ ให้มีมาตรฐานมีการยอมรับจากวงการโดยเฉพาะการเขียนผลงานเผยแพร่จะต้องตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และมีการนำผลงานวิจัยไปใช้จริง  ถ้าเป็นบทความก็ต้องมีการนำไปอ้างอิงต่อ  จึงต้องมีการทำฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบผลงานว่ามีการไปคัดลอกคนอื่นมาหรือเปล่า  และชี้บอกที่มาของแหล่งอ้างอิงอย่างชัดเจน

The Future Trend of Library 2011  และ The  Use of Web 2.0 in Education วิทยากรโดย Dr. Lee Chu Keong  ได้พูดถึงแนวทางการพัฒนาห้องสมุดในอนาคตว่าจะมีการเชื่อโยงข้อมูลในลักษณะ Social Network   เข้าค้นข้อมูลครั้งเดียวได้ข้อมูลทุกที่ทั่วโลก

หมายเหตุ  : จากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Online Information and Education  Conference 2010” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบรัท บุ๊คเน็ท จำกัด ในวันที่ 11 -12 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ นางไพจิตร  เกิดอยู่ นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ นางสาวขนิษฐา  ภมรพิพิธ  นางสุภาพร  วิมุกตานนท์ และนางสาวสุภี  วิหคไพบูลย์

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ