Posts Tagged ‘การส่งเสริมการอ่าน’

เก็บตกจากการเข้าสัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน

1.  อ่านบทความ “ประเทศที่ประชาชนไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่มีทางจะไปสู้ใครเข้าได้” ของ วิทยากร เชียงกูล แล้วถูกใจคิดว่าให้ข้อคิดน่าสนใจ และมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ถ้าคนไทยรักการอ่าน จะส่งผลให้รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ รวมทำการวิจัยให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น ครูต้องรักการอ่านก่อนสอนเด็กให้รักการอ่าน และต้องตื่นตัวเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อการให้ความรู้แก่เด็ก และเป็นความรู้ที่ทันสมัย เลี่ยงการท่องจำมาเป็นการปฏิบัติ เปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อหนังสือของผู้ปกครอง และงบประมาณจัดซื้อหนังสือสำหรับแหล่งเรียนรู้ หรือห้องสมุด ต้องมีพอเพียง

2.  มูลนิธิซิเมนต์ไทย (Siam Cement Group SEG) จัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในช่วงวัยแรกเกิด ถึง 6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายมีศักยภาพ ในการพัฒนาสูงสุดในทุกด้าน สมองของเด็กในวัยนี้เช่นกัน สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วหากได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้ถูกทาง จะเกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และอย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิซิเมนต์ไทย ทำโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ เพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยการนำกระบวนการเล่านิทาน อ่านหนังสือ ไปใช้กับลูกน้อย จนกลายเป็นกิจวัตร รวมทั้งสามารถเลือกหนังสือ และใช้ประโยชน์จากหนังสือภาพชั้นดีอย่างสูงสุด

โครงการที่สำคัญของมูลนิธิฯ เช่น
-  โครงการเทศกาลนิทานในสวน
-  โครงการวิจัย “กระบวนการนำหนังสือเล่มแรกมาใช้ในบริบทของสังคมไทย”
-  โครงการหนังสือแฝด
- โครงการต้นแบบเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือ (พื้นที่ ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย)
-  โครงการสารคดี “อุ้มลูกนั่งตัก…สื่อรักด้วยหนังสือ”
-  โครงการ Health Me (ออกอากาศช่อง 5)
-  โครงการสารคดีรณรงค์ รายการ “พลังนักอ่าน” (ออกอากาศช่อง 7)

3.  หนังสือคัดสรรในโครงการ 108 หนังสือดี “หน้าต่างแห่งโอกาส” ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งดำเนินการโดย คณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรณาธิการโดย สุดใจ พรหมเกิด กองบรรณาธิการโดย นนทรัฐ ไผ่เจริญ และผดุงบุญศิริ พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2553

4. Rakluke Award (รักลูกอวอร์ด)
กลุ่ม “รักลูกกรุ๊ป” เป็นองค์ธุรกิจด้านสื่อที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เพื่อ “การพัฒนาเด็ก ครอบครัว และสังคมไทย” มากว่า 20 กว่าปี และเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กด้วยหนังสือ จึงได้จัด “โครงการประกวดหนังสือเด็ก รางวัลรักลูกอวอร์ด” ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนักเขียน การเสนอทางเลือกในการคัดสรรหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน สร้างและพัฒนามาตรฐานหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และสนับสนุน การเลี้ยงดูด้วยหนังสือ และพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย

หมายเหตุ : จากการเข้าร่วมเป็นภาคีส่งเสริมการอ่านและเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เป็น “มหานครแห่งการอ่าน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553  ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ และนางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ

การสัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน

การสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพฮอลล์ มีเครือข่ายเข้าร่วมสัมมนา 93 องค์กร ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
ความเป็นมาของการจัดสัมมนาครั้งนี้  รัฐบาลได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติกำหนดวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน และกำหนดให้ปี 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน  สาเหตุจากสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยน้อยมาก จากการสำรวจสถานการณ์การอ่านของคนไทย เมื่อปี 2548 เฉลี่ยแล้วคนไทยอ่านหนังสือปีละ 2 เล่ม เอง ซึ่งน้อยมาก  เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ ปีละ 40 – 50 เล่ม เวียตนามปีละ 60 เล่ม แม้ในปี 2551 ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจการอ่านหนังสือของคนไทย ก็พบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยลงจากเฉลี่ย 51 นาที ต่อวัน ในปี 2548 เหลือเพียง 39 นาทีต่อวัน ในปี 2551
กรุงเทพมหานครโดยนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการส่งเสริมการอ่านโดยเปิดพื้นที่การอ่านเพิ่มขึ้น มีการพัฒนา “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้” (เดิมคือห้องสมุดประชาชน) และ “ห้องสมุดบ้านหนังสือ” เพิ่มขึ้นเข้าไปบริการในชุมชนต่างๆ โดย สำนักวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่การอ่านมีหลากหลายทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สำนักหอสมุดแห่งชาติ มหาวิทยาลัยต่างๆ  ถ้าได้มีการร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายขึ้น ก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่านได้ และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับคนไทย งานเครือข่ายจะสามารถขยายเป็นเครือข่ายระดับชาติในที่สุด
วัตถุประสงค์การสัมมนาครั้งนี้ กรุงเทพมหานครต้องการผลักดันให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะทำให้มีพลังและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ คือ กรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครแห่งการอ่าน และเสนอตัวเข้าแข่งขันใน World Book Capital ในปี 2556
การดำเนินงานครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการบริหารจากองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน
โดยคณะกรรมการได้กำหนดแนวยุทธศาสตร์ ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1.  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
2.  นโยบายต้องชัดเจนและต่อเนื่อง
3.  ความร่วมมือของเครือข่ายของภาคีต่างๆ
4.  การเปิดพื้นที่และทรัพยากรการอ่านที่เข้าถึงได้ง่าย
5.  การส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย
6.  การสร้างสื่อสารสาธารณะ

ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ได้นำมาอภิปรายในการสัมมนาครั้งนี้ นอกเหนือไปจากการนำประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของแต่ละองค์กรมาแลกเปลี่ยนกัน

World Book Capital  (เมืองหนังสือของโลก) เป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO = ยูเนสโก)   UNESCO จะให้รางวัลนี้ปีละเมือง โดยเมืองที่จะสมัครเข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
1.  ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.  ต้องจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เป็นการจัดกิจกรรมมหกรรมเกี่ยวกับหนังสือขนาดใหญ่
3.  มีโครงการสนับสนุน ทั้งการพัฒนาหนังสือและการอ่าน
4.  มีการส่งเสริม สนับสนุน เสรีภาพทางความคิด การแสดงออกและการจัดพิมพ์หนังสือ
5.  มีแผนเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายและแหล่งทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างชัดเจน ว่ารับผิดชอบโดยใครและทุนสนับสนุนจากแหล่งใด ซึ่งจะแสดงถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรมของเมืองที่เข้าแข่งขัน
6.  มีแผนงานและโครงการที่จะดำเนินงานระหว่างปีที่จะได้รับการคัดเลือก
7.  การดำเนินงานหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว จะดำเนินการอย่างไร ต้องมีแผนงานรองรับชัดเจน

สำหรับประเทศที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ World Book Capital   จาก UNESCO ในปีที่ผ่านมา มีดังนี้
พ.ศ. 2544           เมืองแมดริด                    ประเทศสเปน
พ.ศ. 2545           เมืองอเล็กซานเดรีย           ประเทศอียิปต์
พ.ศ. 2546           เมืองนิวเดลลี                  ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2547           เมืองอัลเวิร์ด                   ประเทศเบลเยี่ยม
พ.ศ. 2548           เมืองมอนทรีออล               ประเทศแคนาดา
พ.ศ. 2549           เมืองตูริน                       ประเทศอิตาลี
พ.ศ. 2550           เมืองโบโกตา                   ประเทศโคลัมเบีย
พ.ศ. 2551           เมืองแอมสเตอร์ดัม             ประเทศเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. 2552           เมืองเบรุต                       ประเทศเลบานอน
พ.ศ. 2553           เมือง Ljubljana               ประเทศสโลเวเนีย
พ.ศ. 2554           เมืองบัวโนสไอเรส             ประเทศอาร์เจนตินา
พ.ศ. 2555           เมืองเยเรวาน                   ประเทศอาร์เมเนีย
พ.ศ. 2556          เมืองกรุงเทพมหานคร?     ประเทศไทย ?

กรุงเทพมหานครจะเสนอตัวเข้าแข่งในเดือนมีนาคม ปี 2554 สำหรับ World Book Capital   ในปี 2556 โดยจะต้องทำ Proposal เสนอไป 2 ปีล่วงหน้า ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น  พวกเราในฐานะภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่าน เอาใจช่วยให้กรุงเทพฯ ได้เป็น World Book Capital    ของปี 2556

หมายเหตุ : จากการเข้าร่วมเป็นภาคีส่งเสริมการอ่านและเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เป็น“มหานครแห่งการอ่าน”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553  ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ และนางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ