Posts Tagged ‘จดหมายเหตุ’

SARBICA (Southeast Asian Regional Branch International Council on Archives)

SARBICA
(Southeast Asian Regional Branch International Council on Archives) 

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

SARBICA : เป็นสาขาภูมิภาคแรก ของสภาจดหมายเหตุ ระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 (9 July 1968) ในที่ประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2551 (2008) เป็นปีที่ 40 ของ SARBICA

จุดประสงค์ของ SARBICA :
          1.  เพื่อก่อตั้ง และรักษาความเข้มแข็งของความสัมพันธ์อันดี ของนักจดหมายเหตุ ของทุกประเทศในภูมิภาคนี้ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบัน หน่วยงาน และองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา การบริหารจัดการเอกสาร/ทรัพยากรจดหมายเหตุ
          2.  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สงวนรักษาและป้องกันอุปัทวภัยทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินจดหมายเหตุ ที่มีค่าของภูมิภาคนี้ และพัฒนาการสงวนรักษาทุกวิธีการ
          3.  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จดหมายเหตุ ของภูมิภาคนี้ โดยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและพัฒนาวิธีการเข้าถึงที่สะดวกรวดเร็ว
          4.  เพื่อส่งเสริมการจัดการและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของจดหมายเหตุในภูมิภาค
          5.  เพื่อสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านจดหมายเหตุให้กับนักจดหมายเหตุในภูมิภาคนี้
          6.  เพื่อร่วมมือกับสถาบัน หรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเอกสาร เพื่อการใช้ประโยชน์ของเอกสารในสถาบันเหล่านั้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชาติ
          7.  เพื่อบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ของธรรมนูญ ของสภาจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (International Council on Archives – ICA)

(คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาฉบับเต็ม) 

สมาชิก ของ SARBICA  10 ประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  จากการประชุมสัมมนานานาชาติทางทางวิชการจดหมายเหตุ เรื่อง “Electronic Records: Prepare for Change and Prevent Loss” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ กทม. มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์

การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรมสัมมนา
เรื่อง การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ

นายรมย์  ธนูเทพ

การบรรยายเรื่องบทบาทของเครือข่ายงานด้านการจัดเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ” โดย ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม) โดย ผอ.หอจดหมายเหตุได้กล่าวถึง การสร้างเครือข่ายความรู้ด้านการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุร่วมกันซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานของสำนักหอจดเหตุเพราะว่าในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดส่งเอกสารมาหอจดหมายเหตุยังไม่มีการจัดหมวดหมู่เอกสารจึงเป็นภาระหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ ในการคัดแยกเอกสารซึ่งทำให้เสียเวลาในการดำเนินการมาก ซึ่งหอจดหมายเหตุมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรและงบประมาณ จึงอยากให้หน่วยงานในเครือข่ายมีการจัดกลุ่มเอกสารและการดูแลรักษาเอกสารให้ถูกต้องตามระบบ

การบรรยายเรื่องการเก็บรักษาเอกสารในภูมิภาคเขตร้อนชื้น” โดย ดร.ศิริชัย หวังเจริญตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

การเก็บรักษาเอกสารในภูมิภาคเขตร้อนชื้นท่านวิทยากรได้กล่าวถึง วัสดุที่ใช้ในการทำเอกสารทางจดหมายเหตุและอธิบายถึงส่วนประกอบของวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ผ้า หมึก ฟิล์ม ภาพถ่าย และอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ศิลปะโบราณวัตถุเสื่อมสภาพ ได้แก่ แสง อุณหภูมิ ความชื้น จุลินทรีย์ แมลง สัตว์ และมลภาวะ

วิธีควบคุมแสงในการเก็บเอกสารทางจดหมายเหตุ
- ติดตั้งระบบควบคุมแสง
- ใช้แผ่นกรองแสงเพื่อลดรังสี UV

การบรรยายเรื่อง “วัสดุการจัดเก็บภาพและเนกาทีฟ” โดยนางกุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยท่านวิทยากรได้กล่าวถึงเรื่องของวัสดุการจัดเก็บภาพและเนกาทีฟ โดยเน้นถึงการอนุรักษ์ คือ การป้องกัน และการปฏิบัติการอนุรักษ์ ซึ่งถ้าหากเอกสารมีการเสียหายเกิดขึ้นแล้วย่อมยากต่อการรักษาให้มีสภาพดีดังเดิมได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันรักษาก่อนที่เอกสารจะชำรุดเสียหายโดยต้องเลือกใช้วัสดุในการจัดเก็บที่ปราศจาก กรด และด่าง ซองเก็บภาพไร้กรด ไมลาร์ เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับภาพและฟิล์มเนกาทีฟ

การบรรยายเรื่อง “การจัดเก็บภาพจดหมายเหตุและเนกาทีฟของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางสาวนัยนา แย้มสาขา หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ท่านวิทยากรได้กล่าวถึงความหมายของเอกสารจดหมายเหตุ ว่า หมายถึง ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงานผลิตขึ้นใช้ในการปฏิบัติงาน แต่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว และได้รับการประเมินว่ามีคุณค่าฯลฯ

ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ และสาเหตุที่ทำให้เอกสารชำรุดเสื่อมสภาพ
-  สาเหตุภายใน
-  สาเหตุภายนอก เช่น มนุษย์ อุณหภูมิ น้ำและความชื้น แสงสว่าง แมลง จุลินทรีย์ เป็นต้น

การจัดเก็บและดูแลเอกสารจดหมายเหตุต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและความเหมาะสมหลายๆด้าน เช่น ลักษณะภูมิอากาศ สถานที่ตั้ง ห้องเก็บเอกสารจดหมายเหตุ คลังเก็บเอกสารจดหมายตุ กระบวนการการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ  สถานที่เก็บ  ครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้จัดเก็บเอกสารการควบคุมสิ่งแวดล้อม การซ่อมแซมเอกสาร การรักษาเอกสารด้วยการทำสำเนา ฯลฯ

การบรรยายเรื่อง “ การจัดเก็บภาพและเนกาทีฟของสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ” โดยนายบุญศักดิ์ ปัญจสุนทร วิทยากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ  วิทยากรได้พูดถึงงานของหอสมุดแห่งชาติซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแต่การบริการหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่นอกจากงานบริการหนังสือแล้วยังมีบริการอื่นๆของงานหอสมุดแห่งชาติอีกหลายอย่าง เช่น งานสื่อโสตทัศน์ เทปคาสเสท เทปวีดิทัศน์ ฟิล์มถ่ายภาพต่างๆ แผนที่เก่า ปฏิทินเก่า แผ่นเสียง โน้ตเพลง ฯลฯ

ในส่วนของงานภาพและฟิล์มเนกาทีฟที่ให้บริการ
-
ภาพเก่าหายาก
- ภาพจากสำนักพระราชวัง
- ภาพบันทึกกิจกรรมของหอสมุดแห่งชาติ
- แผนที่
- ฟิล์มเนกาทีฟ
- ฯลฯ

วัตถุประสงค์หลักของการจัดภาพและฟิล์มเนกาทีฟ คือ เพื่อการอนุรักษ์และการบริการ

การให้บริการ

  • บริการจากตัวต้นฉบับ
  • ภาพถ่ายจากต้นฉบับ

สาเหตุของการเสื่อมสภาพ

  • การเสื่อมสภาพจากตัววัสดุเอง
  • การจัดเก็บ

การอนุรักษ์ต้นฉบับ

  • จัดเก็บให้ถูกต้อง
  • เลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องและเหมาะสม
  • การสร้างสถานที่จัดเก็บให้ถูกต้อง

หมายเหตุ:- จากการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเก็บรักษาภาพจดหมายเหตุและฟิล์มเนกาทีฟ” จัดโดย สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องเทพประทาน ชั้น 7 โรงแรมเวียงใต้ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนา นายรมย์  ธนูเทพ  และนายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ