Posts Tagged ‘ตู้ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศนอกเวลา’

Book and Audio Visual Drop

  ภารดี  ธนูญศักดิ์
 แผนกบริการหนังสือ

          Book & Audio Visual Drop คือ ตู้ไม้ที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ผู้ยืมต้องการนำมาส่งคืนนอกเวลาทำการของห้องสมุดหรือกรณีเร่งด่วน จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการส่งคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์โดยไม่ต้องแสดงบัตรหรือเขียนข้อมูลใด ๆ เพียงหย่อนหนังสือ, CD, DVD, VCD ใส่ในตู้ให้เรียบร้อย

          ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้เปิดให้บริการรับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์นอกเวลาทำการ (Book & Audio Visual Drop) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถนำหนังสือและสื่อโสตทัศน์มาส่งคืนในเวลาเปิดทำการได้ทันเวลา โดยจัดให้มีตู้รับคืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าศูนย์สนเทศและหอสมุดเป็นการจัดบริการเสริมให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด อันจะสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้

          เจ้าหน้าที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดจะเปิดตู้เพื่อนำหนังสือและสื่อโสตทัศน์มาทำการคืนในระบบห้องสมุดอัตโนมัติทุกวันทำการ กรณีผู้ยืมนำหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ที่เกินกำหนดส่งแล้วมาส่งคืนผ่านตู้รับคืนนอกเวลาทำการ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบเงินค่าปรับการใช้เกินเวลาตามอัตราที่ศูนย์สนเทศและหอสมุดกำหนดไว้ โดยผู้ยืมสามารถมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนเพื่อชำระเงินค่าปรับได้ในภายหลัง

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
          1. รับคืนเฉพาะหนังสือและสื่อโสตทัศน์ที่ยืมมาจากศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และส่งคืน
ในช่วงเวลาที่ ศูนย์สนเทศและหอสมุดปิดบริการยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์แล้วเท่านั้น  
          2. หลังจากที่ผู้ยืมได้นำหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์มาส่งคืนในตู้บริการรับคืนนอกเวลาทำการแล้ว 1 วัน ผู้ยืมควรตรวจสอบรายละเอียดการคืนผ่าน Web OPAC โดยเข้าเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุดที่  http://www.dpu.ac.th/laic/ ดังภาพ ที่ Quicklink เลือก “บริการออนไลน์” แล้วเลือก “บริการตรวจสอบการยืม-คืนหนังสือและสื่อโสตทัศน์” จากนั้นให้พิมพ์รหัสสมาชิกห้องสมุด แล้วเลือก “ตรวจสอบประวัติการคืน”

 

 ดังภาพ ตรวจสอบรายการที่ปรากฏในหน้า “ประวัติการคืนของสมาชิกรหัส…” ว่ามีรายการหนังสือหรือสื่อโสตทัศน์ที่ได้นำมาส่งคืนผ่านตู้บริการรับคืนนอกเวลาทำการหรือไม่

 ขอบคุณที่มาใช้บริการค่ะ

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ