Posts Tagged ‘นวัตกรรมห้องสมุด’

นวัตกรรมทางห้องสมุดสำหรับการบริการจัดการห้องสมุด

          ในการสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย) ประจำปี 2551  เรื่อง “นวัตกรรมทางห้องสมุดสำหรับการบริหารจัดการงานห้องสมุด”  ได้กล่าวถึง ห้องสมุดในอนาคตจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการข้อมูล โดยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียว ก็จะมีข้อมูลจากหลายแหล่ง  ปรากฏข้อมูลให้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว  นั้นคือการสืบค้นข้อมูลจากระบบ Multiple  นอกจากนั้นอนาคตจะมี e-book ที่สามารถอ่านได้หลายๆ  ภาษาในเล่มเดียวกัน หรือการจัดเก็บหนังสือ Rare book จะมีเครื่องจัดเก็บที่ทันสมัยสามารถเปิดกระดาษจากตัวเล่มและทำการ Scan ได้เอง  ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะเป็นนวัตกรรมที่บรรณารักษ์จะใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้บริการในห้องสมุดต่อไปในอนาค

          นิทรรศการวัสดุอุปกรณ์การจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ 


เครื่องยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง  


เครื่องกันขโมยที่ใช้กับ 2 ระบบ คือแถบแม่เหล็กของ 3M และ RFID ได้ด้วย    


เครื่องยืมหนังสือเฉพาะเล่มที่มีผู้ใช้บริการมาก ๆ

 

หมายเหตุ :  จากการสัมมนาและประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย) ประจำปี 2551  เรื่อง “นวัตกรรมทางห้องสมุดสำหรับการบริการจัดการห้องสมุด”  จัดโดยกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ประเทศไทย)  ร่วมกับบริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2551 ณ  ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ผู้เข้าร่วมประชุม : อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  นางไพจิตร  เกิดอยู่  และนายพรเทพ  ยอแสงรัตน์

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ