Posts Tagged ‘บริการจองหนังสือ’

บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด

                                                                                                        โดย เจียรไน  จันทร์จวง
แผนกบริการหนังสือ

          บริการจองหนังสือ เป็นบริการที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดให้บริการสำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้หนังสือเล่มที่มีผู้อื่นยืมออกไปจากห้องสมุดแล้ว  สมาชิกสามารถจองไว้เพื่อยืมไปใช้เป็นรายต่อไปได้   
         ในการจองหนังสือของศูนย์สนเทศและหอสมุดนั้น แต่เดิมสมาชิกที่ต้องการจองหนังสือจะต้องสืบค้นหาเลขทะเบียนของหนังสือ (Item Number) จากฐานข้อมูลของห้องสมุดก่อน แล้วติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและกำหนดวันมารับหนังสือจอง พร้อมทั้งเขียน “แบบขอจองหนังสือ” ให้ครบถ้วน และรับสำเนาแบบขอจองหนังสือเพื่อมานำติดต่อขอยืมหนังสือที่ได้จองไว้ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ เมื่อถึงกำหนดวันรับหนังสือจอง             
         ปัจจุบันนี้ศูนย์สนเทศและหอสมุด ได้พัฒนาบริการจองหนังสือให้สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก อันจะทำให้สมาชิกที่ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์สนเทศและหอสมุดยิ่งขึ้น เนื่องจากสมาชิกสามารถใช้บริการจองหนังสือได้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงจัดให้มีบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์เป็นบริการอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นศูนย์สนเทศและหอสมุด จึงมีบริการจองหนังสือ 2 ลักษณะ คือ
         1. บริการจองหนังสือที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ
         2. บริการจองหนังสือทางโทรศัพท์  (Book Request by Phone)

         ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเรื่องบริการจองหนังสือทางโทรศัพท์ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

 

           -  หนังสือที่ต้องการจอง ต้องเป็นหนังสือที่มีผู้อื่นยืมไปก่อนแล้ว สถานะหนังสือ (Status) บน Web OPAC จะระบุวันกำหนดส่งคืน จึงจะทำการจองได้
         -  สมาชิกสามารถจองได้คนละ 3 รายการเท่านั้น
         -  การรับหนังสือที่จอง ให้ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โดยศูนย์สนเทศและหอสมุดจะเก็บหนังสือที่จองไว้เป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่แจ้งให้มารับนับตั้งแต่วันที่รับคืน หากเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นเพื่อให้บริการต่อไป
         -  ห้องสมุดจะมีระบบแจ้งเตือนหนังสือที่จองไว้ โดยตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศและหอสมุด (http://www.dpu.ac.th/laic)
         -  บัตรสมาชิกห้องสมุดต้องไม่หมดอายุ
         -  หนังสือที่ถูกจองแล้วไม่สามารถจองซ้ำกันได้ขั้นขั้นตอนการใช้บริการ
         -  ผู้ใช้บริการโทรติตต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2954-7300 ต่อ 403
         -  จากนั้นแจ้งชื่อและรหัสสมาชิกของผู้ต้องการจอง พร้อมทั้งแจ้ง  Item Number (เลขทะเบียน) หรือ Call Number  (เลขเรียกหนังสือ) ของรายการหนังสือที่ต้องการจอง
         -  เจ้าหน้าที่ทำการจองในระบบ VTLS ให้สมาชิกทันที พร้อมทั้งแจ้งวันมารับหนังสือจอง
         -  หลังจากโทรศัพท์เพื่อการจองเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการจองบน Web OPAC  ของศูนย์สนเทศและหอสมุดได้ โดยตรวจสอบในรายการของสมาชิก และสามารถดูวันกำหนดส่งคืนของหนังสือได้    

 

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ