Posts Tagged ‘บุคลิกภาพ’

การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”

โดย นางสาวสุพดี  บรรจงแต้ม  หัวหน้าแผนกบริการหนังสือ
นางรุ่งนภา  พื้นงาม  หัวหน้าแผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

           การอบรมเรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการบริหารความเสี่ยง ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของศูนย์สนเทศและหอสมุด วิทยากรโดย อาจารย์ ศรันยา สารากรบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน  เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2555 สถานที่อบรม ณ  ศูนย์สนเทศและหอสมุด ห้องโสตทัศน์ 1 ชั้น 5  มีผู้เข้าอบรม จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ดังนี้ แผนกบริการหนังสือ 9 คน แผนกบริการสื่อโสตทัศน์ 5 คน แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 7 คน แผนกบริการสารสนเทศ 4 คน แผนกบริหารงานทั่วไป 3 คน แผนกทรัพยากรสารสนเทศ 5 คน แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 1 คน หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ 3 คน

          การประเมินผลการอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร”  ได้แจกแบบประเมินให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ชุด และได้รับแบบประเมินกลับคืนมา 37 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel ในการแจกแจงมัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย โดยแปลความหมายดังนี้
         4.50-5.00 หมายถึงมากที่สุด
         3.50-4.49 หมายถึงมาก
         2.50-3.49 หมายถึงปานกลาง
         1.50-2.49 หมายถึงน้อย
         1.00-1.49 หมายถึงน้อยที่สุด

         สรุปผลการประเมิน : ความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การบริการและการสื่อสาร” อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29
(ดูเอกสารสรุปผลการประเมิน)

ดูเอกสารฉบับเต็มที่นี่ : LAIC_Risk_2012

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

โดย
ประนมกรต์  บุญพอ
สุภาพ  ซ่อนกลิ่น

 

          สรุปการเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
         1. เรื่อง การเรียนรู้ของบุคลากรห้องสมุด
         2. เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารกับงานห้องสมุด
         3. เรื่อง บุคลิกภาพกับการให้บริการห้องสมุด
 

         วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – และคุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิตระกูล  ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย คือ นายประนมกรต์  บุญพอ บรรณารักษ์แผนกบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  และนางสาวสุภาพ  ซ่อนกลิ่น บรรณารักษ์แผนกสื่อโสตทัศน์  

ดูเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่  Personal Development2may2012
 
สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ