Posts Tagged ‘ประชาคมอาเซียน’

การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558

สรุปการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการของ
ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด

 

 

          วันที่ 26 กันยายน 2555 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการปี 2555 ของห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง “การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
         การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558 ในหัวข้อนี้ ดร.รัฐ รนาดิเรก อาจารย์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายในภาคเช้า และ workshop ในภาคบ่าย

         สรุปเนื้อหาที่ได้จากการบรรยาย

1.  การปรับกลไกความคิดเชิงกลยุทธ์

         ปรับวิธีคิดใหม่ ให้สามารถคิดแบบเชิงกลยุทธ์
         1.1    กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ
         1.2    วิเคราะห์
                   1.2.1  Stakeholder analysis ซึ่งมีอยู่หลายกลุ่ม
                               1)  Stakeholder  ในองค์กร
                               2)  Stakeholder  ที่เป็นผู้อนุมัติงบประมาณ
                               3)  Stakeholder  ที่เป็นหน่วยงานพันธมิตร หรือเครือข่าย
                               4)  Stakeholder  ที่เป็นผู้ใช้บริการ
                               5)  Stakeholder  ที่เป็นผู้เสียผลประโยชน์
                  1.2.2  Problem analysis
                  1.2.3  Situation analysis

2.  Paradigm

         2.1    mode แห่งความสำเร็จ เป็นวิถีที่เชื่อว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จ
         2.2    เป็นการกำหนดขอบเขตในการคิด เป็นตัว Block ที่ทำให้เราประเมินคุณภาพของบุคคลต่างกัน
         2.3    ทุกคนเกี่ยวข้องกับ paradigm

ตัวอย่าง ของ Paradigm :

         ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มีการผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และครองตลาดโลกมาในศตวรรษที่ 20 ต่อมามีการเสนอ (โดยช่างชาวสวิส) ให้ผลิตนาฬิกาแบบใหม่ เป็น นาฬิกาควอทซ์ (Quartz) ไม่มีเข็มนาฬิกา ไม่ต้องหมุนเข็ม เป็นดิจิทัล แต่ถูกบริษัทปฏิเสธ เนื่องจากบริษัทมี paradigm ของบริษัทว่า นาฬิกาจะต้องมีตัวเลข มีเข็มบนหน้าปัด และมีปุ่มหมุนเข็ม  ต่อมาในงานการแสดงนาฬิกาโลก  อเมริกาและญี่ปุ่นได้เห็นแนวใหม่หรือรูปลักษณ์ใหม่ของนาฬิกา นำไปผลิตออกจำหน่าย ทำให้นาฬิการุ่นใหม่ของญี่ปุ่นครองตลาด สัดส่วนของนาฬิกาสวิสที่เคยอยู่ในตำแหน่งที่ 1 (ประมาณ 60 กว่า %) ตกลงมาแค่ 10 % paradigm จึงมีความสำคัญต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง

         ทำไมคนไม่ยอมเปลี่ยน Paradigm
         1. สัญชาตญาณ  (Instinct)
         2. นิสัย  (Habit)  ทำมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้น
         3. วัฒนธรรม  (Culture)
         4. ชอบให้คนอื่นทำตามที่ตัวต้องการ  (Dominate)
         5. ยโส  (Ego)
         6. มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมาก  (Over Ego)
         ทั้ง 6 ข้อข้างต้นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไม่ยอมเปลี่ยน paradigm

3.  Situation analysis

         Workforce จำแนกออกได้ตาม Generation ซึ่งคนแต่ละกลุ่มก็คิดคนละแบบ คือ
         3.1  กลุ่ม Baby Boomer  (พ.ศ. 2489 – 2508) อายุระหว่าง 66 – 47  สังคมในยุค Baby Boomer ทางเลือกมีไม่มาก อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นไม่ชอบเปลี่ยนงานเป็นกลุ่ม Live to Work
         3.2  Generation X  (พ.ศ. 2509 – 2523) อายุระหว่าง 46 – 32  การทำงานเป็นระบบมากขึ้น แต่ความคิดยังคงเก่าอยู่ เป็นกลุ่ม Work to Live
         3.3  Generation Y  (พ.ศ. 2524 – 2542) อายุระหว่าง 31 – 12  เป็นกลุ่มที่ทันสมัย ใช้สื่อทันสมัย เพราะมีสื่อทันสมัยอยู่รอบตัว และมีทางเลือกเยอะเป็นกลุ่ม Live then Work
         3.4  Generation Z  (พ.ศ. 2543 –     ) อายุระหว่าง 11 –      มีความกล้ามากขึ้น แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ซึ่งเราจะพบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด

4.  Managing Workforce ในอนาคต

         4.1  มิติของงาน
                  4.1.1  งานต้องยืดหยุ่น กระบวนการทำงานก็ต้องยืดหยุ่น (Flexible)
                  4.1.2  เป้าหมายต้องชัดเจน (Goal oriented)
                  4.1.3  ดึงให้บุคลากรมีส่วนร่วม (Engaging)
                  4.1.4  สร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นทุกวัน (ถ้าทำได้)  (Variety)
                  4.1.5  ทำให้ผู้ปฏิบัติรุ้สึกถึงความสำคัญของงาน (Meaningful)
                  4.1.6  งานต้องมีความเป็นระบบ การบริหารจัดการงานก็เป็นระบบ (Systematic)
                  4.1.7  งานมีความท้าทายในการปฏิบัติ (Challenging)
         4.2 มิติของผู้บริหาร
                  4.2.1 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา (Resourceful)
                  4.2.2 รับฟังและเข้าใจความรู้สึก (Empathy)
                  4.2.3 ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ (Adaptive)
                  4.2.4 เป็นเหตุเป็นผล อธิบายได้ (Logical)
                  4.2.5 ทำใจ

5.  AEC 2015

         จะทำอย่างไรให้พื้นที่ไทยในอาเซียนโดดเด่น
         
5.1  ศึกษาการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
                  5.1.1  ความมั่นคง (มีศักยภาพของการแข่งขัน)  รู้คู่แข่งขัน – รู้เขารู้เรา
                  5.1.2  ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม – ผู้บริโภคมีความรู้และศักยภาพ (Demand condition)
                  5.1.3  เป็นฐานการผลิตที่ดี (Supply condition) ด้านวัตถุดิบ แรงงาน และข้อกำหนดอื่นๆ
         5.2  การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมที่รองรับจะต้องมีภาคการบริการที่ดี มีสาธารณูปโภคที่ครบครัย และมีการจัดการ Logistics ที่ดี
         5.3  แนวทางในการพัฒนาห้องสมุดเพื่อรองรับ AEC 2015 คือ ห้องสมุดจะต้องจัดเตรียม resources ที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ใช้บริการในบริบทของสังคมกลุ่มเป้าหมายที่ห้องสมุดรับผิดชอบในการรองรับ AEC 2015

หมายเหตุ : จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการงานห้องสมุดเพื่อรองรับผลกระทบประชาคมอาเซียน 2558  วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมสัมมนาดังนี้ อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์ 

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ