Posts Tagged ‘หอจดหมายเหตุ’

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สรุปการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพด้านหอจดหมายเหตุ
ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
วันที่ 2 กรกฎาคม -29 สิงหาคม 2555

                                                                                                                                                                 นายรมย์ ธนูเทพ  
นายชัยวุฒิ บุตตัสสะ

ฝึกอบรมด้านการบริหารเอกสาร (2-3 ก.ค.2555) 

การพิจารณาบัญชีเอกสารขอทำลาย 

          หน่วยงานราชการส่งบัญชีขอทำลายเอกสารมาให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาก่อน หอจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นว่าเรื่องใดมีคุณค่าก็จะขอสงวนเก็บเอกสารไว้ ส่วนเอกสารที่ไม่มีคุณค่าก็จะให้หน่วยงานทำลาย การส่งมอบเอกสารจะมีบัญชีในการส่งมอบเอกสาร สำหรับเซ็นรับและตอบกลับ และเมื่อได้รับเอกสารที่ขอสงวนแล้วจะมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ Read the rest of this entry »

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่

สรุปสำระสำคัญจากการเข้าร่วมฟัง

การเสวนาเรื่อง “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่”

นายรมย์  ธนูเทพ

นายชัยวุฒิ  บุตตัสสะ

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งหน่วยงาน “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล” จัดสร้างหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล รวมถึงห้องจดหมายเหตุแผนที่และผังแม่บท ณ อาคารศาลายา  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานข้อมูลระหว่างทุกส่วนงานที่ดำเนินการด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ฟังการเสวนาเรื่อง หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดร.อนุชาติ พวงสำลี ประธานคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงประวัติการก่อสร้างมหาวิทยาลัย จากการศึกษาแนวคิดและประวัติพระราชบิดาโดยละเอียด จึงนำจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รวมกันเนื่องจากเป็นการทำงานแบบผสมผสาน และการทำงานต้องไม่ซ้ำซ้อน เชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงของมหิดล ตอบโจทย์นักศึกษาในศตวรรษหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ จึงจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ทั้งกลางวัน กลางคืน  และได้ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้มหิดล” ขึ้นในปัจจุบัน

อาจารย์เอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ พูดในฐานะชาวบ้านธรรมดาที่อยากเห็นอะไรในจดหมายเหตุ จากประสบการณ์พบว่า หนังสืออนุสรณ์งานศพและสมุดภาพ เป็นแหล่งข้อมูลแหล่งค้นคว้าที่สำคัญ เพราะสามารถทราบถึงประวัติเรื่องที่เกี่ยวโยงของคนในยุคนั้นได้ นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลควรศึกษาพื้นที่โดยรอบ อ.บางเลน และแถบริมแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งมีประวัติศาสตร์มากมาย  จากภาพเก่า ภาพที่หายากจากเอกสารเก่าๆ ดังนั้นสมุดภาพ เป็นสิ่งที่ควรจัดทำขึ้นและรวบรวมไว้ เพราะบอกอดีตย้อนหลังได้ เช่นกัน

คุณจุฬาลักษณ์ ภู่เกิด ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มติชน กล่าวถึงการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองก่อน 14 ตุลาคม และหลัง 14 ตุลาคม  เพื่อเป็นอนุสติ การเรียนรู้ในสังคมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่ง การ“มองประวัติศาสตร์ต้องไม่ตัดต่อ มองเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก” เคารพในสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ เอาความจริงเข้าไปต่อเติมเพื่อให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น  เอกสารตั้งต้นที่รวบรวมไว้จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม นำมาจากกระทรวงสาธารณสุข และพิพิธภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งข้อมูลจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บ

คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ  นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงการจัดการหอจดหมายเหตุในประเทศฝรั่งเศส บทบาทของหอจอหมายเหตุ มีการสื่อสารสู่สาธารณะโดยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
มีขั้นตอนในการดำเนินงาน
- จัดหา ทำบันทึกจัดเก็บข้อมูลภาพย้อนหลัง เช่น รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพถ่าย เป็นต้น
- กู้แปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพิ่มคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุต้องสอดคล้องและผสมผสานไปด้วยกัน
- อนุรักษ์มรดกโสตทัศน์ การสื่อสารโดยใช้ภาพ หรือเกมส์

จดหมายเหตุจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ต้องก้าวทันเทคโนโลยีเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ เช่น คุณเกิดในวันที่ 11  กรกฎาคม  เมื่อย้อนหลังไปในอดีต อะไรเกิดขึ้นบ้างใน 11 กรกฎาคม คนรุ่นใหม่สามารถติดตามจากเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นได้

หมายเหตุ : การเข้าร่วมงานแถลงข่าว “หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและหอจดหมายเหตุแผนที่และแผนผังแม่บท : และการเสวนา “หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยกับคนรุ่นใหม่”  ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม  2554 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3  ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ