Posts Tagged ‘ห้องสมุดกับการวิจัย’

บทบาทของห้องสมุด : ในมุมมองของผู้รับบริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

           บทบาทของห้องสมุด : ในมุมมองของผู้รับบริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  มีมุมมองในแง่มุมต่างๆ ดังนี้  ศาสตราจารย์ นพ. ชัยรัตน์  ฉายากุล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  มีมุมมองแรกในเรื่อง “ความเหมาะสมของรูปแบบการให้บริการ”  การจัดการให้บริการในรูปแบบสากลของห้องสมุดอาจจะไม่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้  บรรณารักษ์ต้องดูความเหมาะสมความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ ไม่จำเป็นต้องยึดรูปแบบตามทฤษฎีเสมอไป เช่น การปรับเปลี่ยน Collection  ที่หลากหลายรูปแบบออกไป  นอกเหนือจากการจัดหมวดหมู่ในรูปแบบสากล เช่น จัดมุมหนังสือดี 100 เล่ม  จัดมุมหนังสือด้านกำลังใจ  หรือจัดมุมหนังสือภาษาจีน เป็นต้น  เพื่อสร้างบรรยากาศ ความสนใจให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น  ในมุมมองวิทยากรท่านนี้เปรียบห้องสมุดให้เหมือนกับนาฬิกาที่เป็นเข็ม  และนาฬิกาใช้เป็นดิจิตอล คือ นาฬิกาดิจิตอลที่นิยมกันมากในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  แต่ในระยะต่อมาก็ยังนิยมการใช้นาฬิกาที่เป็นเข็ม เพราะอาจจะมีความเที่ยงตรง ถูกต้อง และแม่นยำกว่า  และเข้าถึงได้ง่ายกว่า

          มุมมองของวิทยากรท่านที่สอง คือ นางเพ็ญแข  ประจงใจ  บรรณารักษ์ (ชำนาญการ) สำนักหอ สมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ในเรื่อง “การแข่งขันทางด้านข้อมูลที่มีความรวดเร็ว”  ปัจจุบัน Internet เข้ามามีบทบาทกับผู้ใช้บริการมากขึ้น ทำให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ห้องสมุด  จะเห็นได้ว่า Website ต่างเป็นคู่แข่งของห้องสมุด ไม่ว่าเป็น Google.com,  Amezon.com, Yahoo.com  เป็นต้น  จึงจำเป็นที่ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการที่รวดเร็วและทันสมัย  มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูล  จัดการความรู้ให้แก่ผู้ใช้  มีการโต้ตอบระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วขึ้น  ปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็น Library 2.0

          สำหรับมุมมองของวิทยากรท่านที่สาม คือ รศ. ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและพัฒนาระบบ  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง “ปรับเปลี่ยนบทบาทให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักศึกษา และการเรียนการสอน”  ในปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ e-learning  ไม่เฉพาะแต่การสืบค้นข้อมูล  แต่เปลี่ยนเป็นการใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีภายในห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งบางมหาวิทยาลัยเปิดห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง  ในช่วงเวลาสอบ หรือการจัดโซนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ 

          และมุมมองของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดลคือ นางสาววนิดา  เจียมรัมย์  มีมุมมองในการใช้พื้นที่ในห้องสมุดของนักศึกษามีมากขึ้น จัดพื้นที่บางส่วนให้มีรูปแบบนอกเหนือจากที่นั่งอ่าน เป็นการใช้พื้นที่ของห้องสมุดได้ทุกอิริยาบถได้  และนักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม   ส่วนมุมมองสุดท้ายของนายชำนาญ  ยานะ ในเรื่อง “ห้องสมุดต้องสร้างเครือข่ายให้กับชุมชน”  การสร้างชุมชนใกล้เคียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ์สถาบัน หรือหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งได้จากชุมชน  คือเป็นบริการสังคมเพื่อให้สังคมใกล้เคียงมีความเข้มแข็งทางด้านความรู้วิชาการมากขึ้น เช่น โครงการจัดมุมความรู้ของสถาบัน  เป็นต้น
   

หมายเหตุ :  สรุปจากการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัย มหิดล และศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (หัวข้อ : บทบาทของห้องสมุด : ในมุมมองของผู้รับบริการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย)  วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552  ณ ห้องโถง ชั้น 1  อาคารหอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา จังหวัดนครปฐม  ผู้ร่วมสัมมนา: อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์  และนางไพจิตร  เกิดอยู่

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ