Posts Tagged ‘แบรนด์ห้องสมุด’

ห้องสมุดกับวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รายงานสรุปการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ห้องสมุดกับวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 อาคาร 12 ชั้น 9
อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ฯ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

****************

ดร.มัทนา สานติวัตร นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นประธานในการเปิดสัมมนา

  • เวลา 09.30 – 10.30  ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ บรรยายในหัวข้อ “แหล่งเรียนรู้มีชีวิตในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ส่วนใหญ่อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของอุทยานการเรียนรู้ หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ TK park   ว่าTK park มีวิสัยทัศน์คือ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้” และกำหนดวัตถุประสงค์  ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย  เน้นการแสวงหาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฯลฯ  โดยการจัดจะมุ่งเน้น ความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้บริการ  การจัดแบ่งพื้นที่จะจัดตามความสนใจของกลุ่มผู้ใช้บริการ โดยทุกครั้งที่มีการจัดจะทำแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้ก่อนว่าต้องการแบบไหน  จัดพื้นที่ให้บริการที่มีบรรยากาศ ผ่อนคลาย อบอุ่น เป็นกันเอง  การออกแบบพื้นที่เอื้อต่อการใช้บริการสำหรับผู้พิการ ระบบถ่ายเทอากาศดี และมีแสงสว่างเพียงพอ ถนอมสายตา  แนวคิดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเยาวชน แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เวลา 10.45-12.00  พบกับ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทย์  ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  “สมรรถนะของบรรณารักษ์ในสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” สรุปได้ว่า บรรณารักษ์ ต้องมีความสามารถในการให้บริการเพิ่มคุณค่า โดยการประมวลสารสนเทศสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ บรรณารักษ์ยุคใหม่ต้องมีบทบาทใหม่ ในยุคการจัดการความรู้ บรรณารักษ์ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  รู้จัก แนะนำได้,  เป็นผู้ดูแลความรู้, เป็นบรรณาธิการความรู้นำมาจัดระบบ, เป็นผู้ปฏิบัติงานทำงานกับเครือข่าย, เป็นผู้ออกแบบเว็บไซต์, เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ และเป็นนักวิจัยทำวิจัยเป็นฯลฯ  สำหรับทักษะนักวิชาชีพสารสนเทศ จะต้องมีทักษะการสื่อสาร  เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ มีความสามารถในการสื่อสารแนวคิดด้านการจัดการความรู้และประโยชน์ มีทักษะการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจำหน่าย/ผู้ขาย  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการ  มีความสามารถทางการคิดเชิงวิเคราะห์และมีทักษะในการปรับตัวทางวัฒนธรรม    “ห้องสมุดเฉพาะกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”  โดยคุณสุจิตร สุวภาพ ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ  จะเน้นในการพัฒนาห้องสมุดชุมชน ให้เป็นสังคมในการเรียนรู้สร้างสรรค์  เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างห้องสมุด 3 ดี คือ ห้องสมุดในฝันสำหรับให้บริการและห้องสมุดสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชนในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ยกตัวอย่าง ห้องสมุดมารวย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,  ห้องสมุดมารวย @ ศูนย์การค้าเอสพละนาด,  ห้องสมุดเสริมปัญญา  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย,  ห้องสมุดชวลิต ธนะชานัน์ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ห้องสมุดวัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาและหัวข้อสุดท้ายของวันนี้  “Information Economy and Social Network” โดย คุณนภดล วีรกิตติ  ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและบริหารพื้นที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  จับประเด็นเด็ดได้ว่า  จะทำอย่างไรถึงจะมีลูกค้ามาใช้ห้องสมุดให้มาก ก็เลยใช้วิธีทำให้เขาเข้าใช้ง่าย และทำให้ชัดเจน ก่อนทำกิจกรรมต้องทำแบบสำรวจความสนใจของผู้เข้าใช้บริเวณรอบ ๆ ชุมชนก่อนว่าต้องการให้ห้องสมุดจัดอะไรให้บ้างและจัดแบบไหน เน้นว่าการให้บริการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามั่นใจว่าดีไม่ต้องไปเก็บเงิน ถึงเวลาถ้าเขาพอใจเขาจะจ่ายเอง
  • เช้าวันที่ 3 มิถุนายน 2554 เดินทางมากับสายฝน ฟังหัวข้อ “แบรนด์ห้องสมุดในสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย ผศ. เสริมยศ ธรรมรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สรุปประเด็นได้ว่า หลักคิดในการสร้างแบรนด์ประกอบด้วย ต้องกล้าเสี่ยง  ทำให้คนข้างในองค์กรเชื่อก่อนที่จะสร้างแบรนด์กับคนภายนอก  มีจุดยืนที่ชัดเจน รักษาคำมั่นสัญญา  สร้างเรื่องราวให้กับแบรนด์  ถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ผ่านจุดสัมผัสแบรนด์ต่าง ๆ แบบ 360 องศา  บุคลากรของห้องสมุดต้องทำตัวเป็น Search Engine  ที่เยี่ยมยอด  เวลาต่อมาเป็นเรื่องของ “PR 2.0 for Library”  วิทยากร อาจารย์ณัฐา ฉางซูโต อาจารย์ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สรุปประเด็นเด็ดได้ว่า การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยเน้นกลยุทธ์และสร้างกระบวนการเชื่อมต่อความสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนจาก การกระจายข่าวทางเดียว สู่การสร้างความสัมพันธ์ส่วนร่วม โดยใช้สื่อออนไลน์ (Social network ) เช่น Blog 4PR, Twitter, Facebook และYoutube ในการทำประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมสร้างสรรค์กับงานห้องสมุด” อาจารย์วีรพงษ์ พวงเล็ก อาจารย์ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  นำเสนอในเรื่องของเราสามารถสร้างห้องสมุดให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมองว่าห้องสมุดยุคใหม่ มีดีต้องอวด  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ และการจัดจะต้องเน้นกิจกรรมในแนวการจัดแปลก..ใหม่…ใหญ่..ดัง อยู่ในความสนใจของสังคม อย่ากลัว และอย่ายึดติด   สุดท้ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นห้องสมุดสร้างสรรค์ ดำเนินการโดย ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี คุณสุภาพร  สมจิตต์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายศูนย์ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ดร.สถาพร สาธุการ  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการบริการ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  สรุปความได้ว่าจะต้องทำให้ห้องสมุดมีชีวิต โดยเน้นที่การสร้างบรรยากาศ เน้นความสวยงาม ของสถานที่  ทำให้ Collection ต่าง ๆ มีความยั่งยืน และมีความรู้ต่าง ๆ มากมาย สะดวกแก่การค้นหา คลิกปุ๊บได้ปั๊บ    หาวิธีที่ทำให้คนทำงานแล้วสนุก ทำให้คนอยากทำ   ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้เร็ว กระชับ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดประโยชน์มากที่สุด

หมายเหตุ:- จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์” จัดโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1  ชั้น 9  อาคาร 12  (นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ฯ)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต ผู้เข้าร่วมสัมมนา นางสาวิตรี  แสงวิริยภาพ

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ