Posts Tagged ‘ASEAN’

แนะนำหนังสือ จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน

แนะนำหนังสือ “จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน

ASEAN RECORDS OF HISTORIC EVENTS :

Thai Royal Visitors and Asean”

อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศและหอสมุด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ในโอกาสที่สำนักหอจดหมายเหตุ ได้ฉลองครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้ง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศไทย และเพื่อเผยแพร่งานจดหมายเหตุของประเทศ และในโอกาสที่ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายแห่งชาติของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ และจัดงานประชุมผู้บริหาร The 18th SARBICA General Conference ที่ประเทศไทย (25 – 26 มิถุนายน 2555)

            สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดพิมพ์หนังสือ “จดจำความหมาย เหตุการณ์: ประเทศไทย กับ อาเซียน ASEAN RECORDS OF HISTORIC EVENTS : Thai Royal Visitors and Asean” เผยแพร่ พ.ศ. 2555 โดยได้คัดเลือกเอกสารจดหมายเหตุทั้งเอกสารลายลักษณ์ และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน ซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตุ ที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและได้นำมาจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่มีต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านจดหมายเหตุของกลุ่มประเทศภูมิภาคนี้ต่อไป

            หลักฐานจากเอกสารจดหมายเหตุ สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับกลุ่มประเทศอาเซียน พระมหากษัตริย์ไทย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน และทรงรับพระราชอาคันตุกะจากทุกประเทศในภูมิภาคนี้

            ในเล่มจะมีคำอธิบายความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศในอาเซียนแต่ละประเทศ เริ่มจาก

           1.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

            

           2.  ความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย

 

            3.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

 

           4.  ความสัมพันธ์ไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา

  

           5.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

 

           6.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

           7.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

           8.  ความสัมพันธ์ไทย – บรูไนดารุสซาลาม

 

           9.  ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

 

          แต่ละประเทศจะมีคำอธิบายและภาพประกอบที่แสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทย กับประเทศต่างๆ คำอธิบาย มี 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :  จากการเสาวนางานจดหมายเหตุ เรื่อง 60 ปี หอจดหมายเหตุ อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต”  วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  อาจารย์สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์

สืบค้นข้อมูล
คลังเก็บ
หมวดหมู่
หัวข้อที่มีการอ่านมากสุด
2 CUL 3G Balanced Scorecard Boston Library Consortium California Digital Library Georgia Pines Hong Kong Central Library Hong Kong University of Science and Technology Library ISSN Lib 2.0 Lynn Scott Cochrane Nong Ping OhioLINK Pao Yue Kong Library The Hong Kong Polytechnic University Library University of Hong Kong Library WALAI AutoLib Web 2.0 กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการห้องสมุด การฝึกอบรม การพัฒนาสารสนเทศศาสตร์ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ การวิจัยสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ การสื่อสาร การส่งเสริมการอ่าน จดหมายเหตุ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย จินดามณี นวัตกรรมห้องสมุด บุคลิกภาพ ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์ส ศึกษาดูงานห้องสมุดฮ่องกง ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สารเมลามีน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดกับการวิจัย ห้องสมุดกับการศึกษา ห้องสมุดในฮ่องกง เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด เทคโนโลยีการสื่อสาร เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
จดหมายข่าว
บล็อกอื่นๆ
ผู้ดูแลระบบ