การติดต่อ

นายรมย์ ธนูเทพ (หัวหน้างาน)

งานหอจดหมายเหตุ
ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคาร 6 ชั้น 4
Email: rom.tha@dpu.ac.th
โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 413
แฟกซ์: 02-591-3155

ยินดีต้อนรับ

an image
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 สังกัด ศูนย์สนเทศและหอสมุด ณ ชั้น ๖ อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานประเมินคุณค่าเอกสาร จัดเก็บเอกสารตามมาตรฐาน จดหมายเหตุสากล และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการสืบค้น ปัจจุบัน จัดเก็บเอกสาร จดหมายเหตุในคลังเอกสารจดหมายเหตุ ชั้น 6 ศูนย์สนเทศและหอสมุดละสามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ที่สำนักงาน ชั้น 4 งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แผนกทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและหอสมุด

เอกสารจดหมายเหตุ

an image

กระบวนการงานจดหมายเหตุซึ่งได้แก่ การรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสาร การจัดทำบัญชีและระบบจัดเก็บ การจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่า การดำเนินงานโสตทัศนจดหมายเหตุ การอนุรักษ์ การสงวนรักษา และการบริการ นั้นมีปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพ คือการจัดทำทะเบียนข้อมูล เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำรายงาน และประมวลผลผลประกอบการ ตัดสินใจของนักจดหมายเหตุในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทำทะเบียนจดหมายเหตุ เพื่อใช้ในการควบคุมเอกสารและเป็น เครื่องมือในการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุอีกด้วย

รับมอบเอกสาร ภาพ

an image

การที่มีเอกสารสำคัญอันเกิดจากการบริหารจัดการขององค์กร เกิดขึ้นตลอดเวลา และส่งมอบให้หอจดหมายเหตุเมื่อสิ้นกระแสการใช้งานเพื่อดำเนินการ จัดเก็บเป็นเอกสารประวัติศาสตร์และเพื่อการศึกษา วิจัย และการอ้างอิงทางกฎหมาย อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น ปริมาณเอกสารย่อมเพิ่มขึ้น สิ่งที่เกิดตามมาคือปัญหา ในการจัดการข้อมูล ดังนั้นหอจดหมายเหตุจึงต้องมีการจัดการข้อมูลและการบริหารฐานข้อมูลจดหมายเหตุที่ทันสมัย ใช้งานสะดวก รวดเร็ว โดยคำนึงถึงความ ต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ เช่น ผู้บริหาร นักจดหมายเหตุ และผู้ค้นคว้า เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุและฐานข้อมูลจดหมายเหตุที่เป็นระบบ สามารถสืบค้นและสอบทานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุได้อย่างสะดวก รวดเร็ว