รหัสอ้างอิง : 

   กรณีที่ท่านทราบรหัสอ้างอิงของเอกสาร

ชื่อเอกสาร : 

  ระบุชื่อแฟ้มเอกสารที่ท่านต้องการ เช่น งบประมาณรายงานปี 2534

คำค้น/หัวเรื่อง/Keyword : 

   ระบุคำค้น หรือ วลี เช่น ไหว้ครู, ประสาทปริญญา เป็นต้น

วัน เดือน ปี ของเอกสาร : 

   ระบุช่วงเวลาที่ปรากฏในเอกสาร เช่น 15 กรกฎาคม 2534, 15 กรกฎาคม 2534 - 31 ธันวาคม 2535,
   กรกฎาคม 2534 - ธันวาคม 2535, กรกฎาคม 2534, 2534 - 2535, 2534, ไม่ระบุเวลา

ประเภทของเอกสาร : 

 ระบุประเภทของเอกสารจดหมายเหตุที่ท่านต้องการ

ชื่อผู้ผลิตเอกสาร : 

   ระบุชื่อหน่วยงานที่ผลิตเอกสารหรือชื่อเจ้าของเอกสาร
    เช่น สำนักอธิการบดี, สำนักกิจการนักศึกษา เป็นต้น

                                                   

 

 พัฒนาโดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด ศูนย์สนเทศและหอสมุด