เกี่ยวกับ DPU-IB

จัดเก็บสารสนเทศมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ลงในฐานข้อมูล พร้อม
ให้บริการสืบค้นบนระบบเครือข่ายในรูป
Digital Collection