• Q & A License

    เนื่องจากในการให้บริการตอบคำถามผู้ใช้บริการในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการถามคำถามเป็นจำนวนมากและคำถามที่พบบ่อยๆ เป็นคำถามซ้ำ ๆ เพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลในส่วนนี้ แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์สนเทศและหอสมุดจึงเห็นสมควรจัดทำฐานข้อมูลฐานคำถาม-คำตอบ ให้เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงรวมกับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา Software จัดทำฐานข้อมูลคำถาม-คำตอบ(Q&A) เพื่อจัดเก็บคำถาม-คำตอบให้เป็นระบบสะดวกแก่การค้นคืน

    ประโยชน์ที่ได้รับ คือสามารถ จัดเก็บคำถาม-คำตอบ ลงในฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการ จุดบริการช่วยค้นคว้า และสามารถต่อยอดนำไปใช้ในการทำงานร่วมกันเพื่อเก็บคำถาม-คำตอบระหว่างสถาบันที่เป็นสมาชิก อพส. ผู้ให้บริการจะมีข้อมูลคำถามและคำตอบที่หลากหลาย จากบรรณารักษ์ในสายงานห้องสมุด ที่อยู่ในกลุ่มความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพิ่มช่องทางในการหาข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการช่วยค้นคว้า เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาได้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

    ความเห็นจากผู้พัฒนาฯ ผมคิดว่าโปรเจคนี้น่าสนใจตรงที่ การนำไปปรับใช้งานในกลุ่มความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อทำงานร่วมกันบนเครือข่าย และได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง ซึ่งหลักการนี้กลุ่ม อพส. หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า "คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน" นั้นมีความต้องการที่จะผลักดันการทำงานร่วมกันให้เห็นเป็นรูปธรรมกันมานานแล้ว และนี่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำให้มันเป็นจริงและเป็นการเริ่มต้นการทำงานแบบใหม่ กระผมขอชื่นชมบุคลากรห้องสมุดในแต่ละสถาบันที่มีความเสียสละทำงานและเป็นกำลังแรงใจให้ผู้พัฒนาตลอดมาครับ...